WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки (авторефер - Реферат

Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки (авторефер - Реферат

3

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Гловин Надія Миронівна

УДК 378.094 + 371.388

Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного інститутув процесі фахової підготовки

13.00.04 – "Теорія і методика професійної освіти"

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

педагогічних наук

Тернопіль – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор

Романишина Людмила Михайлівна,

Національна академія Державної прикордонної служби України, професор кафедри педагогіки і психології, м.Хмельницький.

Офіційні опоненти

доктор педагогічних наук, професор

Лузан Петро Григорович,

Національний аграрний університет,

завідувач кафедри педагогіки, м.Київ.

кандидат педагогічних наук

Демешкант Наталія Андріївна,

Науково-методичний центр аграрної освіти Міністерства аграрної політики, провідний науковий співробітник, керівник відділу координації науково-методичної роботи в аграрних вищих навчальних закладах, м. Київ.

Захист відбудеться 25 січня 2008 року о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2).

Автореферат розіслано 21 грудня 2007 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Чайка В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність та доцільність дослідження. В умовах глобальної технологізації та інформатизації освіти творчий компонент професійної діяльності фахівців є одним із найважливіших факторів суспільного розвитку. Це актуалізує проблему підготовки висококваліфікованих, здатних творчо вирішувати професійні завдання кадрів, що вимагає постійного вдосконалення їх підготовки у вищій школі.

Проблема організації навчального процесу вищої школи як умотивованого керування професійним саморозвитком особистості майбутнього фахівця на сьогодні є особливо актуальною. У зв'язку з цим у державній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) акцентується увага на питанні реформування змісту освіти, що передбачає пошук нових підходів до структурування знань, створення передумов для розвитку творчих здібностей молоді. Особлива увага звертається на випускників аграрних закладів, які повертаються на роботу в село. На це вказується в Державній програмі "Відродження села – справа молодих", в Указі Президента України "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості". Економічний розвиток аграрного сектора країни потребує фахівців, здатних приймати рішення в нестандартних ситуаціях екологічних катастроф, забруднення ґрунтів важкими металами і органічними сполуками, їх засолення, закислення, залуження. Це спричинює використання задач, зміст яких зумовлений поєднанням сучасних умов господарювання у селі й дотримання вимог до вирощування екологічно чистих продуктів харчування, розробки методів модернізації виробничого процесу. Тому актуальними стають завдання систематизації та інтеграції наукових знань з метою формування готовності майбутніх аграрників до творчої дослідницької діяльності – необхідної складової професійної підготовки фахівців.

Перед вищими навчальними закладами постає проблема не лише підвищення рівня теоретичних знань з навчальних дисциплін, але й уміння використовувати їх для розв'язання професійних проблем дослідницьким шляхом. На цьому наголошують О. Андрусь, Б. Гершунський, Д. Чернилевський, Н. Ничкало, П. Олійник та інші.

Виникає гостра потреба такої організації освіти, яка забезпечуватиме формування дослідницьких умінь, організацію навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів. Саме на це звертається увага в працях Г.Артемчук, В.Буряка, Л.Кондрашової, Г.Гранник, Є.Спіцина, А.Усової, В.Шейко та інших. Використання різних типів задач як засобу досягнення цілей навчального процесу і формування дослідницьких умінь розглядали С.Архангельський, Г.Балл, Е.Злотников, М.Кларін, В.Моляко, В.Успенський та інші. Впровадження в навчальний процес дослідницьких задач, які містять імітацію екологічних проблем і сільськогосподарського виробництва, забезпечує студентам можливість усвідомити складний зв'язок між практичною діяльністю працівника-аграрника, вирощуванням сільськогосподарських культур і якістю продуктів харчування. Саме тому вміння студентів розв'язувати дослідницькі задачі з дисциплін природничо-математичного циклу визначають функціональну готовність майбутнього аграрника до творчого наукового виконання професійних завдань.

Таким чином, необхідність дослідження зумовлена суперечностями між: потребою аграрного сектора у висококваліфікованих, здатних до дослідницької діяльності фахівцях та рівнем готовності до неї випускників вищих аграрних закладів; актуальністю питань інтенсифікації навчального процесу завдяки використанню дослідницьких задач та відсутністю досліджень цієї проблеми в дидактично-методичній літературі; практикою викладання дисциплін природничо-математичного циклу як базових у підготовці майбутніх аграрників та відсутністю цілісної методики поетапного формування вмінь розв'язувати дослідницькі задачі з хімії, біології та фізики у студентів агротехнічних інститутів.

Актуальність проблеми, суперечності та можливість їх усунення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу у студентів агротехнічного інституту в процесі фахової підготовки".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи ТНПУ імені Володимира Гнатюка як складова колективної теми "Нові освітні технології" (КОД 13 П-13-К) та затверджена вченою радою університету (протокол №6 від 27.02.2001 р.). Тема зареєстрована Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 29.05.2001).

Об'єкт дослідження: формування дослідницьких уміньстудентів агротехнічних інститутів як компонент їх фахової підготовки.

Предмет дослідження: педагогічні умовиформування дослідницьких умінь розв'язувати задачі з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічних інститутів у процесі фахової підготовки.

Мета дослідження: обґрунтуватита експериментально перевірити педагогічні умови формування дослідницьких умінь розв'язувати задачі у студентів агротехнічних інститутів з дисциплін природничо-математичного циклу.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що формування дослідницьких умінь студентів агротехнічних інститутів у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу буде ефективним, якщо:

– розглядатиметься як невід'ємна складова фахової підготовки майбутніх аграрників;

– здійснюватиметься на основі реалізації педагогічних умов та спеціально розробленої моделі формування дослідницьких умінь у студентів агротехнічних інститутів;

– в основу вивчення дисциплін природничо-математичного циклу покладатиметься дидактично обґрунтований комплекс дослідницьких задач, зміст яких відображає специфіку підготовки фахівців агротехнічного профілю та основні функції їх професійної діяльності.

Відповідно до мети і гіпотези розв'язувалися такі завдання дослідження:

1. На матеріалі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури визначити зміст і структуру дослідницьких умінь та вивчити проблему формування дослідницьких умінь у студентів агротехнічних інститутів з дисциплін природничо-математичного циклу.

2. З'ясувати особливості формування дослідницьких умінь у студентів агротехнічного інституту з розв'язування дослідницьких задач на матеріалі дисциплін природничо-математичного циклу.

3. Обґрунтувати критерії та показники рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів агротехнічних інститутів.

4. Розробити модель та експериментально перевірити педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів агротехнічних інститутів з дисциплін природничо-математичного циклу в процесі розв'язування задач професійного змісту.

Для перевірки гіпотези і виконання завдань використано комплекс методів дослідження:


 
 

Цікаве

Загрузка...