WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855–1935 рр.) (автореферат) - Реферат

Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855–1935 рр.) (автореферат) - Реферат

Автором використано також ряд періодичних видань ("Охотник", „Сибирское плодоводство и огородничество", "Глобус", "Труды по прикладной ботанике", Сибирская жизнь", „Молодой ленинец", "Радянська Україна"). Змістовними, з точки зору дослідження, виявились видання "Труды медицинской секции общества опытных наук при Харьковском университете", "Известия Императорского Томского университета", "Записки фізично-математичного відділу" та інші. Названі джерела вміщують цінну інформацію про наукову працю М. Кащенка. На сторінках видань надруковані перші наукові праці вченого, рецензії сучасників М. Кащенка на його наукові роботи.

Отже, джерельна база дослідження представлена різноманітними за змістом і характером, опублікованими та неопублікованими документами і матеріалами, які включають архівні збірники, природничо-наукову, історичну та довідкову літературу, періодичні видання тощо. Комплекс джерел є достатнім для вирішення поставлених у дисертації завдань.

У другому розділі "Початок науково-педагогічної праці М. Кащенка" досліджено життя та діяльність М. Кащенкау харківському та сибірському періоді (1855–1912 рр.). У підрозділі 2. 1 "Формування світогляду майбутнього вченого" розглянуто процес становлення особистості М. Кащенка. Підкреслено, що його життя та діяльність є невіддільними від епохи, в якій він жив, основних напрямів суспільного розвитку. Зазначається, що кінець ХІХ ст. характеризувався інтенсивним розвитком світової та вітчизняної науки. Це період українського національного відродження. Його логічним виявом стала поява цілої плеяди визначних діячів, які відіграли помітну роль у національній історії та культурі.

Вивчення біографії М. Кащенка засвідчило, щообставини та спосіб родинного життя сприяли ранньому формуванню національної свідомості, любові до знань та рідної природи. Спостережливість, кмітливість, допитливість, працелюбність, цілеспрямованість складали основу характеру майбутнього вченого. Переконання, ціннісні орієнтації розвивалися на основі ідей багатогранної культури українського народу. Важливу роль у становленні М. Кащенка відіграли шкільні та студентські роки. Зазначено, що середню освіту М. Кащенко отримав у Катеринославській гімназії, яку закінчив зі срібною медаллю (1875). У 1875 р. він вступив до Московського університету на медичний факультет. Тяжкі життєві умови змусили його перевестись у 1876 р. на 2-й курс медичного факультету Харківського університету. Після закінчення університету у 1880 р. зі ступенем медика та званням повітового лікаря М. Кащенка було залишено при ембріологічній лабораторії професора З. Стрельцова приватним асистентом. У 1882 р. обраний стипендіатом до отримання професорського звання з ембріології і порівняльної анатомії. Дисертацію захистив у 1884 р., отримавши ступінь доктора медицини і звання приват-доцента.

Зазначено, що харківський період життя М. Кащенка тривав тринадцять років (1876–1888). Він викладав курс гістології і ембріології у Харківському університеті, перебував у закордонних відрядженнях в Італії та Німеччині, опублікував 22 наукові праці.

У дисертації обґрунтовується висновок, що М. Кащенку належать пріоритети у галузі розвитку техніки мікроскопічних досліджень, гістології, нормальної та патологічної ембріології. Про нього писали О. Гертвіг, В. Гіс, В. Вальдейєр, Г. Рюккерт, А. Дорн та інші всесвітньо відомі вчені.

Таким чином, саме наприкінці ХІХ ст. відбувався процес формування і становлення суспільних та загально-світоглядних позицій М. Кащенка, що зумовили його подальші дії на науковому та громадському терені. Світогляд М. Кащенка формувався в умовах інтенсивного розвитку світової та вітчизняної науки. У кінці ХІХ ст. під впливом значущих наукових відкриттів, посилення ролі науки і наукових знань помітно змінювався суспільний статус вчених-природознавців, їхнє світовідчуття та життєві позиції. Громадська позиція формувалась під впливом національної ідеї українського відродження кінця другої половини ХІХ ст.

У підрозділі 2. 2 "Сибірський період діяльності М. Кащенка" здійснено детальний аналіз діяльності ученого в Томську, де він прожив 24 роки. Протягом 1888–1912 рр. М. Кащенко працював у Томському університеті, де очолював кафедру зоології та порівняльної анатомії медичного факультету, обіймав посаду ректора (1894–1895). Тут вчений створив Зоологічний музей, як базу для наукових досліджень.

У дисертації акцентується увага, що вихідним принципом наукової діяльності вченого було творче ставлення людини до природи. Показано здобутки вченого як першого зоолога Сибіру. Вчений розробив концентричну систему вивчення "тваринного населення" Сибіру, здійснив наукові експедиції на Алтай (1898, 1900), вздовж Сибірської залізниці (1899), на озера Барабинського степу (1891). У 1892–1893 рр. професор М. Кащенко побував у науковому відрядженні в Неаполі, Римі, Києві, Харкові та інших містах, працював у Зоологічному музеї Російської академії наук (1901 м. Петербург).

