WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

Обґрунтовано доцільність використання генетичних методів дослідження (вивчення дерматогліфіки та соматотипу) для формування груп ризику у хворих зі схильністю до спайкоутворення з метою проведення цілеспрямованої його профілактики. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено новий метод лікування ентеральної інтоксикації при гострій непрохідності кишечника за допомогою інтестінального введення препаратів через кишковий зонд, що дозволяє значно зменшити явища ендотоксемії та їх наслідки, покращити результати лікування завдяки більш ефективному впливу на основне джерело інтоксикації, яким у цих хворих стає паретичний кишечник (Деклараційний патент на винахід 63417 А) Удосконалено спосіб антеградного проведення назоінтестінального зонда через дванадцятипалу кишку, що дозволяє значно полегшити цю маніпуляцію, зменшити її травматичність та тривалість (Деклараційний патент на винахід 36076 А) Розроблено новий комплексний метод профілактики спайкової хвороби очеревини, який дозволяє зменшити вірогідність розвитку або рецидиву захворювання у людей, схильних до спайкоутворення (Деклараційний патент на винахід 71368 А) Результати досліджень дисертаційної роботи впроваджені в формі актів в практичну діяльність хірургічних відділень міських, районних лікарень Івано-Франківської, Вінницької, Тернопільської та Житомирської областей, Вінницької обласної клінічної лікарні. Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено аналіз літературних та наукових джерел і виявлено невирішені проблеми в даній галузі хірургії. Проведено дослідження соматотипу та дерматогліфіки всіх груп обстежених. Приймав безпосередню участь у передопераційній підготовці, оперативних втручаннях та веденні хворих в післяопераційному періоді. Самостійно опрацьовано матеріал дослідження, проведено його статистичну обробку і аналіз отриманих даних, написано всі розділи дисертації. Інтерпретація результатів основних положень і висновки також належать автору. У працях, опублікованих у співавторстві, реалізовано наукові ідеї здобувача. У тій частині актів впровадження, що стосується науково-практичної новизни, викладено матеріали автора. Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні положення роботи оприлюднено на XIY науково-практичній конференції вищих медичних закладів освіти Вінницького регіону (Вінниця, 1998); XX з'їзді хірургів України (Тернопіль, 2002); науково-практичній конференції "Актуальні питання невідкладної хірургії"(Харків, 2004), науково-практичній конференції "Хірургічне лікування ран та дефектів м'яких тканин" (Київ, 2004). Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих праць, із них 7 робіт в рекомендованих ВАК України фахових журналах (2 статті по огляду літератури), 2 роботи – в матеріалах конференції та з'їзду, 3 Деклараційних патенти України на винахід. Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 розділів, висновків, рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, списку використаних джерел літератури, додатків. Викладена на 201 сторінці комп'ютерного тексту (основний текст 162 сторінки), містить 26 таблиць та 22 рисунки. Список літератури включає 199 джерел. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені із дотриманням питань біоетики, що підтверджено Комісією з питань біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (протокол №2 від 20.10.2005 р.). У відповідності до цільових завдань роботи нами було проведено дві групи досліджень. Перша група досліджень полягала в вивченні соматотипу та дерматогліфіки здорових людей, у яких відсутні будь-які хронічні захворювання; людей, які були прооперовані на органах черевної порожнини, і у яких не розвинулась в подальшому клініка спайкової хвороби очеревини, та хворих на спайкову хворобу очеревини.

Друга група досліджень полягала в вивченні ефективності запропонованої методики інтубації кишечника, лікування ентеральної інтоксикації та профілактики спайкоутворення у хворих на спайкову хворобу очеревини, яка ускладнилась гострою спайковою непрохідністю кишечника.

