WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ГЛАДИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

УДК 616-037-084:616.381:100.64

Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення

14.01.03 – хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

ТЕРНОПІЛЬ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова МОЗ України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

доктор медичних наук, професор ШАПРИНСЬКИЙ Володимир Олександрович, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор ВАСИЛЮК Михайло Дмитрович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри факультетської хірургії

доктор медичних наук, професор АНДРЮЩЕНКО Віктор Петрович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії

ПРОВІДНА УСТАНОВА:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра хірургії та проктології

Захист відбудеться 22 лютого 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1)

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8)

Автореферат розісланий 16 січня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01

доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема спайкової хвороби очеревини та хірургічне лікування пов'язаної з нею гострої спайкової непрохідності кишечника залишається однією з найбільш актуальних та складних у сучасній абдомінальній хірургії.

Серед всіх видів непрохідності спайкова непрохідність кишечника зустрічається найчастіше і складає від 40,4% до 86% випадків (Саєнко В.Ф.,2001; Люлько І.В., 2004). Післяопераційна летальність при цьому становить від 5,7% до 15-25% і не має стійкої тенденції до зниження (Зайцев В.Т., 1999; Бойко В.В., 2004; Короткий В.М., 2004;Wilson M.S., 1998).

У хірургічному лікуванні спайкової хвороби очеревини досягнуто значних успіхів. В тому числі велика увага приділялась різним засобам консервативного лікування та профілактиці процесу спайкоутворення (Покидько М.І., 2002). Розроблено та вивчено різні методи оперативних втручань, досліджено різні методики інтубації тонкої та товстої кишки (Андрющенко В.П., 1995; Василюк М.Д., 2004; Криштальська Л.Р., 2000; Феджага О.П., 2003; Шапринський В.О., 2004; Sagar P.M.,1992).

Разом з тим, це не призвело до зниження частоти спайкової хвороби очеревини. Висока частота даної патології, неефективність заходів по ранній діагностиці та прогнозуванню цього захворювання, що зумовлює високу частоту оперативних втручань, доводить необхідність пошуку нових методів прогнозування та профілактики утворення спайок очеревини.

Одним з головних синдромів при гострій спайковій непрохідності кишечника є синдром ентеральної недостатності, який обумовлює важкість перебігу та прогноз розвитку захворювання (Саенко В.Ф., 2001; Дзюбановський І.Я., 2004; Лупальцов В.И., 2005]. Одним з проявів ентеральної недостатності є порушення бар'єрної функції кишечника, що проявляється транслокацією мікрофлори у внутрішні середовища організму, від вираженості якої залежить кількість гнійно-запальних ускладнень (Гаин Ю.М., 2001; Пеев Б.И., 2004; Саенко В.Ф., 2004).

Питанням прогнозування розвитку спайкової хвороби очеревини присвячені поодинокі публікації у вітчизняній та закордонній літературі (Поканевич В.В., 1985; Магалишвили Р.Д., 1991; Лачинский В.И., 1995; Покидько М.І., 2002; Thompson J.N., 1997). В літературі представлені дані про спадковий характер захворювання, але не висвітлено питання про тип успадкування спайкової хвороби очеревини. Паралельно з загальноклінічними не проводяться методи генетичного аналізу для виявлення ступеня ризику розвитку спайкового процесу.

Основою клінічної антропології, яка створює таку необхідну єдність сучасної медицини, роз'єднаної на десятки окремих спеціальностей, в яких мимоволі "втрачається" цілісність людини, служить вчення про конституцію – сукупність біохронологічних та реактивностних особливостей організму, які включають фактори ризику та благополуччя. Новим в обговоренні проблеми є сприйняття конституції як сукупності генетичних маркерів. Структура конституції така, що окрема її ознака здатна відбивати загальні для даного типу конституції стани реактивності та ростових процесів.

Погляди на конституцію як на систему маркерів пов'язані, в значній мірі, з виявленням генетичних факторів схильності до розвитку мультифакторіальних захворювань (Антонець Т.І., 2004; Tarca A., 2000; Xing Z., 2001).Отримання максимально повної інформації про зв'язок різних конституційних ознак як прогностичних (100% генетично детермінованих - антигени крові, ознаки дерматогліфіки, тощо), так і констатуючих (на які, крім спадковості, впливає середовищний фактор - антропометричні показники, соматотип, компонентний склад маси тіла, тощо) з виникненням мультифакторіальних захворювань є одним із підходів для реалізації феногенетичного аналізу (Никитюк Б.А.,1998).

Виходячи з цього, практичний інтерес може представляти розгляд етіології та патогенезу спайкової хвороби очеревини у рамках теорії "хвороб схильності", в основі яких лежить сумарний ефект як спадкової схильності, так і факторів зовнішнього середовища. Саме тому в даній роботі проведено зіставлення ступеня спадкової обтяженості з типами шкірного малюнка та соматотипом, що дозволяє показати значимість спадкового фактора в розвитку спайкової хвороби очеревини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри хірургії медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова "Особливості клініки, діагностики та розробка нових і удосконалення існуючих методів лікування хворих з гострою кишковою непрохідністю", номер держреєстрації 0103U007992. Здобувач є співвиконавцем цього наукового дослідження. Тема дисертації і основні напрямки її виконання затверджені Проблемною комісією МОЗ України "Хірургія" (протокол № 20 від 18.12.2003).

Мета дослідження. Покращити результати комплексного лікування та профілактики спайкової хвороби очеревини за допомогою впровадження прогностичних та констатуючих критеріїв її виникнення.

Задачі дослідження:

1.Вивчити антропологічні і дерматогліфічні показники у здорових, прооперованих на органах черевної порожнини без подальшого розвитку спайкової хвороби очеревини та хворих на спайкову хворобу очеревини чоловіків та жінок другого зрілого віку.

2.Встановити зв'язок антропометричних та дерматогліфічних показників з виникненням спайкової хвороби очеревини.

3. На основі антропометричних та дерматогліфічних показників розробити прогностичні критерії виникнення спайкової хвороби очеревини.

4. Вдосконалити комплексну схему лікування гострої спайкової непрохідності кишечника.

5. Розробити схему профілактики спайкової хвороби очеревини у хворих, схильних до спайкоутворення

Об'єкт дослідження - спайкова хвороба очеревини, гостра спайкова непрохідність кишечника.

Предмет дослідження - особливості показників соматотипу та дерматогліфіки у хворих на спайкову хворобу очеревини, їх прогностичне значення у визначенні індивідуальної схильності до спайкової хвороби очеревини; клінічні результати застосування способу лікування ентеральної недостатності, інтубації тонкої кишки при гострій спайковій непрохідності кишечника; ефективність способу профілактики спайкоутворення у хворих, схильних до розвитку спайкової хвороби очеревини.

Методи дослідження – антропометричні та соматотипологічні – для встановлення констатуючих ознак виникнення спайкової хвороби очеревини; дерматогліфічні – для встановлення прогностичних ознак виникнення спайкової хвороби очеревини; загально-клінічні – для вивчення ефективності запропонованих способів лікування ентеральної інтоксикації, назоінтестінальної інтубації та профілактики спайкоутворення; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів та побудови моделей.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведена комплексна оцінка соматотипу, показників пальцевої та долонної дерматогліфіки у здорових та хворих на спайкову хворобу очеревини чоловіків та жінок.

Вперше встановлено взаємозв'язок між показниками соматотипу, пальцевої і долонної дерматогліфіки та схильністю до розвитку спайкової хвороби очеревини, що дозволило розробити об'єктивні критерії індивідуальної схильності до спайкоутворення.


 
 

Цікаве

Загрузка...