WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Зміни з боку БМ і клітинно-волокнистих структур строми при дисплазіях і початковому раку однотипні, відрізняються лише за ступенем виразності, тому можуть бути використані тільки як допоміжні ознаки при диференційній діагностиці.

Характерною рисою інвазивних раків є наявність пухлинної тканини за межами БМ, яка зазнає значних змін, що проявляються набуханням, розщепленням, виникненням дефектів, зниженням чи відсутністю експресії колагену IV типу. Отже, методи, спрямовані на візуалізацію БМ та ідентифікацію вогнищ інвазії, є кращими в якості маркерів диференційної діагностики інвазивних раків. Підводячи підсумки комплексного дослідження і порівняльного аналізу морфології та морфогенезу проліферативної дисплазії, карциноми in situ й інвазивного плоскоклітинного раку шийки матки, слід підкреслити, що навіть найінформативніші і достовірні морфологічні ознаки окремо самі собою не є абсолютними критеріями для постановки патогістологічного діагнозу. Алгоритм диференційної діагностики й оптимізації діагнозу в кожному конкретному випадку повинен базуватися на сукупності об'єктивних, достовірних критеріїв і найінформативніших додаткових морфологічних ознак. Реалізація такого підходу не лише сприяє удосконаленню власне діагностики, а й суттєво дозволяє визначити скерованість морфологічних показників при досліджуваних неоплазіях.

ВИСНОВКИ

 1. В дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає у встановленні інформативних морфологічних характерних ознак проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки для оптимізації диференціального діагнозу та прогнозу.

 2. За даними комплексного аналізу встановлено, що універсальним інтегральним морфологічним проявом проліферативної дисплазії, карциноми in situ та інвазивної плоскоклітинної карциноми шийки матки є порушення співвідношення сукупності визначених середньогрупових показників – мітотичного індексу, відсотка патологічних форм мітозів, стану базальної мембрани, питомого об'єму судин мікрогемоциркуляторного русла, щільності та характеру розподілу перифокальних клітинних інфільтратів. Прогресія цього ″структурного дисбалансу″ є прогностично несприятливою ознакою.

 3. Документовано інформативність і достовірність (р<0,05) для розмежування проліферативної (тяжкої) дисплазії та карциноми in situ показників мітотичного індексу й відсотка патологічних форм мітозів у багатошаровому плоскому епітелії, які відповідно дорівнюють 12,420,87‰ і 6,210,13% (при проліферативній дисплазії) та 17,980,87‰ і 82,642,81%, (при карциномі in situ), збільшення значень яких прогностично несприятливе.

 4. Показано, що додатковими морфологічними критеріями в диференційній діагностиці проліферативної дисплазії і карциноми in situ (р<0,05) є щільність розподілу клітинних інфільтратів (відповідно 107,676,38 і 123,356,21), а також питома вага плазмоцитів (9,190,03% і 3,860,06%) і тканинних базофілів (1,130,03% і 1,610,05%) в структурі клітинних інфільтратів.

 5. Визначено, що наявність панцитокератин-позитивних епітеліальних комплексів чи клітин в субепітеліальній стромі у сполученні з фрагментацією і осередковим лізисом базальної мембрани, зниженням інтенсивності або відсутністю експресії колагену IV типу і вогнищевим скупченням лімфо-макрофагальних клітин є ранніми морфологічними ознаками початкової інвазії плоскоклітинного раку шийки матки.

 6. Аргументовано, що співвідношення CD4+/CD8+лімфоцитів (0,78), показники питомої ваги CD8+лімфоцитів (49,912,35%) і макрофагів (3,290,15%) у складі перифокальних клітинних інфільтратів інвазивного раку порівняно з відповідними показниками при карциномі in situ (0,94; 43,632,42% і 2,750,14%) мають достовірні відмінності (р<0,05) і можуть бути використані в якості додаткового диференційно-діагностичного критерію.

 7. Встановлено, що міжгрупове збільшення показника питомого об'єму судин мікрогемоциркуляторного русла при дисплазії (0,07850,0093), карциномі in situ (0,09640,0102) та інвазивній карциномі (0,11970,0087) є одним з істотних достовірних (р<0,05) морфологічних проявів пухлинної прогресії в ектоцервіксі.

 8. Представлені комплексні структурні критерії розмежування проліферативних дисплазій, початкових та інвазивних раків шийки матки доцільні для використання у практиці патологоанатомічних відділень і в спеціалізованих імуногістохімічних лабораторіях, а також у педагогічному процесі на кафедрах патологічноїанатомії, акушерства і гінекології та онкології.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Горбоконь Н.М. Дiагностичні морфологiчнi критерії цервiкальної iнтраепiтелiальної неоплазiї та мiкроiнвазивного раку шийки матки// Питання експериментальної та клінічної медицини.–2006.–Вип.10, Т1.–С.198-202.

 2. Горбоконь Н.М. Передракові процеси та рак шийки матки // Вестник неотложной и восстановительной медицины.–2006.–Т.7, №1.–С.116-120.

 3. Горбоконь Н.М. Морфологічні зміни при раку in situ та інвазивній плоскоклітинній карциномі шийки матки // Вестник неотложной и восстановительной медицины.–2006.–Т.7, №2.–С.230-235.

 4. Горбоконь Н.М. Застосування імуноморфологічного типування в диференціальній діагностиці тяжкої дисплазії та інвазивного раку шийки матки // Вісник наукових досліджень.–2006.–№3 (44).–С.115-117.

 5. Горбоконь Н.М. Морфологічна характеристика строми інтраепітеліальних неоплазій та інвазивних раків шийки матки // Медико-соціальні проблеми сім'ї.–2006.–Т.11, №1.–С. 65-68.

 6. Горбоконь Н.М. Морфологічна характеристика дисплазій CIN I, II, III та карциноми in situ шийки матки // Матеріали XI з'їзду онкологів України.–Судак, 2006.–С.90.

 7. Горбоконь Н.М. Застосування імуноморфологічного типування в диференціальній діагностиці тяжкої дисплазії та інвазивного раку шийки матки // Морфологічний стан тканин у нормі та при моделюванні патологічних процесів (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю)–Тернопіль, 2006.–С.35-37.


 
 

Цікаве

Загрузка...