WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки (автореферат) - Реферат

Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Гурська Марія Владиславівна

УДК 618.3-06-08: 618.14-006.36

Лікування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки

14.01.01.- акушерство та гінекологія

Автореферат

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Коломійцева Антоніна Георгіївна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, головний науковий співробітник відділення вагітності та пологів.

Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор

Степанківська Галина Костянтинівна,

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

МОЗ України (Київ), професор кафедри акушерства та гінекології № 1

доктор медичних наук, професор

Олійник Ніна Миколаївна,

Тернопільський державний медичний університет, професор кафедри акушерства та гінекології № 1

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Захист дисертації відбудеться " 15 " травня 2007 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями "Педіатрія", "Акушерство та гінекологія" при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (04050, м. Київ, ул. Мануїльського, 8).

Автореферат розісланий " 03 " квітня 2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д.мед. наук Л.В. Квашніна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми

Проблема невиношування вагітності актуальна у всьому світі і достатньо широко висвітлена в літературі. Існує багато робіт стосовно патогенезу невиношування, методів профілактики та терапії (Б.М. Венцківський та спіавт.,2001; П.А. Кирющенков и соавт., 2001; В.М. Сидельникова, 2001; О.М. Стукалова, 2001; А.А. Агаджанова, 2003; О.В. Макаров и соавт., 2004; С.П. Писарєва та співавт., 2005; А.В. Орлов и соавт., 2005; J.L.Weiss, 2004; Kalinka J., Szekeres-Bartho J., 2005).

На даний час невиношування вагітності являє собою поліетіологічний симптомокомплекс, в розвитку і реалізації якого приймають участь найважливіші системи організму жінки. В результаті їх взаємодії одним з механізмів невиношування є патологічна клітинна відповідь на антигени трофобласта в ендометрії і наступний за цим каскад місцевих патологічних реакцій, які призводять до невиношування вагітності ( Т.А. Старостина, Е.М. Демидова, 2002). Особливу актуальність проблема невиношування вагітності має у жінок з доброякісною стромальною пухлиною матки – лейоміомою.

Останнім часом в Україні відмічається збільшення кількості жінок, вагітність у яких розвивається на тлі міоми матки, що пов'язано із збільшенням частоти захворюваності на лейоміому, появою пухлини в репродуктивному віці, особливостями екологічних та соціальних факторів. За даними різних авторів, частота поширеності лейоміоми і вагітності складає 0,3-6% (Т.М.Савельева, 2000; И.С.Сидорова, Е.Л.Прудникова, 2005; R. Neiger, 2004). Частота ускладнень вагітності при лейоміомах матки залишається високою і складає 50-80%, серед яких частіше зустрічаються загроза переривання, затримка внутрішньоутробного розвитку, неправильні положення плода, плацентарна недостатність і передчасне відшарування плаценти (Т.А. Соколовська, 2004; Г.А.Савицкий, А.Г.Савицкий, 2000; В.И. Кулаков, Г.С. Шмаков, 2001; В.М. Беседін, 2003; И.С. Сидорова, Е.Л. Прудникова, 2005; Rosati P., Exacoustos C., 2005). Частота загрози переривання вагітності при лейоміомі складає 20-40 % (И.С. Сидорова, 1999; В.И.Кулаков, Г.С.Шмаков, 2001; В.М. Беседін та співавт., 2003; Piazze Garnica J., Gallo G., 1995). Частіше це ускладнення пов'язано з недостатністю інвазії цитотрофобласту і феноменом обкрадання маткового кровотоку за рахунок кровопостачання великих міоматозних вузлів (И.С. Сидорова, Е.Л.Прудникова, 2005). Іншими факторами ризику розвитку невиношування та загрози переривання є проліферуюча лейоміома матки, великі розміри лейоматозного вузла (7 см і більше), низька локалізація вузла, наявність множинних вузлів, прикріплення плаценти в проекції лейоматозного вузла. Деякі автори пов'язують збільшення скоротливості матки у І триместрі з порушенням кровообігу у вузлі і звільненням при цьому простагландинів (Слепцова С.И., 2003; В.М. Беседін, 2003; Salvador E., Bienstock J., 2002).

