WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

На результатах дисертаційної роботи можуть базуватися подальші дослідження морфогенезу та ембріотопографії структур ротової ділянки на спеціально відібраному матеріалі від матерів з певною клінічною патологією, а також з екологічно несприятливих регіонів.

Одержані дані можуть бути використані в лабораторіях для скринінгу, з'ясування ступеня зрілості плода, пренатальної діагностики відхилень від нормального розвитку і морфологічною основою для удосконалення існуючих та розробки нових способів хірургічної корекції природжених вад ротової ділянки. Результати дослідження можуть бути враховані при написанні посібників, атласів і монографій з ембріології, нормальної і клінічної анатомії, стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Результати наукової роботи впроваджені в курс лекцій і практичних занять кафедр анатомії людини, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, дитячої хірургії, ЛОР-хвороб та стоматології, патологічної анатомії та судової медицини, хірургії та очних хвороб Буковинського державного медичного університету, кафедр нормальної анатомії, топографічної анатомії і оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, кафедр анатомії людини Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, Запорізького, Івано-Франківського, Луганського, Хар-ківського державних медичних університетів, кафедр анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії, кафедр анатомії людини, оперативної хірургії та гістології медичного факультету Ужгородського національного уні-

верситету, Сумського державного університету, науково-дослідній роботі лабораторії морфологічних досліджень НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України (м. Чернівці).

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проаналізована наукова література, визначена тема, складено план дослідження, зібрано біологічний матеріал, проведені морфологічні дослідження, статистична обробка, написані всі розділи дисертації, аналіз і узагальнення одержаних результатів, сформульовані висновки і практичні рекомендації. Автором відредаговано й оформлено роботу.

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення дисертації оприлюднені наМіжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2002), ІІІ Національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів „Актуальні питання морфології" (Київ, 2002), Міжнародній науковій конференції "Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки" (Чернівці, 2003), Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії" (Чернівці, 2004, 2006), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Здорова дитина: здоров'я дитини та її сім'ї" (Чернівці, 2005), ІУ Міжнародній науково-практичній конференції „Здорова дитина: здорова дитина та генетичні аспекти її розвитку" (Чернівці, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю Білоруського державного медичного університету „Актуальні проблеми морфології" (Мінськ, 2006), науковому симпозіумі „Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології" (Чернівці, 2007); щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету (Чернівці, 2002-2007), засіданнях Чернівецького обласного наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів (Чернівці, 2002-2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, які повністю відображують основний зміст дисертаційної роботи.. З них: статті у фахових наукових журналах – 4, всі самостійні, тез наукових конференцій – 13.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 160 сторінках, з яких власне тексту – 120 і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел: кирилицею – 180, латиницею – 55. Робота ілюстрована 56 рисунками, 3 таблицями, 2 діаграмами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Матеріалом морфологічного дослідження послужили 140 препаратів ротової ділянки зародків, передплодів, плодів і

новонароджених людини, які одержували з акушерсько-гінекологічних закладів м. Чернівців. Для дослідження використана колекція серій гістологічних і топографо-анатомічних зрізів із фонду кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету. Для відновлення якості гістологічних препаратів використали запропонований нами спосіб (рацпропозиція № 17/06).

Комісією з етичних питань та біоетики Буковинського державного медичного університету (протокол № 14 від 21.12.06 р.) встановлено, що проведені дослідження відповідають принципам Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000 р.), конвенцією Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.) та наказу МОЗ України № 231 від 01.11.2000 року.

Для виконання дослідження застосований комплекс адекватних морфологічних методів, який передбачає виготовлення і вивчення серій гістологічних та топографо-анатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування за допомогою бінокулярної лупи МБС-10, виготовлення графічних і пластичних реконструкцій, ін'єкції судин та комп'ютерної томографії.

Метод мікроскопічного дослідження використаний для визначення особливостей закладки, синтопії окремих органів ротової ділянки, становлення структурних їх компонентів, які макроскопічними методами дослідити не можливо. Після вимірювання тім'яно-куприкової довжини біологічних об'єктів, фіксації та зневоднення їх заливали в парафін. Виготовлення серій послідовних гістологічних зрізів із парафінових блоків проводили в одній із трьох площин тіла ембріона – сагітальній, фронтальній та горизонтальній. Товщина зрізів коливалася від 5 до 10 мкм. Зіставлення отриманих серій дозволяло всебічно дослідити будову окремих структур та їх взаємовідношення. Для отримання диференційованого поліхромного забарвлення неоднорідних тканин використане додаткове забарвлення серії гістологічних зрізів гематоксиліном і еозином та борним карміном.

Для одержання просторових взаємовідношень органів та структур ротової ділянки на ранніх стадіях онтогенезу людини використали способи графічного та пластичного реконструювання. Реконструкційні моделі виготовлялися в нашій модифікації (рацпропозиція № 02/07).

Виготовлення топографо-анатомічних зрізів препаратів виконувалося сконструйованим нами пристроєм-мікротомом для одночасного отримання заданої кількості топографо-анатомічних зрізів (рацпропозиція № 17/03). Звичайне і тонке препарування виконувалося під контролем бінокулярної лупи МБС-10. Під час препарування використовували запропонований нами спосіб зберігання трупного матеріалу (рацпропозиція № 19/06), пристрій для фіксації природних

отворів при проведенні морфологічних досліджень (рацпропозиція № 16/06) та фреза для забору анатомічного матеріалу (рацпропозиція № 15/06).Додатково застосовано комп'ютерну томографію і стереофотографування. Варіаційно-статистична обробка цифрових даних, які одержані при морфометрії, проведена за методикою Р.Б.Стрелкова (1986) і Б.В.Шутки (1995). Критерій вірогідності становить Р ≥95%.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що зачаток травного тракту у зародків людини наприкінці 1-го місяця розвитку являє собою первинну кишкову трубку, замкнену з обох кінців. Внаслідок швидкого розростання головного відділу в ембріонів 5,0-5,5 мм тім'яно-куприкової довжини (ТКД) виявляється ротова ямка. Її сліпий кінець відділений від головної кишки ротовою пластинкою. Ротова ямка зверху обмежена лобовим виступом, з боків – зачатками верхньощелепних відростків, а знизу – серцевим виступом. Позаду вхід у ротову ямку доповнений парними зачатками нижньощелепної дуги, які каудально з'єднані із зачатками верхньощелепних відростків. Дно ротової ямки вистелене шкірною ектодермою.

Зачатки верхньощелепних і нижньощелепних відростків на гістологічних зрізах представлені скупченням однорідної клітинної маси мезенхіми. В середніх відділах визначається більш пухке розташування клітинних елементів. У зародків 6,8-7,9 мм ТКД починається процес диференціації нижньощелепних відростків. Зміна внутрішньої будови проявляється у виникненні окремих острівців згущення клітинних елементів. Первинні острівці представляють собою зачатки майбутнього меккелевого хряща. Латерально і досередини від верхньощелепних відростків знаходяться бічні носові відростки. У зародків 8,0-8,5 мм ТКД верхньощелепні відростки наближуються до бічних. Їх розділяє невелика щілина, яка направлена до зачатка ока.


 
 

Цікаве

Загрузка...