WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

ці зародкового періоду розвитку відбувається сполучення первинної ротової порожнини з носовою. Остаточне відокремлення ротової від носової порожнини закінчується всередині передплодового періоду онтогенезу.

2. Верхня стінка ротової порожнини утворюється шляхом утворення піднебінних відростків, їх горизонталізації і злиття (передплоди 32,0-35,0 мм тім'яно-куприкової довжини). На початку плодового періоду розвитку тверде піднебіння представлене кістковим остовом. У новонароджених піднебіння широке і плоске.

3. Зачаток язика з'являється у зародків 5,5 мм тім'яно-куприкової довжини у вигляді непарного серединного та двох парних бічних горбків, які зливаються між собою. Всередині передплодового періоду закінчується формування власних м'язів язика, утворюються сосочки. Наприкінці передплодового періоду розвитку язик набуває дефінітивної форми.

4. Нижня щелепа розвивається на основі меккелевого хряща. Наприкінці передплодового періоду на ній виражена зубна пластинка. У новонароджених нижня щелепа вузька, недостатньо виражені вінцевий і виростковий відростки.

5. Первинна закладка піднижньощелепної, під'язикової та привушної слинних залоз з'являється наприкінці зародкового - початку передплодового періодів розвитку шляхом впинання епітелію в навколишню мезенхіму. Диференціація спільного епітеліального зачатка піднижньощелепної і під'язикової слинних залоз відбувається наприкінці передплодового періоду онтогенезу. Формування секреторних відділів залоз на момент народження не закінчується, а продовжується в наступні вікові періоди.

6. Найбільш інтенсивно формування структур ротової ділянки відбувається

у передплодів 11-12 тижнів та плодів 7 місяця розвитку.

7. Критичними періодами в розвитку структурних елементів ротової ділянки є кінець зародкового, початок передплодового періодів розвитку, що може стати морфологічною передумовою виникнення їх природжених вад.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Виконане дослідження доповнює і по-новому розкриває існуючі уявлення про становлення і зміну топографо-анатомічних взаємовідношень структур ротової ділянки людини впродовж раннього онтогенезу людини. Одержані дані можуть бути використані в навчальному процесі на кафедрах анатомії людини, гістології, топографічної анатомії, стоматології, а також при написанні монографій, навчальних посібників і підручників з анатомії людини, топографічної анатомії і стоматології.

 2. Результати наукового дослідження можуть стати базою для подальшого вивчення розвитку і топографії структур ротової ділянки в екологічно несприятливих регіонах і використані для порівняльної характеристики морфологічних

відхилень у ранньому періоді онтогенезу.

3. Отримані дані дають змогу удосконалювати методи антенатальної діаг-ностики відхилень від нормального розвитку органів ротової ділянки.

4. Виявлені окремі критичні періоди органогенезу структур ротової ділян-

ки необхідно враховувати лікарям акушер-гінекологам при проведенні профілактично-роз'яснювальної роботи із жінками 1-3-го місяців вагітності, з метою запобігання негативного впливу несприятливих зовнішніх чи внутрішніх чинників на організм, що розвивається.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гузік Н.М. До питання ембріогенезу слинних залоз людини // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 50-51.

 2. Гузік Н.М. Будова та синтопія структур ротової ділянки у плодовому періоді онтогенезу людини // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 4. – С. 41-43.

 3. Гузік Н.М. Становлення та вади розвитку деяких структур ротової ділянки людини // Вісн. морфол. – 2005. – Т. 11, № 1. – С. 24-26.

 4. Гузік Н.М. Морфогенез структур ротової ділянки в передплодовому періоді онтогенезу людини // Клін. анатомія та оперативна хірургія. – 2007. – Т. 6, № 1. – С. 62-64.

 5. Гузік Н.М. Становлення структур ротової ділянки в зародковому періоді роз-

витку людини // Матер. VІ Міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2002. – С. 265.

