WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

ГОРБОКОНЬ Наталя Миколаївна

УДК 618.146-006.6-08-059:616.89-008.9+612.621.31]-055.26

Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки

14.03.02 – патологічна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті імені М.Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Волос Лілія Іванівна,

Донецький державний медичний університет імені М.Горького МОЗ України, провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Задорожна Тамара Данилівна,

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (м.Київ), завідуюча лабораторії патоморфологічних досліджень

доктор медичних наук, професор

Гичка Сергій Григорович,

Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри патологічної анатомії

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра патологічної та топографічної анатомії (м.Київ)

Захист відбудеться "_22__"_березня__ 2007 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (03057, м.Київ, проспект Перемоги, 34).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий "___"____________ 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор О.М. Грабовий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Передрак і рак шийки матки (РШМ) в Україні та багатьох країнах світу за показниками захворюваності та смертності на сьогодні займає лідируючі позиції в структурі злоякісних неоплазій жіночої репродуктивної системи (Л.І. Воробйова зі співавтор., 2004; М.В. Купрієнко зі співавтор., 2005). Постійно зростаючий інформаційний потік з питань, що стосуються передраку та раку шийки матки, нерівномірно висвітлює різні сторони цієї проблеми. Як показав проведений нами систематичний огляд і метааналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, до 97% всіх публікацій присвячені епідеміологічним і клінічним аспектам досліджуваної проблеми, зокрема пошуку нових ефективних схем лікування (Н.Ф. Лігірда, К.О. Галахін., 2002; Г.В. Бондар із співавтор., 2003; Л.І. Воробйова зі співавтор., 2004; R. Narimatsu et al., 2005; М. Spitzer et al., 2006). Більшість авторів підкреслюють, що результати морфологічного дослідження є не лише теоретичним, але й практичним підгрунтям для розробки індивідуалізованих, ефективних схем лікування (К.О. Галахін із співавтор., 2001; О.В. Палійчук, 2005; J.P. Baak, 2006). Разом з тим, сучасна морфологічна діагностика передракових і ракових процесів потребує принципово інших підходів. Це положення особливо стосується онкопатології шийки матки, оскільки сучасні методи лікування хворих на важку дисплазію, рак in situ та інвазивний рак принципово відрізняються (Л.І Воробйова із співавтор., 2004; М.В. Купрієнко із співавтор., 2005; P.A. Disilvestro et al., 2006).

Імуногістохімічні методики дослідження з використанням моноклональних антитіл у сполученні з морфометричними методами оптимізували сучасну діагностику пограничних станів та початкових проявів неоплазій шийки матки, підвищивши ймовірність встановлення гістогенезу й ступінь диференціювання пухлини (C. Aoyama et al., 2005; Queiroz et al., 2006).

Більшість зарубіжних публікацій, які стосуються морфологічного імуногістохімічного типування тканин, ретельно висвітлюють їх окремі ознаки, обмежуючись лише констатацією фактів (Z. Combos et al., 2005; C. Xu et al., 2005; C. Queiroz et al., 2006). Роботи ж, результуючі комплексні морфологічні дослідження дисплазій, карциноми in situ та інвазивного раку шийки матки із застосуванням сучасних технологій, аналізом й узагальненням даних, у сучасній, зарубіжній і вітчизняній літературі відсутні. Отже, такі дослідження є насправді актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження є фрагментом планової НДР кафедри онкології, променевих методів діагностики та лікування ФПО Донецького державного медичного університету ім. М. Горького: "Розробити методи, які підвищують ефективність комбінованого та комплексного лікування злоякісних пухлин основних локалізацій на підставі рандомізованих досліджень" (№ держравної реєстрації 0101U007973, шифр теми: УН 02.04.08). Автором безпосередньо проведене комплексне морфологічне дослідження проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки із застосуванням сучасних імуногістохімічних та морфометричних методів.

Мета дослідження: встановити інформативні структурні, зокрема - імуноморфологічні ознаки проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки для оптимізації диференційного діагнозу та прогнозу.

Досягнення мети передбачало вирішення наступних задач:

  1. Верифікувати з використанням імуногістохімічних методик морфологічні ознаки проліферативної (важкої) дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки.

  2. Встановити кількісні структурні параметри дисплазії важкого ступеня, початкового та інвазивного раку шийки матки різного ступеня катаплазії.

  3. Розробити алгоритм розмежування вказаних патологічних процесів шийки матки на підставі результатів комплексних структурних досліджень.

  4. Визначити скерованість морфологічних показників проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки у прогностичному вимірі.

Об'єкт дослідження: розмежування проліферативних процесів в шийці матки.

Предмет дослідження: патоморфологія проліферативної (важкої) дисплазії, початкового (раку in situ) та інвазивного раку шийки матки.

Методи дослідження.За допомогою загальногістологічних, гістохімічних, морфометричних, імуноморфологічних (використання моноклональних антитіл до панцитокератинів, віментину, колагену IV типу, CD3, CD4, CD8, CD20, CD31, СD68, PCNA) методів дослідження вивчена патоморфологія і визначені основні кількісні структурні параметри проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки. Статистична обробка отриманих результатів здійснювалася за допомогою програми Excel на комп'ютері ОЕМ IBM PC/АT Pentium. В залежності від виду розподілу вихідних даних визначалися параметричні й непараметричні показники та використовувалися інші програми з пакета "Статистика".

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на підставі результатів оглядових, селективних, гістохімічних, імуногістохімічних та морфометричних методів дослідження встановлено, що основним інформативним і достовірним (р<0,05) характерним морфологічним проявом проліферативної дисплазії, карциноми in situ та інвазивної плоскоклітинної карциноми шийки матки є порушення співвідношення сукупності певних середньогрупових показників – мітотичного індексу, відсотка патологічних форм мітозів, стану базальної мембрани, питомого об'єму судин мікрогемоциркуляторного русла, щільності і характеру розподілу перифокальних клітинних інфільтратів, прогресія яких є прогностично несприятливою ознакою.

Встановлено, що інформативними і достовірними (р<0,05) морфологічними ознаками для розмежування проліферативної дисплазії та карциноми in situ є показники мітотичного індексу і відсоток патологічних форм мітозів. Додатковими ж морфологічними критеріями в диференційній діагностиці проліферативної дисплазії і карциноми in situ є щільність розподілу клітинних інфільтратів (107,676,38 і 123,356,21), питома вага плазмоцитів (9,190,03% і 3,860,06%) і тканинних базофілів (1,130,03% і 1,610,05%) в структурі клітинних інфільтратів (р<0,05).

Отримано пріоритетні дані про те, що ранніми морфологічними ознаками початкової інвазії плоскоклітинного раку шийки матки є наявність панцитокератин-позитивних епітеліальних комплексів або клітин в субепітеліальній стромі у сполученні з фрагментацією і вогнищевим лізисом базальної мембрани, зниженням інтенсивності або відсутністю в ній експресії колагену IV типу.

Аргументовано, що в якості додаткового диференційно-діагностичного критерію інвазивного раку і карциноми in situ можуть бути використані показники співвідношення CD4+/CD8+лімфоцитів, а також питомої ваги CD8+лімфоцитів і макрофагів у складі перифокальних клітинних інфільтратів.

Загалом розроблено діагностичний алгоритм та визначено скерованість морфологічних показників проліферативної (тяжкої) дисплазії, початкового (in situ) та інвазивного раку шийки матки.


 
 

Цікаве

Загрузка...