WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки (автореферат) - Реферат

Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки (автореферат) - Реферат

3. Застосування гомеопатичних препаратів в комплексній терапії загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки // Вісник наукових досліджень.- 2004.- № 2.- С.221-223 (співавт.: Коломійцева А.Г., Хомінська З.Б., Черненко Т.С., Скрипченко Н.Я., Бондаренко О.М.) – аналіз даних літератури, набір матеріалу.

4. Вплив гомеопатичних засобів на центральні регуляторні механізми загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки // Вісник наукових досліджень.- 2005.- №4.- С.24-25 (співавт.: Коломійцева А.Г., Хомінська З.Б., Скрипченко Н.Я., Бражук В.Д.) – набір матеріалу, спостереження за станом плода, аналіз, підготовка до друку.

5. Спосіб лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки (№ 4492, 2005р.) – співавт.: А.Г.Коломійцева, З.Б.Хомінська, Л.В.Діденко, Н.Я.Скрипченко.

АНОТАЦІЯ

Гурська М.В. Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01.- акушерство та гінекологія – ІПАГ АМН України – Київ, 2007.

В роботі показано, що у більшості вагітних з лейоміомою матки має місце загроза переривання вагітності, частіше в І і ІІ триместрах. Вивчено гормональні зміни в організмі та встановлено підвищення вмісту естрадіолу і пролактину, зниження хоріонічного гонадотропіну і прогестерону в крові. Поряд з цим відмічені зміни психоемоційного стану вагітних (тривога, напруженість, зниження стресостійкості) і нейроендокринної адаптації (підвищення стреслімітуючого та стресреалізуючого гормонів), що може мати значення для розвитку загрози переривання. Також показано, що кількість та розташування лейоматозних вузлів в матці, особливо по відношенню до проекції плаценти, в свою чергу мають значення для розвитку цього ускладнення. Особливо несприятливим є множинна лейоміома і розташування плаценти в проекції лейоматозного вузла. Всі ці визначені зміни можуть спричинити вплив і на подальший перебіг вагітності і пологів, на розвиток плацентарної недостатності, гіпоксії плода і підвищення перинатальної смертності.

Запропоновано метод прогнозування можливості розвитку загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки, який може використовуватись при плануванні вагітності, а також при нагляді за жінкою з ранніх термінів вагітності. Запропоновано також новий метод лікування загрози переривання вагітності для жінок з лейоміомою матки, який спрямований на ліквідацію несприятливих гормональних змін в організмі і нормалізацію психоемоційного стану жінок.

Ключові слова: вагітність, лейоміома матки, загроза переривання вагітності, прогнозування, гомеопатичні препарати, лікування.

АННОТАЦИЯ

Гурская М.В. Лечение угрозы прерывания беременности у женщин с лейомиомой матки.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01.- акушерство и гинекология.- ИПАГ АМН Украины.- Киев, 2007.

В работе представлены данные о частоте угрожающего прерывания беременности у женщин с лейомиомой матки. По материалам клиники института ПАГ она отмечена у 64% беременных с лейомиомой матки, чаще в І и ІІ триместрах беременности. Изучены гормональные измениния в организме (концентрация в крови естрадиола, прогестерона, хорионического гонадотропина и кортизола) и показано, что повышение естрадиола и пролактина, уменьшение хорионического гонадотропина и прогестерона, выявленные изменения психоемоционального состояния беременных (тревога, неуравновешенность, уменьшение стресостойкости), а также характер лейоматозных узлов, их количество и расположение в матке, особенно по отношению к месту прикрепления плаценты имеют значение в развитии угрожающего прерывания беременности и её исходах. Особенно неблагоприятны исходы при наличии множества узлов на матке и расположения плаценты в прекции лейоматозного узла.

Показано, что выявленные изменения в организме беременных с лейомиомой матки влияют и на дальнейшее течение беременности и родов, на развитие плацентарной недостаточности, гипоксии плода и повышение перинатальной смертности.

Предложен метод прогнозирования возможности развития угрозы прерывания беременности у женщин с лейомиомой матки, который может использоваться при планировании беременности, при назначении профилактического лечения, не дожидаясь выраженной клиники угрожающего прерывания.

Предложен также усовершенствованный метод лечения угрозы прерывания беременности, который наряду с общепринятым назначением препататов прогестерона, спазмолитиков, Магне В6, витамина Е и поливитаминов, включает гомеопатические препараты прогестероноподобного, седативного и спазмолитического действия (агнус кастус, магниум муриатикум, вибурнум опулюс). Рекомендуемая терапия направлена на ликвидацию гормональных изменений в организме и нормализацию психоэмоционального состояния беременных. Показан благоприятный эффект использования такой терапии. При её применении улучшаются показатели гормонов крови (увеличивается концентрация прогестерона, снижаются концентрации эстрадиола и пролактина), улучшается самочувствие женщин, уменьшаются психоэмоциональные изменения, улучшается психоэмоциональная адаптация (уменьшается содержание серотонина, кортизола в крови, увеличивается содержание норадреналина, адреналина в моче, увеличивается стресоустойчивость).

Всё это способствует и более благоприятному течению и исходам беременности. Уменьшается частота других осложнений – преэклампсии, гипоксии плода, плацентарной недостаточности, преждевременных родов и перинатальной смертности. Предложенный метод лечения прост, безопасен, экономичен. Гомеопатические препараты не имеют побочного эффекта и противопоказаний и дают возможность снизить количество применяемых гормональных препаратов и курсов лечения.

Ключевые слова: беременность, лейомиома матки, угроза прерывания беременности, прогнозирование, гомеопатические препараты, лечение.

SUMMARY

Gurska M.V. Treatment of threatened abortion in pregnant women with uterine leiomyomas. - Manuscript.

Thesis for scientific degree of Candidate of Medicine in specialty 14.01.01.- Obstetrics and Gynecology.- Institute of Pediatrics, Obstetric and Gynecology of Academy of Medical Science of Ukraine.- Kiev, 2007.

The date about frequency of threatened abortion in pregnant women with uterine leiomyomas has been done in the work. According to the findings of the Clinics of the Institute it is noticed in 64% of pregnant women more frequently in I and II trimester of pregnancy. The hormonal changes in women's organism (concentration of estradiol, progesterone, chorionic gonadotropin, prolactin, cortisol in blood) have been studied. It has been determined increasing of estradiol and prolactin concentration and decreasing of chorionic gonadotropin and progesterone levels in blood. Besides that the changes of psychoemotional condition and neiroendocrinic system have been noticed. This have meaning for arising threatened abortion. The quantity and disposition of knots, especially to relation of projection of placenta have meaning for rise this complication. Particularly unfortunate are multiple leiomyoma and placenta's disposition in the projection leiomatous knots. The method of prognosis the possibility of threatened abortion's rise is suggested which may be used in planning pregnancy and observing since early term also. The new perfected method of threatened abortion's treatment is suggested. It is directed to the liquidation unfortunate hormonal changing in organism and normalization psychoemotional condition in pregnant women with uterine leiomyomas. It has been decreased the frequency such complications as preeclampsia, fetal hypoxia, placental insufficiency, preterm labor and perinatal morbidity. Homeopathic medicines haven't incidental properties, contraindications. Using of homeopathic medicines has given possibility to decrease dosage of symptomatic and hormonal medicines and improve therapy effect.

Key words: pregnancy, uterine leiomyomas, threatened abortion, homeopathic medicines, prognosis.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Е2- естрадіол

Е3 – естріол

ХГ – хоріонічний гонадотропін

П- прогестерон

УЗД- ультразвукове дослідження


 
 

Цікаве

Загрузка...