WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В (автореферат) - Реферат

Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HВeAg-негативного HBV DNA-позитивного хронічного гепатиту В (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

МЄШКОВСЬКА

Олена Анатоліївна

УДК 816.89-008.442:616.97]–-085.859

Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок

19.00.04 – медична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри сексології та медичної психології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії.

доктор медичних наук, професор Сонник Григорій Трохимович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, професор кафедри.

Провідна організація: Національний медичний університет імені акад. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра психіатрії, м. Київ.

Захист відбудеться "25" жовтня 2005 р. об 11-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради на засіданні спеціалізованої ученої ради К64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58)

Автореферат розісланий "23" вересня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук, доцент

Н.К.Агішева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зростання кількості венеричних захворювань стає однією з найсерйозніших медичних та соціальних проблем сучасності, особливо зважаючи на той факт, що венеричні захворювання поширені здебільшого серед молодих людей. Суттєве зростання частоти цих захворювань відзначається у працях і вітчизняних, і зарубіжних авторів – Г.Новайтис (1985), І.А.Бабюк (1995), F.Perls (1995), H.E.Fischer (1995), P.Pryor, I.K.Dikinson (2000). Відзначено в літературі і збільшення частоти подружніх зрад, зокрема жінок. У роботі C.Botwin (1994) наводяться цифри від виявлених A.C.Kinsey у 1953р. 26% до 55%, установлених дослідниками в 90-х роках ХХ століття.

Із проблемою позашлюбного сексу та захворюваності на венеричні хвороби нерозривно пов'язана вельми актуальна проблема подружньої дезадаптації. Утворюється своєрідне порочне коло: дезадаптація призводить до подружніх зрад, що нерідко закінчуються зараженням венеричною хворобою, а це, в свою чергу, посилює дезадаптацію чи, можливо, стає її причиною.

Останні роки феномен подружньої дезадаптації, що негативно позначається на сексуальному здоров'ї подружжя, здоров'ї сім'ї та підриває міцність шлюбу, привертає дедалі більше уваги дослідників (В.В.Кришталь, С.Р.Григорян, 2002; J.Fischer, H.Gochros, 1997; H.Intili, D.Nier, 1998). Проте порушення подружньої взаємодії при позашлюбних зв'язках у жінок, що призвели до захворювання на венеричну хворобу, практично не вивчено й не висвітлено в літературі. Залишаються не дослідженими умови виникнення подружніх зрад, їх причинно-наслідковий зв'язок із порушенням міжособистісної чи сексуальної комунікації подружжя, психо-логічні наслідки позашлюбних сексуальних контактів і венеричного захворювання для самих жінок та їхніх чоловіків, перебіг і прояви дезадаптації подружньої пари, у якій дружина зраджує чоловіка.

Унаслідок такого становища до цього часу не розроблено шляхи та методи психокорекції подружньої дезадаптації і психопрофілактики позашлюбних зв'язків жінок, що призводять до венеричних захворювань, і досліджувана проблема зберігає своє актуальне медичне, медико-психологічне та соціальне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з планом наукових досліджень Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за темою: "Психопрофілактика порушень сексуального здоров'я" (№ державної реєстрації 0100U004263).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розробити систему психотерапевтичної корекції подружньої дезадаптації при позашлюбних статевих стосунках та венеричних захворюваннях у жінок.

У роботі було поставлено такі завдання.

  1. Дослідити відмінності особистості жінок, які допустилися подружніх зрад, що призвели до венеричного захворювання, та їхніх чоловіків.

  2. Вивчити міжособистісні і сексуальні стосунки подружжя при позашлюбних зв'язках у дружини.

  3. Визначити роль соціальних, психологічних, соціально-психологічних та біологічних чинників у формуванні подружньої дезадаптації.

  4. Виявити причини виникнення, мотивацію і характер позашлюбних зв'язків жінок, що зумовили зараження венеричною хворобою.

  5. Вивчити наслідки для особистості подружжя зрад і захворювання на венеричну хворобу та їх вплив на соціально-психологічну та сексуальну адаптацію подружжя.

  6. Розробити систему диференційованої психокорекції варіантів і форм подружньої дезадаптації при позашлюбних зв'язках у дружини.

Об'єкт дослідження – подружня дезадаптація при позашлюбному сексі у жінок, що призвів до зараження венеричним захворюванням.

Предмет дослідження – причини, механізми формування подружньої дезадаптації, умови виникнення та характеристика позашлюбних зв'язків жінок.

Методи дослідження – клініко-психопатологічні методи обстеження жінок та їхніх чоловіків: системно-структурний аналіз сексуального здоров'я подружжя; психодіагностичні методи вивчення відмінностей особистості, міжособистісних стосунків подружжя та позашлюбних зв'язків жінок; соціологічні дослідження; методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Новим є системний підхід до дослідження феномену подружньої дезадаптації при позашлюбних зв'язках у жінок, що враховує соціальні, психологічні, поведінкові, інформаційно-оцінні та фізіологічні чинники регуляції подружніх стосунків. Уперше проведене комплексне – клінічне, клініко-психопатологічне, психодіагностичне обстеження подружніх пар, у яких дружини мали позашлюбні зв'язки й заразилися венеричними захворюваннями, дало змогу визначити роль названих чинників у формуванні подружньої дезадаптації і виникненні позашлюбних зв'язків у жінок. Уперше показано мотивацію, характеристику подружніх зрад та їх психологічні наслідки для подружжя, охарактеризовано варіанти та клінічні форми подружньої дезадаптації, виявлено роль відмінностей особистості і комунікації подружжя, в тому числі деструктивних подружніх конфліктів, у їх виникненні.

Теоретичне значення має системний підхід до діагностики та психокорекції дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках у дружини.

Практична значущість одержаних результатів. Для клінічної практики в сексології, медичній психології і венерології мають значення система діагностики, що дає змогу в кожному конкретному випадку визначити причинно-наслідковий зв'язок соціально-психологічної або сексуальної дезадаптації подружжя і позашлюбного сексу у жінок, та система психокорекції порушення взаємодії подружжя на цих рівнях. Пропонована система психокорекції, що грунтується на здобутих у дослідженні даних про причини й механізми формування подружньої дезадаптації, дає змогу отримати високий і стійкий терапевтичний ефект. Запобігаючи рецидивам дезадаптації, вона водночас є дійовим способом психопрофілактики позашлюбного сексу, що призводить до венеричних захворювань.

Особистий внесок автора. Автором проведено всі клініко-психопатологічні, психодіагностичні, спеціальні сексологічні та соціологічні дослідження у 128 подружніх пар, серед яких у 98 мали місце дезадаптація і позашлюбні зв'язки у жінок, що закінчилися венеричним захворюванням подружжя. Усім подружжям особисто автором надано психокорекційну допомогу, проведено аналіз її найближчих результатів та катамнестичних спостережень.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи відділення сімейного лікарсько-психологічного консультування Харківського обласного психоневрологічного диспансеру та лікувальну практику венерологічного відділення Центральної міської лікарні м. Харцизька, а також у навчальний процес на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідалися й обговорювалися на секції сексопатологів Харківського науково-медичного товариства (2002); на конференції молодих психіатрів ХМАПО (2003); на конференції Євроазійської асоціації сексологів (2003).


 
 

Цікаве

Загрузка...