Автор констатує, що завдяки М. Кащенку, Томський університет з перших років свого існування став центром зоологічної науки Сибіру. У 1891 р. вчений одержав звання ординарного професора, а в 1901 р. Московський університет надав йому ступінь доктора зоології. У 1902 р. М. Кащенко одержав чин дійсного статського радника, користувався великим авторитетом та одержав високі нагороди.

У дисертації зазначено, що в останні десятиліття ХІХ і на початку ХХ ст. значно активізувалась громадська та культурно-освітня робота науковців серед населення. У роботі висвітлюється просвітницька діяльність М. Кащенка, його участь в організації та відкритті у 1910 р. Сибірських вищих жіночих курсів, Томського відділення Московcького товариства сільськогосподарських наук, товариств природодослідників та ін. Свідченням визнання наукового авторитету М. Кащенка світовою громадськістю була участь ученого у російських та міжнародних з'їздах: Міжнародного антропологічного, Міжнародного зоологічного, Акліматизаційного ботаніко-зоологічного та Археологічного.

У роботі висвітлено погляди та діяльність М. Кащенка у галузі формування екологічної свідомості. Вчений започаткував у Томську діяльність дитячої природоохоронної організації "Травневі спілки", підготував "Проект організації при Томському університеті комітету для вивчення риболовства у Західному Сибіру" (1891). Автор цього документа виступив як широко освічений природознавець, досвідчений організатор наукових досліджень. Вчений вбачав у цій справі один із засобів розвитку продуктивних сил Сибіру.

У дисертації зазначено, що з часу введення судової реформи (1897 р.) і до переїзду в Київ М. Кащенко працював як мировий суддя, брав участь у засіданнях Томського окружного суду, певний час виконував обов'язки голови клінічної господарської ради; був деканом медичного факультету, членом декількох комісій, зокрема Опікунської ради жіночої гімназії. У 1903 р. вчений брав участь у роботі Петербурзької комісії з реорганізації вищих навчальних закладів. З 1898 по 1905 рр. М. Кащенко вів у газеті "Сибирская жизнь" рубрику "Отзывы о русских изданиях по зоологии и биологии". Серед статей привернули нашу увагу відгуки на праці відомих зоологів М. Мензбіра, М. Холодковського, В. Біанкі, О. Брандта та ін. Вчений написав відгуки на книги відомих німецьких зоологів А. Брема "Жизнь животных" та В. Гааке "Животный мир, его быт и среда".

Дисертантом аргументовано, що активізація громадської та суспільно-політичної роботи М. Кащенка припала на роки Першої російської революції (1905–1907рр.). М. Кащенко належав до партії октябристів. На установчих зборах томського відділу "Союз 17 октября" 14 грудня 1905 р. на нього було покладено обов'язки голови бюро, яке він очолював до листопада 1906 р.

У дисертації показано, що М. Кащенко доклав значних зусиль для становлення і розвитку вищої біологічної освіти в Росії. Він працював професором і ректором Томського університету, викладачем Сибірських вищих жіночих курсів. Вчений видав посібник з зоології для медичних факультетів "Краткое руководство по зоологии, преимущественно для студентов медицины". Звернено увагу на поступовий перехід М. Кащенка від зоологічних досліджень до робіт по акліматизації рослин. Зазначено, що вчений розробив методи створення плодових сортів для Сибіру, де морози сягали 50° С. Працюючи у цій галузі упродовж 10 років (1902–1912), вчений отримав визначні результати, які започаткували розвиток сибірського наукового плодівництва. Ряд сортів плодових культур, виведених М. Кащенком, названо на його честь.

Отже, томський період знаменував собою новий етап у науковій діяльності, громадському житті та педагогічній діяльності М. Кащенка.

У третьому розділі дисертації"Діяльність М. Кащенка в Україні" з'ясовано внесок ученого у створення та діяльністьУкраїнської академії наук, висвітлено організаторську діяльність у заснуванні Акліматизаційного саду АН України, проаналізовано громадську та педагогічну роботу.

У підрозділі 3.1 "Наукова діяльність в Українській академії наук" охарактеризовано один з найяскравіших періодів діяльності М. Кащенка. Після повернення в Київ, М. Кащенко у 1912 р. зайняв посаду професора зоології на агрономічному факультеті Київського політехнічного інституту. Підкреслено, що від цього факультету бере свій початок історія Національного аграрного університету. Багатолітня наукова діяльність М. Кащенка, доктора медицини і зоології, основоположника сибірського наукового плодівництва, принесла йому широку популярність в Україні. Серед перших він був запрошений до роботи в Комісію по створенню Української академії наук. 14 листопада 1918 року, за наказом гетьмана Павла Скоропадського, М. Кащенка було затверджено дійсним членом (академіком) УАН. Зазначено, що вчений активно працював над створенням ІІ фізико-математичного відділу, керував його діяльністю до 1921 року. Найбільшим досягненням академіка було заснування Акліматизаційного саду та Зоологічного музею УАН. З 1918 по 1932 р. вчений написав близько 50 наукових праць.


 
 

Цікаве

Загрузка...