WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки (авторефер - Реферат

Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки (авторефер - Реферат

7. Соловій Н.М. Пізнавальна самостійність у формуванні дослідницьких умінь у майбутніх аграріїв на заняттях з хімії // Наукові записки. Серія Педагогіка, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005.- № 4.-С.173-176.

8. Гловин Н.М. Вплив проблемного підходу до проведення практичних занять на формування дослідницьких умінь у майбутніх аграріїв на заняттях з хімії // Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи: Зб. наук.пр.конф. - К.: НПУ імені М.Драгоманова, 2006.- С.64-67.

9. Гловин Н.М. Організація дослідницької діяльності студентів агротехнічного інституту : результати досліджень// Наука и образование: Зб. У міжнар. конф. – Дніпропетровськ, 2007.- Т.1.-С.63-67.

Анотації

Гловин Н.М. Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007.

У дисертації обґрунтовано та експериментально апробовано педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів агротехнічних інститутів засобами розв'язування дослідницьких задач з дисциплін природничо-математичного циклу (реалізація компонентного складу дослідницької діяльності студентів з дисциплін природничо-математичного циклу; впровадження модульно-рейтингової технології навчання; використання дослідницьких завдань професійного спрямування; організація самостійної роботи студентів), здійснено розробку, обґрунтування та експериментальну апробацію моделі формування дослідницьких умінь студентів агротехнічних інститутів з дисциплін природничо-математичного циклу. Модель передбачає три етапи (підготовчий, виконавчий та результативний) та педагогічні умови її дієвості. Визначено чотири типи дослідницьких умінь: виділяти проблему, виконувати прості дослідницькі задачі, розв'язувати експериментальні задачі з реальним експериментом, формувати зміст нових дослідницьких задач; а відповідно, – і чотири рівні сформованості умінь розв'язувати дослідницькі задачі: низький, середній, достатній і високий.

Ключові слова: дослідницькі уміння, дослідницька діяльність, дослідницькі задачі, інноваційні технології, педагогічні умови формування дослідницьких умінь, дисципліни природничо-математичного циклу.

Гловин Н.М. Формирование исследовательских умений по дисциплинам естественно-математического цикла у студентов агротехнического института в процессе профессиональной подготовки - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. – теория и методика профессионального образования. – Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка. – Тернополь, 2007.

На основании анализа литературы была выделена важность общепедагогического аспекта исследовательских умений студентов с помощью решения исследовательских задач, что предусматривает развитие способностей студентов сознательно, творчески и продуктивно выполнять мыслительные действия для практического и теоретического применения приобретенных знаний, является показателем интеллектуального развития и прогрессивного личностного роста будущего специалиста.

В диссертации представлено теоретическое понимание сущности разных уровней умений решать исследовательские задачи, условия и методика их практического формирования в процессе обучения студентов-аграриев. Решение этой проблемы требует создания и внедрения в учебно-воспитательный процесс институтов таких педагогических условий: реализация компонентного состава исследовательской деятельности студентов по дисциплинам естественно-математического цикла; внедрение модульно-рейтинговой технологии обучения; применение исследовательских задач разного уровня сложности и профессиональной направленности, организация самостоятельной работы студентов. В ходе исследований реализована модель организации исследовательской деятельности студентов, которая включает этапы и их составляющие: подготовительный (планирование, выбор форм организации самостоятельной работы, написание методических указаний); исполнительный (организация общей деятельности преподавателей и студентов, выбор уровней сложности учебно-исследовательских заданий, использование различных типов занятий, экспериментальное исследование по образцам, аналогиям, творческие); результативный (определение готовности к использованию знаний в практической деятельности); формы деятельности; уровни сложности заданий; педагогические условия.

В работе представлены результаты опытно-экспериментальной проверки эффективности предложенного поэтапного формирования у студентов умений решать разноуровневые исследовательские задачи. Результаты получены с помощью параметрических методов на основании сравнения нулевой гипотезы с альтернативной. Основными критериями диагностики эффективности разработанных методик являются показатели успеваемости студентов в ходе поэтапного применения модели формирования умений решать исследовательские задачи по естественно-математическим дисциплинам.

Динамика успеваемости студентов контрольных и экспериментальных групп показала, что применение модели организации исследовательской деятельности студентов стимулирует их систематическую творческую деятельность. Акцентируется внимание на профессиональной направленности изучения курсов дисциплин естественно-математического цикла студентами-аграриями, что показано на примерах использования исследовательских задач экологического содержания, проведения практических занятий с элементами прикладной химии, разработки поисково-исследовательских проектов, которые могут использоваться в профессиональной деятельности будущих специалистов. Определены типы исследовательских умений: выделять проблему, решать исследовательские задачи разной сложности и типов, формировать содержание новых исследовательских задач. Исследованы четыре уровня сформированности исследовательских умений решать задачи: низкий, средний, достаточный и высокий.

Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская деятельность, исследовательские задачи, инновационные технологи, педагогические условия формирования исследовательских умений, дисциплины естественно-математического цикла.

Hlovyn N.M. The formation of Natural and Mathematical sciences research skills in agrotechnical institute students in the process of their professional training – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on specialty 13.00.04 – theory and methods of professional training. – Ternopil National Pedagogical University after Volodymyr Hnatiuk. – Ternopil, 2007.

In the dissertation there have been grounded and experimentally approbated the pedagogical conditions of the formation of research skills in agrotechnical institute students by means of solving research problems in Natural and Mathematicalsciences (the realization of the component composition of students' research activities in Natural and Mathematicalsciences, the introduction of a module-rated technology of training, making use of professionally-directed research tasks, organizing independent work of students). There have also been worked out, grounded and experimentally approbated the model of Natural and Mathematicalsciences research skills in agrotechnical institute students. It provides for three stages (the preparatory, the executive and the resultant ones) as well as the pedagogical conditions of their efficiency. There have been defined four types of research skills (choosing a problem, coping with simple research tasks, accomplishing tasks with a real experiment, forming the contents of new research problems) and, accordingly, four levels of acquired research problem solving skills (low, medium, sufficient and high).

Key words: research skills, research activities, research tasks, innovative technologies, pedagogical conditions of the formation of research skills, Natural and Mathematical sciences.

Підписано до друку 10.12.2007 р. Формат 60х90/16.

Папір друк. Друк офсетний.Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Наклад 100 прим. Зам. № 81

Редакційно-видавничий відділТернопільського національного педагогічного університетуімені Володимира Гнатюка460027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2


 
 

Цікаве

Загрузка...