WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Інтерпретацію результатів імуногістохімічного забарвлення проводили відповідно до типу реакції. При використанні МАТ до панцитокератинів, віментину та СD68 макрофагів оцінювали відповідно кольорові реакції в цитоплазмі плоскоепітеліальних клітин, фібробластів і макрофагів. При використанні МАТ до CD3, CD4, CD8 та CD20 враховували мембранне забарвлення. При оцінці експресії PCNА за позитивне вважалося забарвлення у проекції ядер клітин коричневого кольору різної інтенсивності. Експресію колагену IV типу оцінювали напівкількісним методом: 0 – відсутнісь реакції: + - слабка; ++ - помірна; +++ - інтенсивна експресія. В нормі колаген IV типу інтенсивно експресується у базальній мембрані епітелію, стінках судин, сполучнотканинних компонентах строми та нервів. При кількісній оцінці ступеня патоморфозу, питомого об'єму паренхіми, строми, судин МГЦР, мітотичного та апоптотичного індексу ми ґрунтувалися на класичних принципах морфометрії, викладених у монографії Г.Г.Автандилова (2002). Дослідження препаратів у прохідному світлі проводили на дослідницькому мікроскопі Olympus AX70 (Япония) із цифровою відеокамерою Olympus DP50, з'єднаною з персональним комп'ютером. Мікрофотографування та морфометричне вивчення препаратів нами здійснено з використанням програми AnalySIS Pro 3.2 (фірма SoftImaqinq, Німеччина) згідно рекомендаціям виробника програмного забезпечення. Всі мікрофотографії виконані за допомогою фотоцифрової апаратури Olympus DP50 і зберігаються в базі даних комп'ютеру ОЕМ IBM PC/АT Pentium. Статистичну обробку цифрових даних проводили у середовищі ліцензійної копії комп'ютерної програми Excel (версія ХР, MicrosoftCorp.) шляхом програмування відповідних алгоритмів розрахунків. Морфологічне та морфометричне вивчення гістологічних препаратів проведено на базі патологоанатомічного відділення, лабораторії фундаментальних досліджень Інституту невідкладної та відновної хірургії ім.В.К. Гусака АМН України та відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького (завідувач – професор В.Г. Шлопов.).

Результати досліджень та їх обговорення. Детальне вивчення дисплазій показало, що зі збільшенням ступеня тяжкості значно зростає проліферативний потенціал клітин багатошарового плоского епітелію, що підтверджується різким збільшенням кількісних показників проліферативної активності (мітотичного індексу, ядерно-цитоплазматичного відношення, відсотку клітин з позитивною реакцією до PCNА). Підвищується ступінь катаплазії та атипії епітеліальних клітин. Присутні виразніші зміни в підлеглій стромі - як судин та волокнистих структур, так й імунокомпетентних клітин. Це свідчить про активацію імунної системи. Все вищезазначене вкотре переконує в тому, що дійсно передраковим станом є дисплазія тяжкого ступеня. Саме вона і викликає труднощі при диференційній діагностиці з початковим плоскоклітинним раком, тому для подальшого аналізу ми відібрали ці випадки.

Подальшому дослідженню підлягали 110 спостережень (35 дисплазій тяжкого ступеня, 40 карцином in situ, 35 інвазивних плоскоклітинних карцином). Враховуючи ту обставину, що при диференційній діагностиці "тяжкої дисплазії" і карциноми in situ у патолога виникають особливі труднощі оцінки ступеня проліферації, ми свідомо обрали термін "проліферативна дисплазія", який часто використовують в іншомовних джерелах, що вбачається нам цілковито логічним і прийнятним.

Для визначення найінформативніших морфологічних критеріїв проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки нами проведений комплексний порівняльний аналіз якісних і кількісних показників структури епітеліального компонента, базальної мембрани і строми.