В той же час у жінок з лейоміомою матки і загрозою переривання вагітності недостатньо вивчені гормональні зміни в організмі і їх роль у розвитку цього ускладнення. Відсутні роботи про психоемоційний стан вагітних, зміни якого можуть призвести до розвитку загрози переривання вагітності. Немає даних про розвиток загрози переривання від кількості лейоматозних вузлів на матці, їх розмірів і локалізації та їх розташування відносно плаценти. Особливої уваги потребують питання прогнозування загрози переривання вагітності та удосконалення лікувальних заходів у жінок з лейоміомою матки. Комплексне вирішення цих проблем дозволить розширити уявлення про патогенез загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки, що допоможе науково обґрунтувати та удосконалити лікувальні заходи та на сучасному рівні підійти до вирішення питань щодо профілактики ускладнень вагітності у цих пацієнток.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана згідно плану НДР Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України і є фрагментом наукової роботи відділення патології вагітності та пологів „ Розробити методику ведення вагітності і пологів у жінок з доброякісними пухлинами матки і визначити критерії прогнозування можливості виношування вагітності" (№ держреєстрації 01.01.U.000250).

Мета дослідження: зниження частоти загрози переривання і невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки шляхом вивчення деяких особливостей патогенезу цієї патології, її прогнозування та удосконалення лікувальних заходів.

Завдання дослідження:

1. Встановити частоту загрози переривання та невиношування вагітності у жінок з лейоміомою матки за даними клініко – статистичних розробок історій хвороб вагітних акушерських клінік ІПАГ АМН України за 5 років (1996-2000).

2. Вивчити перебіг, наслідки вагітності та пологів, стан плода і новонародженого у жінок з лейоміомою матки, які в І та ІІ триместрах мали загрозу переривання.

3. Вивчити деякі особливості патогенезу загрози переривання вагітності та невиношування з урахуванням стану лейоматозних вузлів, гормонального забезпечення організму та психоемоційного стану вагітних.

4. Запропонувати критерії прогнозування можливості розвитку загрози переривання вагітності та її виношування при наявності лейоміоми матки.

5. Удосконалити комплексну терапію загрози переривання вагітності для жінок з лейоміомою матки із застосуванням гомеопатичних препаратів та показати її ефективність.

Об'єкт дослідження – загроза переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки.

Предмет дослідження - частота загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки, перебіг вагітності і пологів, стан плода і новонародженого у жінок з лейоміомою матки, які в І триместрі мали загрозу переривання; ендокринні показники в організмі вагітних; психоемоційний стан вагітних; кількість та розташування лейоматозних вузлів на матці; критерії прогнозування розвитку загрози переривання і виношування вагітності у жінок з лейоміомою матки та лікування загрози переривання вагітності.

Методи дослідження – анкетування, клінічні, ендокринологічні, інструментальні, математично – статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів:

Вперше у вагітних з лейоміомою матки отримані дані про взаємозв'язок розвитку загрози переривання з рівнем пролактину, з кількістю вузлів на матці та їх розміщенням в матці і по відношенню до плаценти, з психоемоційним станом вагітної та її нейроендокринною системою.

Показано, що загроза переривання вагітності у жінок з лейоміомою є ризиком розвитку плацентарної недостатності.

Визначені критерії прогнозування загрози переривання вагітності у жінок з лейоміомою матки та показана можливість виношування її у цих жінок.

Розроблено і науково обґрунтовано комплекс лікувальних заходів для жінок з лейоміомою матки з використанням гомеопатичних засобів і показана його ефективність, простота, зручність у застосуванні, безпечність та економічність. Застосування розробленого комплексу дає можливість зменшити кількість гормональних препаратів, тривалість та кількість курсів лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...