В першій групі проведених досліджень виконано обстеження 286 людей 2-го зрілого віку: жінок – віком від 35 до 55 років, чоловіків – в віці від 35 до 60 років. Досліджувані розподілені на 3 групи: 1група-здорові чоловіки та жінки; 2 група-досліджувані, яким виконувались оперативні втручання на органах черевної порожнини, і у яких до періоду обстеження не розвинулась клініка спайкової хвороби очеревини (в тексті автореферату ця група обстежених буде називатись „оперовані чоловіки та жінки"); 3 група-досліджувані, у яких розвинулась клініка спайкової хвороби очеревини після оперативних втручань на органах черевної порожнини. 1групу склали 146 досліджуваних – 57 чоловіків та 89 жінок; 2групу - по 35 чоловіків та жінок; 3групу - також по 35 чоловіків та жінок. Для вивчення соматотипу хворих спайковою хворобою очеревини використали методику, запропоновану J.Carter і B.Heath [1990]. Антропометричне обстеження згідно схеми В.В.Бунака [1941] містило в собі визначення тотальних (довжини і маси тіла), парціальних розмірів (охватних розмірів грудної клітки, плеча, гомілки), товщини шкірно-жирових складок на задній поверхні плеча, медіальній поверхні гомілки, під лопаткою, на боковій поверхні живота і діаметрів епіфізів плеча та стегна (всього 10 розмірів). Всі виміри проводили на правій половині тіла. Дерматогліфічне дослідження виконане за методикою Т.Д. Гладкової [1966] у відповідності з меморандумом по дерматогліфічній номенклатурі (L.S.Penros,1967).

В другій групі дослідженьпроведено аналіз лікування 208 хворих спайковою хворобою очеревини, яка ускладнювалась гострою спайковою непрохідністю кишечника. Чоловіків було 115 (55,3%), жінок - 93 (44,7%).

Ця група хворих нами була розподілена на 2 підгрупи: перша підгрупа(контрольна) - хворі, яким лікування гострої спайкової непрохідності кишечника проводилось "традиційно", без застосування запропонованих методик інтубації тонкої кишки та череззондової програми лікування – 106 хворих віком 55,3  4,2 років; друга підгрупа (основна) – хворі, яким при лікуванні гострої спайкової непрохідності кишечника проводились запропоновані методики інтубації тонкої кишки та череззондової програми лікування, профілактична програма рецидиву спайкоутворення – 102 хворих віком 57,1  3,4 років.

За типами гострої непрохідності кишечника, видами перитоніту, термінами захворювання, характером оперативних втручань і морфологічних змін очеревини обидві досліджувані групи були репрезентативними.

Результати лікування хворих основної групи порівнювали з результатами лікування хворих контрольної групи.

В клінічній частині роботи нами були використані наступні методи дослідження: лабораторні методи дослідження (загальний аналіз крові та сечі, визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації за формулою Я.Я. Каль-Каліфа в модифікації Фіщенко О.Я., Хіміча С.Д., визначення молекул середньої маси, загальний білок крові, рівень сечовини, креатиніну, білірубіну, досліджували зсідаючу та фібринолітичну системи крові: вміст фібриногену, час зсідання крові за Лі-Уайтом, протромбінова активність, толерантність плазми до гепарину, час рекальцифікації плазми, час фібринолізу, вміст фібриногену "B", етаноловий тест та аутокоагуляційний тест на 10 хвилині), інструментальні методи дослідження (оглядова рентгеноскопія або рентгенографія органів черевної порожнини, ультразвукове дослідження черевної порожнини, рентгенологічне дослідження шлунково-кишкового тракту з застосуванням сульфату барія, фіброгастродуоденоскопія, іригоскопія, ректороманоскопія, фіброколоноскопія, лапароскопія).

Cтатистична обробка отриманих результатів проведена в стандартному пакеті "STATISTICA 5.5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA, директор центру Гунас І.В.) з використанням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів.

Результати дослідження та їх аналіз. Аналіз наукової літератури показав, що про спайкову хворобу очеревини сформовано уявлення як про мультифакторіальне захворювання, на розвиток якого впливають спадкові та середовищні фактори (Поканевич В.В., 1985, Женчевський Р.А., 1989, Магалашвілі Р.Д., 1991, Покидько М.І., 2002, Haney A.F, 1997).

Питання зв'язку особливостей будови тіла і показників дерматогліфіки з розвитком спайкової хвороби очеревини залишається невивченим.

Соматотип (синоніми: конституційно-морфологічний тип, соматичний тип, тип будови тіла) являє собою зовнішній, найбільш доступний дослідженням та вимірам компонент конституції, генетично детермінований, який в цілому відображає основні особливості загальної реактивності організму. Тому визначення ознак соматотипу має виключну роль в обґрунтуванні спадкової природи схильності або резистентності до мультифакторіального захворювання (Никитюк Б.А.,1998).

Нами встановлено наступні відмінності антропометричних показників між здоровими, хворими на спайкову хворобу очеревини та прооперованими без подальшого розвитку спайкової хвороби очеревини. Результати обстеження відображено в таблиці 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...