 1. Гузік Н.М. Розвиток і становлення верхньої стінки ротової порожнини у зародковому періоді онтогенезу // Наук. праці ІІІ Нац. конгр. анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України „Актуальні питання морфології". – Київ, 2002. – С. 92.

 2. Гузік Н.М. Вплив чинників зовнішнього середовища на патологічний ембріогенез // Матер. ІІ наук. конф. „Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки". – Чернівці, 2003. – С. 226-230.

 3. Гузік Н.М. Морфологічні особливості становлення ротової ділянки в зародковому періоді розвитку людини // Матер. 84 наук. конф., присвяченої 60-річчю БДМА „Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини".– Чернівці: БДМА, 2003. – С. 140.

 4. Гузік Н.М. Становлення верхньої стінки ротової порожнини у передплодовому періоді онтогенезу людини // Тези 58 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ імені О.О.Богомольця з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини". – Київ, 2003. – С. 81.

 1. Гузік Н.М., Коренблюм С.М. Морфологічні особливості становлення язика в зародковому періоді онтогенезу людини // Матер. ІІ Міжнар. мед.-фарм. конф. студентів і молодих вчених. – Хист.– 2005. – Вип.. 7. – С. 88-89. (Дисертантом самостійно проведене морфологічне дослідження, статистична обробка одержаних результатів, аналіз одержаних результатів).

 2. Гузік Н.М. Особливості будови структур ротової ділянки наприкінці плодового періоду розвитку людини // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Здо-

рова дитина: здоров'я дитини та її сім'ї". – Чернівці, 2005. – С. 35-36.

 1. Гузік Н.М., Олійник І.Ю. Вроджені вади розвитку під'язикових і піднижньощелепних слинних залоз людини – клініко-морфологічні аспекти постановки діагнозу // Матер. ІV Міжнар.наук.-практ. конф. „Динаміка наукових досліджень – 2005" – Т. 30, „Медицина". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 28-30. (Дисертантом самостійно проведене морфологічне дослідження, статистична обробка одержаних результатів та аналіз одержаних результатів).

 2. Гузік Н.М. Актуальні питання морфогенезу структур ротової ділянки людини // Матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. „Здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку". – Чернівці, 2006. – С. 48-49.

 3. Гузік Н.М. Особливості морфогенезу структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини // Клін. анатомія та оперативна хірургія – 2006. – Т. 5, № 2. – С.74.

 4. Макар Б.Г., Гузик Н.Н. Становление некоторых образований ротовой области в предплодном периоде развития человека // Сбор. тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 85-летию Белорусского государственного медицинского университета „Актуальные проблемы морфологии". – Минск, 2006. – С. 98-99. (Дисертантом самостійно проведене морфологічне дослідження, статистична обробка одержаних результатів та їх аналіз).

 5. Гузік Н.М. Становлення структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу // Матер. наук. симпозіуму „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології" – Чернівці, 2007. – С. 62.

 6. Макар Б.Г., Гузік Н.М., Сикирицька Т.Б., Яковець К.І., Гаїна Н.І., Ємельяненко Н.Р., Попелюк О.-М.В., Процак Т.В., Лопушняк Л.Я. Спосіб реконструювання анатомічних трубчастих систем // Матер. наук. симпозіуму „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології".– Чернівці, 2007. – С. 91. (Дисертантом самостійно проведено експериментальне дослідження, обґрунтована ідея).

АНОТАЦІЯ

Гузік Н.М. Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Дніпропетровськ, 2007.

Дисертація присвячена вивченню особливостей закладки, розвитку, динаміки формоутворення структур ротової ділянки в пренатальному періоді онтогенезу та в новонароджених людини. За допомогою адекватних морфологічних

методів простежено становлення й зміну синтопії складових ротової ділянки, періоди інтенсивного та уповільненого їх росту, критичні періоди, варіанти та можливі вади розвитку.

Визначено, що наприкінці зародкового періоду розвитку людини відбува-

ється сполучення ротової порожнини з носовою. Верхня стінка ротової порож


 
 

Цікаве

Загрузка...