WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях (автореферат) - Реферат

Здобувачем проведено обстеження та лікування частини хворих, зібрано зразки сироватки крові для визначення ТК, проаналізовані дані отриманих результатів досліджень по групам хворих в різних періодах перебігу ГМЛ, написано вагому частину статті.

6. Третяк Н.М., Горяінова Н.В., Миронова О.В. Спосіб прогнозування перебігу гострої лейкемії: Деклараційний патент України на винахід (20031211034) №64664 А; заявл. 04.12.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. №2. – 2 с.

Здобувачем запропоновано спосіб прогнозування перебігу гострої лейкемії на підставі визначення вмісту ТК у сироватці крові.

7. Третяк Н.М., Горяінова Н.В., Кисельова О.А., Миронова О.В. Спосіб прогнозування виникнення та перебігу нейролейкемії: Деклараційний патент на корисну модель (u 2005 02912) № 10248; заявл. 30.03.2005; опубл. 15.11.2005, Бюл. №11. – 3 с.

Здобувач є співавтором запропонованого способу прогнозування виникнення рецидиву ГМЛ, зокрема нейрорецидиву, на підставі визначення ТК у сироватці крові.

8. Tretyak N.M., Goryainova N.V., Kyselova O.A. Activity of serum Thymidine Kinase in Adult Acute Myeloid Leukemia // The Hematology Journal. – 2004. – Vol. 2, №5. – P. S257.

9. Tretyak N.M., Goryainova N.V., Mіronova O.V. Thymidine Kinase levels in serum in the acute myeloid leukaemia patients as prognosis factor of course of the decease // The Hematology Journal. – Vol. 90, №2. – 2005. – S383.

10. Горяинова Н.В., Третяк Н.Н. Исследование содержания тимидинкиназы в сыворотке крови при острых миелобластных лейкемиях // Укр. журнал гематології та трансфузіології (Матеріали науково-практичної конференції "Гематологія і трансфузіологія: фундаментальні та прикладні питання", Київ, 13-14 жовтня 2005 року). – (5)'2005. - №4 (додатковий). – С. 37-39.

11. Горяінова Н.В., Третяк Н.М. Ферментативна активність тимідинкінази у сироватці крові в різні періоди перебігу гострої мієлобластної лейкемії // Укр. журналі гематології та трансфузіології (Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини"). – Львів, 2005. – С. 12.

12. Кисельова О.А., Горяінова Н.В. Динаміка вмісту тимідинкінази (ТК) у лікворі та сироватці крові хворих на гостру лейкемію // Матеріали наукових праць VIІ-ї Міжнародної конференції молодих онкологів. - Київ, 2-3 лютого 2006. – С. 41.

13. Goryainova N., Tretyak N., Kyselova O., Mironova O. Prognosis of Induction Hemotherapy Results to Thymidine Kinase (TK) Content in Blood Serum at Diagnosis in the Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML) // Annals of Hematology. – 2006. – Vol. 85, №1. – Р. 22.

14. Kyselova O., Tretyak N., Goryainova N., Mironova O. The Clinical Application of Thymidine Kynase (TK) Activity in Cerebro-Spinal Fluid (CSF) in Patients with Acute Leukemia (AL) // Annals of Hematology. – 2006.– Vol. 85, №1. – Р. 15.

15. Третяк Н.Н., Горяинова Н.В., Киселева Е.А., Миронова Е.В. Роль тимидинкиназы в прогнозировании возникновения костномозгового и внекостномозгового рецидива острой миелобластной лейкемии // Укр. журнал гематології та трансфузіології (Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання практичної гематології", Київ, 27-28 квітня 2006). – (6)'2006. - №2 (додатковий). – С.67-69.

16. Kyselova O.A., Tretyak N.M., Goryainova N.V., Mironova E.V. Monitoring the beginnings and course of central nervous system leukemia to thymidine kinase content in cerebro-spinal fluid and blood serum in patients with acute leukemia // The Hematology Journal. – 2006. – Vol. 91, №1. – P. 427.

17. Третяк Н.М., Горяінова Н.В., Кисельова О.А. Прогнозування результатів лікування гострої мієлоїдної лейкемії на підставі рівня тимідинкінази в сироватці крові та спинномозковій рідині // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів. – Київ, 2-3 листопада 2006р. – С. 58.

