WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії (автореферат) - Реферат

 1. Для виявлення ступеня ураження нирок у хворих на есенціальну гіпертензію та проявів гіпертензивної нефропатії необхідно оцінювати нирковий кровотік і ступінь мікроальбумінурії.

 2. У хворих на есенціальну гіпертензію зі зниженим нирковим крово-током (нижче 600 мл/хвх1,73 м2) та рівнем мікроальбумінурії вище 30 мг/24 год доцільно оцінювати синтез оксиду азоту, вимірюючи його концентрацію в плазмі крові та ниркову екскрецію нітритів, а також функціональний стан судинного ендотелію за ступенем ендотелійзалежної релаксації плечової артерії на тлі реактивної гіперемії за допомогою ультрасонографії.

 3. Для підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби з проявами гіпертензивної нефропатії у вигляді порушеної ниркової гемодинаміки та зниженого ниркового ендотеліального синтезу оксиду азоту (нижче 40 мкмоль/24 год) найбільш доцільно використовувати інгібітор АПФ еналаприл в дозі 20-40 мг на добу в комбінації з бета-адреноблокатором небівололом в дозі 5-10 мг на добу.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Коломиец В.В., Грона Н.В. Оценка нефропротекторного эффекта антигипертензивной терапии //Український кардіологічний журнал. – 2006. – №4. – С.81-85. (Автор обстежувала хворих, вивчала добовий ритм артеріального тиску, екскрецію нітритів й альбумінів, функцію ендотелію, показники ниркової та центральної гемодинаміки на тлі лікування еналаприлом в комбінації з метопрололом або з небівололом, готувала статтю до друку).

 2. Грона Н.В. Порушення ниркового кровотоку та добовий ритм артеріального тиску у хворих на есенціальну гіпертензію //Галицький лікарський вісник. – 2005. – №4. – С.31-33.

 3. Грона Н.В. Почечный синтез вазорелаксирующих субстанций в регуляции артериального давления у больных артериальной гипертензией //Збірник наукових праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків, 2005. – Вип. 1 (64). – С.317-322.

 4. Грона Н.В. Состояние центральной и почечной гемодинамики у больных эссенциальной гипертензией //Збірник наукових праць: Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ-Луганськ-Харків, 2006. – Вип. 4-5 (73-74). – С.307-315.

 5. Коломієць В.В., Грона Н.В. Вплив еналаприлу і небівололу на нирковий кровотік і синтез оксиду азоту у хворих на артеріальну гіпертензію //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Вип. 13, Книга 1, Київ, 2004 – С.288-293. (Автор обстежувала хворих, аналізувала ниркову гемодинаміку на тлі терапії, готувала статтю до друку).

 6. Коломиец В.В., Грона Н.В. Влияние метопролола и небиволола на почечную гемодинамику у больных артериальной гипертензией //Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т8, №3-4. – С.39-42. (Автор аналізувала показники моніторування артеріального тиску та ниркової гемодинаміки на тлі терапії, проводила статистичну обробку результатів та готувала матеріали до друку).

 7. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Грона Н.В. Нефропротекторный эффект антигипертензивной терапии у больных сольчувствительной формой эссенциальной гипертензии //Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2005. – Т.9, №2. – С.174-182. (Автор обстежувала хворих, вивчала екскрецію нітритів, ендотеліальну функцію, нирковий кровотік на тлі лікування бета-адреноблока-торами, готувала статтю до друку).

 8. Деклараційний патент України№22309А, А61К31/00. Спосіб корек-ції нефропатії у хворих на есенціальну гіпертензію /Коломієць В.В., Грона Н.В. Заявка № u 2006 10594; Заявл. 06.10.2006; Опубл. 25.04.2007 //Промислова власність. – 2007. – Бюл. №5.

 9. Коломиец В.В., Грона Н.В., Макарчук О.В., Донскова Т.В. Почечная гемодинамика, эндотелиальная дисфункция и суточный ритм артериального давления у больных эссенциальной гипертензией //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матеріа-ли регіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2004. – С.54-55. (Автор обстежувала хворих, проводила статистичний аналіз результа-тів та підготувала їх до друку).

