WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В (автореферат) - Реферат

Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В (автореферат) - Реферат

Запропонована система психокорекції дає змогу у 834% подружніх пар ліквідувати конфліктний характер стосунків подружжів, адекватно змінити стереотип їхньої сексуальної поведінки, досягнути психосексуальної задоволеності жінок та їх відмовлення від позашлюбних зв'язків.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Е.А.Мешковская. Причины внебрачных половых связей, приводящих к венерическим заболеваниям // Международный медицинский журнал. – 2001. – Т.7, №3. – С.44-46.

  2. Е.А.Мешковская. Внебрачный секс у женщин: причины и следствия // Международный медицинский журнал. – 2002. – Т.8, №4. – С.73-75.

  3. Е.А.Мешковская. Психотерапия и психопрофилактика супружеской дезадаптации, приводящей к внебрачным связям // Международный медицинский журнал. – 2003. – Т.9, №1. – С.59-61.

  4. Р.А.Грачев, В.А.Абрамов, Т.Д.Бахтеева, В.В.Свиридова, Е.А.Мешковская, Н.М.Годовась, С.П.Махортов. О причинах и механизмах развития сексуально-эротической дезадаптации как первичной формы нарушения сексуального здоровья // Здоровье мужчины. – 2002. – С.20-22. (Здобувачем проведено системно-структурний аналіз сексуального здоров'я у 57 подружніх пар).

  5. Е.А.Мешковская. О причинах внебрачного секса у женщин // Актуальные проблемы современной сексологии и репродуктологии: Тез. науч.-практ. конф. Евроазиатской ассоциации сексологов. – Киев, 2003. – С.83-84.

  6. О.А.Мєшковська. Системний аналіз феномена подружніх зрад у жінок // Актуальні питання розвитку сучасної психіатрії в дослідженнях молодих вчених: Матер. конф. молодих психіатрів ХМАПО. – Харків, 2003. – С.45-46.

АНОТАЦІЯ

О.А.Мєшковська. Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2005.

Досліджено феномен подружньої дезадаптації при позашлюбних зв'язках у жінок, що призводять до зараження венеричними хворобами. Дослідження проведено у 128 подружніх пар із позицій системного підходу, що враховує соціальні, психологічні, поведінкові, інформаційно-оцінні та фізіологічні чинники регуляції подружніх стосунків. Визначено роль названих чинників у формуванні різних варіантів та форм дезадаптації подружжів і виникненні позашлюбних зв'язків жінок, дано характеристику подружніх зрад.

Розроблено систему психодіагностики й запропоновано ефективну систему психокорекції порушення подружньої адаптації, що є водночас способом психопрофілактики позашлюбного сексу, який призводить до венеричних захворювань.

Ключові слова: подружня дезадаптація, венеричні захворювання, позашлюбні зв'язки жінок, психокорекція дезадаптації

АННОТАЦИЯ

Е.А.Мешковская. Варианты, формы и психокоррекция дезадаптации супружеской пары при внебрачных связях и венерических заболеваниях женщин. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 19.00.04 – медицинская психология. Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины. – Харьков, 2005.

С целью установления причин и механизмов формирования дезадаптации супружеской пары при внебрачных связях и венерических заболеваниях у женщин обследованы 128 супружеских пар, в которых жены болели венерическими заболеваниями. Исследование проведено с позиций системного подхода, учитывающего социальные, психологические, социально-психологические, поведенческие, информационно-оценочные и физиологические факторы регуляции супружеских отношений.

Проведено комплексное всестороннее – клиническое, клинико-психологическое, психодиагностическое обследование и системно-структурный анализ сексуального здоровья супружеских пар, в которых жены имели внебрачные связи и стали источником заражения венерической болезнью (трихомониазом, гонореей, сифилисом). Установлена роль указанных выше факторов в формировании супружеской дезадаптации и возникновении внебрачных связей у женщин. Выявлены причины, мотивация супружеских измен, дана их характеристика и показаны психологические последствия для супругов. Выделены и охарактеризованы социально-психологический и сексуальный варианты, клинические формы супружеской дезадаптации при внебрачных связях у женщин, выявлена роль особенностей личности и коммуникации супругов, в том числе деструктивных супружеских конфликтов, в их формировании.

Показано, что внебрачные связи женщин служат первичным дезадаптирующим фактором у 247% супружеских пар с социально-психологической дезадаптацией, а у остальных, т.е. в большинстве случаев, напротив, дезадаптация супругов становится причиной измены женщины.

Разработана система психодиагностики, позволяющая в каждом конкретном случае установить причинно-следственные связи социально-психологической или сексуальной дезадаптации супругов и внебрачного секса у женщин. Предложена и детально описана в работе высоко эффективная система психотерапевтической коррекции нарушения взаимодействия супругов на этих уровнях. Предлагаемая система патогенетической психокоррекции позволяет получить стойкий терапевтический эффект и, предупреждая рецидивы дезадаптации, тем самым служит действенным способом психопрофилактики внебрачного секса, приводящего к венерическим заболеваниям. Разработанные системы психодиагностики и психокоррекции дезадаптации супругов и внебрачных связей женщин имеют значение для клинической практики в сексологии, медицинской психологии и венерологии.

Ключевые слова: супружеская дезадаптация, венерические заболевания, внебрачные связи женщин, психокоррекция дезадаптации

SUMMARY

O.A.Meshkovskaya. Variants, forms and psychocorrection of spouses desadaptation at fornication and venereal diseases in women. – Manuscript.

Thesis for the candidate of medical science degree by speciality 19.00.04 – medical psychology. Kharkov medical academy of postgraduate education, Ukraine MPH – Kharkov, 2005.

The phenomena of spouses desadaptation at women's fornication which cause venereal diseases. The research included 128 married couples and was based on the systemic approach which takes into account social, psychological, behavioral, informational-estimated and physiological factors of spouses relations regulation. The role of these factors was revealed in forming different variants and form of spouses desadaptation and women fornication. The characteristic of marital treason was done.

The system of psychodiagnostics was developed and the effective system of psychocorrection of spouses adaptation disorder was proposed, which is also a way of psychoprophylaxis of fornication causing venereal disease.

Key words: spouses desadaptation, venereal diseases, women fornication, psychocorrection of desadaptation


 
 

Цікаве

Загрузка...