АНОТАЦІЯ

Горяінова Н.В. Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.31 – гематологія та трансфузіологія. – Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Київ, 2007.

У дисертації визначені клініко-гематологічні особливості перебігу ГМЛ в залежності від вмісту сироваткової ТК, виявлено зв'язок між рівнем ТК у сироватці крові в дебюті захворювання та тяжкістю перебігу ГМЛ. Встановлено, що чим вище значення ТК, тим більш злоякісним є лейкемічний клон. Розроблено критерії прогнозування відповіді на стандартну індукційну ХТ на підставі початкових значень ТК, оцінено ефективність лікування хворих на ГМЛ в залежності від динаміки вмісту ТК до та після проведення курсу ХТ. Запропоновано методику прогнозування рецидиву ГМЛ в залежності від рівня сироваткової ТК в період ремісії. Доведена необхідність внесення змін до стратегії індукції ремісії у певної групи хворих на ГМЛ і теоретично обґрунтовані напрямки її удосконалення.

Ключові слова: гостра мієлобластна лейкемія, тимідинкіназа, хіміотерапія, прогноз.

АННОТАЦИЯ

Горяинова Н.В. Прогностическое значение тимидинкиназы сыворотки крови при острых миелобластных лейкозах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.31 – гематология и трансфузиология. – Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины, Киев, 2007.

В диссертации на основании изучения клинических и гематологических проявлений ОМЛ у взрослых в зависимости от содержания фермента тимидинкиназы (ТК) в сыворотке крови представлено новое решение важной научной задачи – оптимизации прогнозирования течения и повышение эффективности лечения ОМЛ на основании разработки новых критериев прогноза и, соответственно, создания индивидуальных подходов к назначению ХТ. Установлено, что при уровне сывороточной ТК менее 10,0 Ед/л наблюдается наиболее благоприятное течение ОМЛ. Больные, у которых показатели активности ТК в дебюте заболевания находятся в диапазоне 10,1-20,0 Ед/л, могут быть отнесены к группе среднего риска. Значения ТК более 20,0 Ед/л указывают на значительную распространенность лейкемического поражения и неблагоприятный прогноз. Наиболее злокачественное течение ОМЛ – при уровне ТК в сыворотке крови свыше 30,0 Ед/л. Оценена эффективность лечения больных ОМЛ в зависимости от динамики уровня ТК до и после проведения курса ХТ: уменьшение содержания ТК в сыворотке крови до нормальных значений (0-6 Ед/л) соответствует достигнутой ремиссии и подтверждает ее. Разработаны критерии прогнозирования ответа на стандартную индукционную ХТ "7+3" на основании инициальных значений ТК: при уровне ТК менее 20 Ед/л на момент диагностики ОМЛ предвещается быстрый позитивный ответ на стандартное лечение (после 1-2 курсов ХТ). Показатели сывороточной ТК более 20 Ед/л позволяют прогнозировать первично-резистентную форму заболевания, что требует изменений в терапевтической тактике в сторону интенсификации. Доказано, что повышенный уровень ТК в сыворотке крови в период ремиссии (более 6,0 Ед/л) указывает на угрозу развития рецидива независимо от клинико-гематологических показателей.

Ключевые слова: острая миелобластная лейкемия, тимидинкиназа, химиотерапия, прогноз.

SUMMARY

Goryainova N.V. The prognostic value of blood serum thymidine kinase in acute myeloid leukemia. – Manuscript.

Thesis for candidate's degree by specialty 14.01.31 – hematology and transfusiology. – Institute of Hematology and Transfusiology, Kyiv, 2007.

In the dissertation the clinical and hematological features of course of Acute Myeloid Leukemia (AML) on the basis of TK level in blood serum were indicated and connection between the TK level in blood serum in the time of diagnosis and severity of course of AML was revealed. It was marked that upper level of TK characterized the more malignant leukemia clone. The criteria for predicting of standard induction chemotherapy results were elaborated on the basis of TK level in the time of diagnosis. Effectiveness of chemotherapy courses in AML patients were estimated depending from changes in TK level in blood serum before and after treatments. Based on the data of serum TK level in remission period there were developed the criteria for predicting of relapse appearance. In some groups of the patients changing in treatment strategy proved to be essential and way of its improvements were grounded on the theoretical basis.

Key words: acute myeloid leukemia, thymidine kinase, prognosis, chemical therapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...