WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

Розвиток і становлення топографії структур ротової діля-нки в ранньому періоді онтогенезу людини (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ГУЗІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 611.31.013

Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини

14.03.01 — нормальна анатомія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор МакарБогданГригорович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Шерстюк Олег Олексійович, ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Ольховський Василь Олексійович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри судової медицини та основ права.

Захист відбудеться "8" листопада 2007 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий "5" жовтня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради К 08.601.03

доктор медичних наук, доцент Машталір М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вивчення розвитку і становлення синтопічних взаємовідношень органів у різні вікові періоди є одним із провідних у підході до організму людини, актуальним завданням морфологів, про що наголошувалося на ІV Національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Сімферополь, 2006); VІІІ конгресі Міжнародної асоціації морфологів (Орел, 2006). За висловом Куприянова В.В., (2000), у ХХІ столітті необхідно закріпити і розширити зв'язки між теоретичними і клінічними дослідженнями.

Запровадження в лабораторіях світу штучного запліднення та пересадки органів (Троценко Б.В., Георгиевская Л.С., 1996), скринінгу ембріонального матеріалу (Минаков И.П., 2000; Zoltan P.P., 1997), ультразвукового обстеження (Мота О.М. та ін., 2006), а також новітні методи дослідження дають можливість проводити діагностику відхилень від нормального розвитку, яка в теперішній час набула широкого застосування (Кулаков В.И. и др., 2002; Масна З.З та ін., 2003; Бойко Н.В. та ін., 2005), а також здійснювати хірургічну корекцію деяких дефектів людини внутрішньоутробно (Айламазян Э.К., 1998; Beaudoin S. et al., 1998). Про важливість розширення і поглиблення наукових досліджень у галузі антенатальної діагностики та корекції порушень розвитку плода наголошують Ахтемійчук Ю.Т. та Макар Б.Г. (2004), Слєпцов О.К. та співавтори (2007).

Відомості літератури розрізнені щодо закономірностей розвитку і хронологічної послідовності зміни синтопічних взаємовідношень структур ротової ділянки між собою та з суміжними утвореннями в ранньому періоді онтогенезу людини (Череп О.Е., Гемонов В.В., 2000; Малоголовка О.А. та ін., 2006), щодо зубо-щелепного апарату (Барсуков Н.П. и др., 2002; Масна З.З., 2002; Скрипніков П.М., 2003; Смолькова О.В. та ін., 2007), а також визначення часу і морфологічних передумов можливого виникнення варіантів будови та їх природжених вад (Лобко П.И., 2002; Аниськова О.Е., Лобко П.И., 2007).

У багатьох публікаціях відсутній комплексний підхід до вивчення проблем розвитку та особливостей будови структур ротової ділянки впродовж раннього онтогенезу людини. Наукові розробки, як правило, виконувалися тільки в окремі вікові періоди, на незначній кількості біологічних об'єктів, не проводився корелятивний аналіз їх інтенсивного та уповільненого росту. Дослідження в більшості випадків виконувалися ізольовано, без урахування взаємовідношень стінок ротової порожнини з суміжними структурами.

Таким чином, актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю комплексного вивчення розвитку і становлення топографії структур ротової ділянки із суміжними утвореннями, визначення анатомічних змін, вікової індивідуальної мінливості, періодів інтенсивного та уповільненого росту, встановлення критичних періодів та обґрунтування деяких їх природжених вад упродовж раннього періоду онтогенезу людини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової наукової теми кафедр анатомії людини, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії Буковинського державного медичного університету за проблемою "Статево-вікові закономірності будови і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини. Особливості вікової та статевої ембріотопографії" (№ держреєстрації 0105U002927). Дисертант вивчала ембріотопографію стінок ротової порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини.

Мета дослідження. Визначити хронологічну послідовність етапів морфогенезу та анатомічних взаємовідношень структур ротової ділянки із суміжними утвореннями в ранньому періоді онтогенезу людини.

Завдання дослідження:

1. Уточнити джерела і час закладки структур ротової ділянки та суміжних утворень.

2. Вивчити динаміку морфогенезу і синтопічної кореляції структурних компонентів ротової порожнини із суміжними утвореннями в період внутрішньоутробного розвитку та в новонароджених.

3. Встановити періоди інтенсивного та уповільненого росту структур ротової ділянки та суміжних утворень впродовж раннього періоду онтогенезу.

4. Визначити критичні періоди, варіанти будови та морфологічні передумови можливого виникнення природжених вад структур ротової ділянки.

Об'єкт дослідження: закономірності раннього онтогенезу початкового відділу травної системи людини.

Предмет дослідження: морфогенез і становлення топографії структур ротової ділянки та суміжних з ними утворень.

Методи дослідження: макроскопія, мікроскопія серій послідовних гістологічних і топографо-анатомічних зрізів, звичайне і тонке препарування, реконструювання, ін'єкція судин, комп'ютерна томографія, стереофотографування, які дали можливість визначити джерела і час закладки та становлення топографії, періоди інтенсивного та уповільненого росту, мінливість структур ротової ділянки й суміжних з ними утворень упродовж раннього періоду онтогенезу людини. З метою об'єктивізації одержаних даних використані морфометричні методи. Для обробки цифрових даних застосовувалися статистичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за допомогою адекватних морфологічних методів вивчені морфогенез і динаміка становлення просторово-часових взаємовідношень структур ротової ділянки людини впродовж внутрішньоутробного періоду розвитку та в новонароджених з точки зору топографо-анатомічного підходу до проблем ембріогенезу. Вивчено час закладки і особливості раннього розвитку структур ротової ділянки з урахуванням морфогенезу стінок ротової порожнини і суміжних утворень. Визначено, що джерелом закладки структур ротової ділянки є вісцеральні дуги. Вперше простежено динаміку змін форми та розмірів окремих структур ротової ділянки, визначені

етапи інтенсивного й уповільненого їх росту в період антенатального життя. З'ясовані критичні періоди, морфологічні передумови та час можливого виникнення деяких природжених вад зазначеної ділянки.

Пріоритет дослідження полягає в одержанні нових об'єктивних даних про ембріотопографію структур ротової ділянки за допомогою реконструювання, яке дає змогу вивчати мікроструктури в об'ємному зображенні, а також комп'ютерної томографії.

Уточнені і доповнені дані літератури стосовно джерел, місць та термінів закладки основних структур ротової ділянки, особливостей становлення їх топографії впродовж раннього періоду онтогенезу та в новонароджених людини.

Практичне значення одержаних результатів. Виконане дослідження доповнює існуючі уявлення про ембріогенез і становлення топографії структур ротової ділянки, з нових позицій висвітлює їх структурну організацію в період внутрішньоутробного розвитку, що має важливе значення для з'ясування морфологічних передумов виникнення деяких природжених вад та патогенезу набутої патології. Одержані результати можуть бути використані в дитячій стоматології, щелепно-лицевій хірургії як еталони норми.


 
 

Цікаве

Загрузка...