 10. Коломиец В.В., Грона Н.В., Макарчук О.В. Роль эндотелиальных вазорелаксирующих субстанций в нефропротекторном эффекте антигипертен-зивной терапии //Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні: Матеріали Української науково-практичної конференції. Київ, 2004. – С.73. (Автор провела обстеження хворих, аналіз результатів, готувала їх до друку).

 11. Коломиец В.В., Грона Н.В. Сравнительная характеристика влияния метопролола и небиволола на почечную гемодинамику у больных эссенциаль-ной гипертензией //Діагностика та лікування ураження серця та нирок при артеріальній гіпертензії: Матеріали науково-практичної конференції з міжна-родною участю. Харків, 2004. – С.45-46. (Автор визначала ниркову гемоди-наміку до та після прийому бета-блокаторів, готувала матеріали до друку).

 12. Грона Н. Нефропротекторный эффект эналаприла при артериальной гипертензии //IX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених: Матеріали конгресу 21-22 квітня 2005. Тернопіль. – 2005. – С.22.

 13. Коломиец В.В., Грона Н.В. Системная и почечная вазопротекция у больных артериальной гипертензией //Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №9 (2). – С.353-354. (Автор оцінила вплив еналаприлу на альбумінурію, функцію ендотелію, готувала статтю до друку).

 14. Грона Н.В. Ранние маркеры гипертензивной нефропатии //Достижения отечественной кардиологии: Тезисы научной конференции РКНПК МЗ РФ и Всероссийской конференции молодых ученых-кардиологов, Москва. – 2005. – С.47.

 15. Коломиец В.В., Бобрышев К.А., Грона Н.В. Значение коррекции почечного синтеза оксида азота в нефропротекции при антигипертензивной терапии у больных сольчувствительной формой эссенциальной гипертензии //Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярних ускладнень артеріальної гіпертензії: Матеріали української науково-практичної конференції. Київ, 2006. – С.89. (Автор провела клінічне обстеження хворих до та після терапії, статистичний аналіз матеріалу та його підготовку до друку).

 16. Грона Н.В. Коррекция гемодинамических нарушений у больных эссенциальной гипертензией путем стимуляции выработки оксида азота //Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілак-тика та лікування: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2006. – С.25-26.

 17. Коломиец В.В., Грона Н.В. Значение коррекции нарушенного синтеза оксида азота в нефропротекторном эффекте антигипертензивной терапии у пациентов с гипертонической болезнью //Розвиток наукових досліджень '2006: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2006. – Т.5. – С.27-29. (Автор самостійно обстежувала хворих, оцінювала отримані результати, готувала матеріали до друку).

АНОТАЦІЯ

Грона Наталія Василівна. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції при артеріальній гіпертензії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2007.

Дисертація присвячена вивченню клініко-патогенетичних і терапевтич-них аспектів особливостей перебігу есенціальної гіпертензії з гіпертензивною нефропатією, що проявляються порушеннями ниркової гемодинаміки і добо-вого ритму артеріального тиску у хворих з ендотеліальною дисфункцією і зни-женим ендотеліальним синтезом оксиду азоту. Призначення еналаприлу хво-рим на есенціальну гіпертензію зі зниженим ендотеліальним синтезом оксиду азоту знижує судинний опір в нирках, покращує ниркову гемодинаміку, добо-вий ритм артеріального тиску і знижує рівень мікроальбумінурії. Але у хворих з низьким рівнем ниркового кровотоку і високою еферентною нирковою резис-тентністю нефропротекторна ефективність еналаприлу виявляється недостат-ньою для зменшення проявів нефропатії. Корекція зниженого ниркового ендо-теліального синтезу оксиду азоту водночас з пригніченням активності ренін-ангіотензинової і симпатичної нервової систем за допомогою комбінованої терапії еналаприлом і небівололом завдяки зниженню еферентного опору покращує ниркову гемодинаміку і усуває мікроальбумінурію.

Ключові слова: есенціальна гіпертензія, нирки, мікроальбумінурія, оксид азоту, дисфункція ендотелію, еналаприл, небіволол.


 
 

Цікаве

Загрузка...