Основною принциповою відмінністю проліферативної дисплазії є втрата стратифікації шарів і вертикальної анізоморфності за рахунок тотальної базально-клітинної гіперактивності, порушення дозрівання і диференціювання епітеліальних клітин. Епітеліальний пласт побудований з відносно мономорфних, щільно розташованих клітин округло-овальної і витягнутої форми, орієтованих перпендикулярно щодо базальної мембрани. Ядра більшої частини клітин - гіперхромні, оточені вузьким ободком базофільної цитоплазми. На різних рівнях помітні поодинокі мітози. В карциномах in situ шийки матки, особливо при високодиференційованій формі, в епітеліі відзначається значний клітинний поліморфізм. Ядра клітин різних розмірів та форми: округлі, витягнуті, місцями великі, різко гіперхромні, спотворені, зі щільним хроматином, відрізняються поліхроматизмом. Розподіл та орієнтація їх безладна. На всіх рівнях відзначено безліч мітозів, серед яких більшість складають патологічні форми. Структура інвазивного плоскоклітинного раку представлена поліморфними солідними комплексами плоских атипових епітеліальних клітин, переважно полігональної форми, розташованих серед пучків пухкої волокнистої сполучної тканини. Клітинний і ядерний поліморфізм значно виражені. Більша частина пухлинних епітеліальних клітин мають великі гіпохромні та нормохромні ядра, серед яких зустрічаються й гіперхромні. Багато мітозів, в тому числі й патологічних. Цитоплазма переважної більшості клітин високодиференційованого внутрішньоепітеліального та високодиференційованого інвазивного раків добре розвинута, еозинофільна. В карциномах in situ, на відміну від дисплазій, в епітелії були відзначені вогнища безладного розташування клітин з формуванням своєрідних завихрень (так звана "самоінвазія клітин"). У високодиференційованому внутрішньоепітеліальному та інвазивному раках виражені морфологічні ознаки апоптозу у вигляді апоптотичних клітин й апоптотичних тілець, в той час як в проліферативних дисплазіях наявність апоптотичних тілець мала ексквізитний характер.

Аналіз показників проліферативної активності показав, що мітотичний індекс має чітку тенденцію до підвищення від проліферативної дисплазії до карциноми in situ та інвазивого раку, складаючи відповідно 12,420,87‰, 17,980,87‰ і 18,570,82‰. Причому, різниця між показниками при проліферативній дисплазії і карциномі in situ достовірна (р<0,05), що є одним із основних об'єктивних інформативних морфологічних критеріїв диференційної діагностики вищевказаних процесів. Відсоток патологічних мітозів також має тенденцію до збільшення з 6,210,13 при проліферативній дисплазії до 82,642,81 – при карциномі in situ і 93,313,56 – при інвазивному раку. Міжгрупова різниця показників достовірна (р<0,05) і різко виражена між дисплазіями та внутрішньоепітеліальним раком, що є достовірним об'єктивним морфологічним критерієм для диференційної діагностики. Односкеровані тенденції у зміні показників мітотичного індексу і відсотка патологічних мітозів свідчить про те, що збільшення мітотичного індексу при внутрішньоепітеліальних та інвазивних раках відбувається переважно за рахунок патологічних форм. Імуногістохімічне дослідження з МАТ до ядерного антигену проліферації (PCNА) показало, що відсоток клітин з позитивною реакцією до PCNА високий при всіх видах неоплазій з чіткою тенденцією до збільшення з 816,4% при проліферативній дисплазії до 943,2% - при інвазивному раку. Така ж тенденція має місце при оцінці індексу накопичення PCNА в ядрах епітеліальних клітин. Міжгрупова різниця цих показників буде достовірною тільки при крайніх значеннях, тому інформативність їх для диференційної діагностики сумнівна.

При ШИК-реакції у більшості випадків проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного низькодиференційованих плоскоклітинних раків глікоген виявлявся лише в деяких клітинах поверхневого шару. Натомість, більшість клітин високодиференційованих початкових та інвазивних плоскоклітинних раків містили ШИК-позитивні гранули у достатній кількості, котрі іноді зливалися. В більшості епітеліальних клітин як проліферативних дисплазій, так і початкових та інвазивних раків при імуногістохімічному дослідженні з моноклональними антитілами до панцитокератинів виявлялась позитивна цитоплазматична реакція коричневого кольору. Тому для диференційного діагнозу проліферативної дисплазії і раку in situ використання цього методу дослідження недоцільне, а при інвазивних раках він необхідний для ідентифікації вогнищ інвазії, що актуальне при мікроінвазивних процесах.

Порівняльний аналіз на світлооптичному рівні стану базальної мембрани (БМ) при проліферативній дисплазії, початковому та інвазивному плоскоклітинних раках показав, що в переважній більшості випадків проліферативної дисплазії та різних варіантів раку in situ вона збережена, дає інтенсивну ШИК-реакцію. При імуногістохімічному типуванні компоненту БМ – колагену IV типу в більшості випадків проліферативної дисплазії та початкового раку констатована чітка і безперервна базальна мембрана з помірною та інтенсивною експресією. У поодиноких спостереженнях, за наявності абияких патологічних процесів (стовщення, розпушеність БМ, слабка ШИК-реакція, метахромазія, зниження інтенсивності експресії колагену IV типу), зміни ідентичні при обох типах неоплазій, тобто не є інформативними та достовірними для диференційної діагностики.


 
 

Цікаве

Загрузка...