WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855–1935 рр.) (автореферат) - Реферат

Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855–1935 рр.) (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ГОТРА ОЛЕНА БРОНІСЛАВІВНА

УДК: 94 (477) ''18/19'' (092)

Науково-педагогічна й громадська діяльність М.Ф. Кащенка (1855–1935 рр.)

07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі філософії та політології Національної академії державної податкової служби України, Державна податкова адміністрація України.

Науковий керівник доктор історичних наук, професор,

член-кореспондент НАН України

Даниленко Віктор Михайлович,

Інститут історії України НАН України,

завідувач відділу історії України

другої половини ХХ ст.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Сушко Олександр Олександрович,

Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова, директор Інститутуісторичної освіти;

кандидат історичних наук, доцент

Зайцева Зінаїда Іванівна,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри

політичної історії.

Провідна установа Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, історичний факультет, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці.

Захист відбудеться „_15___" _червня_____ 2007 р. о _14.30____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий „__11__" травня___ 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.А. Стоян

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Актуальність теми. Нові історичні умови, в яких функціонує українське суспільство, сприяли посиленню уваги до вивчення життя та діяльності багатьох персонажів української історії, відновленню наукового інтересу до біографістики. Біографістика стала одним з пріоритетних напрямів історичних досліджень, що, з одного боку, посилювало індивідуалізацію дослідницького процесу, а з іншого – поглиблювало реконструкцію історичних процесів через призму життя та діяльності конкретних особистостей. Актуальним у даному контексті є підготовка наукової біографії відомого вченого-природознавця, академіка Української академії наук, одного з її фундаторів Миколи Феофановича Кащенка, дослідження його науково-педагогічної і громадської діяльності.

М. Кащенко (18551935 рр.) – вчений-біолог, ембріолог, зоолог, основоположник сибірського садівництва, брав активну участь у створенні УАН. Він очолював фізико-математичний відділ УАН, був організатором і директором ряду наукових установ і організацій в університетських центрах України і Росії. Його перу належать понад 200 наукових праць. Відомий М. Кащенко і як педагог вищої школи, лектор, популяризатор наукових знань, літератор, громадський діяч.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного висвітлення науково-педагогічної та громадської діяльності М. Кащенка у контексті основних подій національної історії в останній третині ХІХ – першій третині ХХ ст. Системний аналіз життя, діяльності та творчої спадщини М. Кащенка має важливе наукове і практичне значення. Ця тема є особливо актуальною у період дискусій щодо сутності національної ідеї, соціалізації Української держави, посилення ролі науки, вчених у суспільному розвитку. Поява такого дослідження сприятиме глибшому розумінню історії України даного періоду.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах програми науково-дослідних робіт кафедри філософії та політології Національної академії державної податкової служби України: "Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти" (державний реєстраційний № 0104U006961). Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 11 від 29 квітня 2004 р.).

Об'єктом дослідження є громадсько-політичне, культурно-освітнє та наукове життя в Україні в останній третині ХІХ – першій третині ХХ ст., становище вченого у російській дореволюційній та радянській дійсності.

Предметом дослідження є життєвий і науковий шлях академіка Української академії наук М.Ф. Кащенка, науково-організаційна робота вченого у Харківському та Томському університетах, Київському політехнічному інституті та Академії наук України, громадська та педагогічна діяльність, його внесок у розвиток науки, у суспільно-культурне життя України у контексті національної історії.

Хронологічні рамки роботи, зумовлені специфікою дослідження персоналії, охоплюють період життя М. Кащенка з 1855 по 1935 рр.

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні, науковому осмисленні та реконструкції життя і діяльності М. Кащенка; з'ясуванні пріоритетних напрямів його наукової діяльності, оцінці місця та ролі вченого в історії української науки і культури, у громадському житті України в останній третині ХІХ – першій третині ХХ століття; аналізі його педагогічної та культурно-освітньої діяльності. Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання:

– проаналізувати стан і ступінь дослідження проблеми, визначити рівень і повноту її науково-теоретичного осмислення та охарактеризувати стан джерельної бази;

– дослідити біографію вченого за особовим архівним фондом, опрацювати повну бібліографію життя та творчості М. Кащенка;

– простежити еволюцію наукових поглядів та інтересів вченого, охарактеризувати його наукові пріоритети та внесок у розвиток біологічної науки та медицини, зоології, плодівництва, акліматизації рослин;

– проаналізувати роль академіка М. Кащенка в організації та діяльності Української академії наук, наукових товариств;

– висвітлити педагогічну та просвітницьку діяльність;

– дослідити громадську діяльність М. Кащенка, показати суспільні погляди вченого, його сприйняття українським суспільством;

– відтворити літературні інтереси й уподобання вченого.

Методи дослідження. Дисертація є історико-біографічним дослідженням, виконаним на основі принципів історизму, об'єктивності та науковості, що дозволило відійти від стереотипів минулого в оцінці наукової творчості вченого. Робота носить комплексний проблемно-тематичний характер і ґрунтується на досягненнях та методиці таких традиційних галузей історичної науки, як джерелознавство, історіографія, а також спеціальних дисциплін. При дослідженні використовувались методи історичного, проблемного та порівняльного аналізу.

Обравши історичний метод дослідження для розкриття образу вченого, ми намагалися у контексті історичного розвитку розкрити вплив суспільства та подій на формування особистості. Враховувався також той факт, що в умовах переходу на новий гуманітарний, національно-державний світогляд, поряд з принципом історизму, важливими є єдність соціального та гносеологічного аналізу, об'єктивність, урахування суперечностей періоду. Об'єктивне розкриття соціально-культурного середовища, в якому сформувався і діяв М. Кащенко, як особистість і науковець, зумовило застосування системного підходу. Комплексне застосування методологічних принципів та названих методів дозволило охопити всю сукупність наявних джерел, сконцентрувати увагу на конкретно визначених завданнях дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі нових джерел більш повно і всебічно досліджується життєвий і науковий шлях М. Кащенка, формування і становлення його світогляду, громадська, наукова та педагогічна діяльність. Систематизовано й проаналізовано наявну історіографію життя та творчості академіка М. Кащенка, до наукового обігу введено нові архівні матеріали. Наукову біографію вченого реконструйовано за особовим архівним фондом. Укладена бібліографія опублікованих праць академіка. Уперше досліджено маловідомі сторінки життя і діяльності М. Кащенка, зокрема його участь у діяльності томського відділу „Союз 17 октября", ставлення до подій суспільно-політичного життя країни. Залучено нові джерела щодо висвітлення ролі М. Кащенка у створенні Української академії наук, наукових товариств, в удосконаленні навчально-виховного процесу в університетах. Проаналізовано роль вченого у створенні та діяльності наукових, освітніх і громадських установ і організацій, розкрито суспільні погляди вченого та літературні уподобання.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її положення, фактичний матеріал, висновки та узагальнення можуть бути використані для підготовки вузівських курсів з історії української науки і культури, узагальнюючих праць з історії України, біографістики.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертації апробовані автором на Міжнародних науково-практичних конференціях "Формування національних, ціннісних орієнтацій студентської молоді" (2002 р.), "Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (2003 р.), "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" (2004 р.), Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читаннях на тему: "Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти" (травень 2003–2006 рр.) та Других Чишковськихчитаннях з історичної біографістики (2006 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...