WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Горбоконь Н.М. Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2007.

Дисертація містить теоретичне обґрунтування та нове наукове рішення актуальної задачі – встановлення інформативних морфологічних ознак проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки для оптимізації диференційного діагнозу і прогнозу. Матеріалом слугували 150 випадків паталогії шийки матки. В роботі застосовані сучасні оглядові, селективні, морфометричні, гістохімічні та імуногістохімічні (використання антитіл до панцитокератинів, ядерного антигену проліферації (PCNA), віментину, колагену IV типу, CD3, CD4, CD8, CD68, CD31) методи. Якісна та кількісна оцінка одержаних за їх допомогою результатів уможливили розробку об'єктивних критеріїв.

Встановлено, що універсальним інтегральним морфологічним проявом проліферативної дисплазії, карциноми in situ та інвазивної плоскоклітинної карциноми шийки матки є порушення співвідношення сукупності средньогрупових показників – мітотичного індексу, відсотка патологічних форм мітозів, стану базальної мембрани, питомого об'єму судин мікрогемоциркуляторного русла, щільності й характеру розподілу перифокальних клітинних інфільтратів, прогресія яких є прогностично несприятливою ознакою.

Ключові слова: шийка матки, проліферативна дисплазія, карцинома in situ, інвазивний плоскоклітинний рак, патоморфологічна диференційна діагностика.

АННОТАЦИЯ

Горбоконь Н.Н. Патоморфология пролиферативной дисплазии, начального и инвазивного рака шейки матки. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия. – Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, Киев, 2007.

Диссертация содержит теоретическое обоснование и новое научное решение актуальной задачи - установления основных отличительных морфологических признаков пролиферативной дисплазии, начального и инвазивного рака шейки матки для оптимизации дифференциального диагноза и прогноза. Материалом для исследования служили 150 случаев патологии шейки матки. В работе применены современные методы морфологического, морфометрического, гистохимического и иммуногистохимического исследования с использованием антител к панцитокератинам, ядерному антигену пролиферации (PCNA), виментину, коллагену IV типа, CD3, CD4, CD8, CD68, CD31 с качественной и количественной оценкой полученных результатов, что позволило определить объективные критерии. На завершающем этапе исследования был проведен сравнительный анализ между пролиферативными дисплазиями, карциномами in situ и инвазивными плоскоклеточными раками.

В результате комплексного морфологического исследования установлено, что даже наиболее информативные и достоверные морфологические признаки сами по себе не являются абсолютными критериями для постановки патогистологического диагноза. Алгоритм дифференциальной диагностики для оптимизации диагноза в каждом случае должен базироваться на совокупности объективных, достоверных критериев и наиболее информативных дополнительных морфологических признаков. Основным информативным и достоверным (р<0,05) отличительным морфологическим проявлением пролиферативной дисплазии, карциномы in situ и инвазивной карциномы эктоцервикса является нарушение соотношения совокупности определенных среднегрупповых показателей – митотического индекса, процента патологических форм митозов, состояния базальной мембраны, удельного объема сосудов микрогемоциркуляторного русла, плотности и характера распределения перифокальных клеточных инфильтратов. Прогрессирование этих изменений является прогностически неблагоприятным признаком. Установлено, что информативными и достоверными (р<0,05) отличительными морфологическими признаками пролиферативной дисплазии и карциномы in situ являются показатели митотического индекса и процент патологических форм митозов в многослойном плоском эпителии, соответственно равные при пролиферативной дисплазии 12,420,87‰ и 6,210,13% , при карциноме in situ - 17,980,87‰и 82,64%2,81%. Их рост является прогностически неблагоприятным признаком. Показано, что дополнительными морфологическими критериями в дифференциальной диагностике пролиферативной дисплазии и карциномы in situ являются плотность распределения клеточных инфильтратов (107,676,38 и 123,356,21), удельный вес плазмоцитов (9,190,03% и 3,860,06%) и тканевых базофилов (1,130,03% и 1,610,05%) в структуре клеточных инфильтратов (р<0,05). Наличие панцитокератин-позитивных эпителиальных комплексов или клеток в субэпителиальной строме в сочетании с фрагментацией и очаговым лизисом базальной мембраны, снижением интенсивности или отсутствием экспрессии коллагена IV типа и очаговым скоплением лимфо-макрофагальных клеток являются ранними морфологическими признаками начальной инвазии плоскоклеточного рака шейки матки. Соотношение CD4+/CD8+лимфоцитов, показатели удельного веса CD8+лимфоцитов и макрофагов в составе перифокальных клеточных инфильтратов инвазивного рака (0,78, 49,912,35%, 3,290,15%) в сравнении с соответствующими показателями карциномы in situ (0,94, 43,632,42%, 2,750,14%) имеют достоверные отличия (р<0,05) и могут быть использованы в качестве дополнительного дифференциально-диагностического критерия.

Документировано, что межгрупповое увеличение показателя удельного объема сосудов микрогемоциркуляторного русла при дисплазии (0,07850,0093), карциноме in situ (0,09640,0102) и инвазивной карциноме (0,11970,0087) является одним из существенных достоверных (р<0,05) морфологических проявлений опухолевой прогрессии в шейке матки. Установленные основные гистологические, гистохимические, иммунногистохимические и морфометрические отличительные морфологические признаки пролиферативних дисплазий, начальных и инвазивных раков шейки матки могуть быть использованы в практике патологоанатомических отделений и в специализированных иммунногистохимических лабораториях для оптимизациии диагностики и дифференциальной диагностики.

Ключевые слова: шейка матки, пролиферативная дисплазия, карцинома in situ, инвазивный плоскоклеточный рак, патоморфологическая дифференциальная диагностика.

ANNOTATION

Gorbokon N.N. Pathomorphology of proliferative dysplasia, early and invasive carcinoma of the cervix uteri. – Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of the candidate of medical sciences in a speciality 14.03.02 - pathological anatomy. – National О.Bogomolets Medical University, Kiev, 2007.

In a thesis the theoretical substantiation and new scientific solution of the actual task - installation of basic distinctive morphological indications proliferative dysplasia, early and invasive carcinoma of the cervix uteri for optimization of the differential diagnosis and prognosis is given. As a material for a research 150 cases of tumour cervix uteri and dysplasia have served. In work the modern methods morphological, morphometric, hystochemical and immunohystochemical of a research with use of antybody to pancytokeratin, nuclear proliferative antigen (PCNA), vimentin, collagen IV of a type, CD3, CD4, CD8, CD68, CD31 with a qualitative and quantitative evaluation of obtained outcomes are applied, that has allowed to receive objective criterions.

Is established, that basic informative and authentic (р<0,05) distinctive morphological manifestation proliferative dysplasia, early and invasive carcinoma of the cervix uteri the violation of a relation of a population defined of indexes – mitotic index, interest of the pathological forms mitosis, condition basement membrane, specific volume of microvessels, denseness and character of distribution perifocal cells infiltrates is, which progression is prognostic a unfavorable indication.

Key words: cervix uteri, proliferative dysplasia, carcinoma in situ, invasive carcinoma, pathomorphological differential diagnostics.


 
 

Цікаве

Загрузка...