WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування) (автореферат) - Реферат

Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування) (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження – вагітні з гіпертензивними розладами (прееклампсія, хронічна гіпертензія).

Предмет дослідження -перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого, стан фетоплацентарного комплексу, психоемоційний стан вагітних і нейроендокринна адаптація; морфологія і функції плаценти, окисно-енергетичні процеси в плаценті, прогнозування, лікувально-профілактичні заходи.

Методи дослідження -клінічні, функціональні (кардіомоніторне, ультразвукове, допплерографічне дослідження), біохімічні, радіоімунологічні, метод твердофазного імуноферментного аналізу, анкетно-опитувальні, морфологічні: гістологічні та імуногістохімічні, статистичні.

Науковановизна отриманих результатів. На основі комплексного вивчення материнсько-плодових взаємовідносин і математичного аналізу доведена патогенетична роль гормонально-метаболічних, психо-вегетативних та нейроендокринних порушень у виникненні плацентарної недостатності акушерських ускладнень і перинатальної патології та смертності.

Визначена частота, характер та структура ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з гіпертензивними розладами, проаналізована їхня залежність від ступеня тяжкості і стадії компенсації гіпертензії.

На основі вивчення концентрації плацентарних білків (АМГФ, ПАМГ, ХСМТ, ПАПП-А, IGF-1, ц-АМФ) вперше доведено роль порушень білково-синтетичної функції плаценти в механізмах розвитку плацентарної недостатності у жінок з гіпертензивними розладами.

Вперше на підставі комплексного дослідження перекисного окислення білків та системи L-аргінін/NO у вагітних з гіпертензивними розладами виявлено особливості їх змін в залежності від ступеня тяжкості гіпертензивних розладів та їхня роль в розвитку порушень плода. Крім того, нами вперше встановлено кореляційний зв'язок між падінням загального фонду нітритів та нітратів і активацією постсинтетичної окисної модифікації білків. Окисна деградація білків активними формами кисню, змінюючи просторову форму білкових молекул, і в силу цього дестабілізуючи обмінні та мембрано-транспортні процеси може призводити або обумовлювати значні зрушення в характері протікання метаболічних реакцій. Пусковим механізмом розбалансування регуляторних факторів може бути дефіцит оксиду азоту. Останній, впливаючи на процеси дилятації судинного русла, а отже на процеси оксигенації організму, при його дефіциті може відігравати роль пускового механізму в зриві компенсаторних реакцій у системі мати-плацента-плід.

Вперше математично доведена залежність між рівнем функціонування цих систем та станом плода і новонародженого.

У вагітних з гіпертензивними розладами вперше проведено дослідження в структурах плаценти експресії регуляторів апоптозу BCL-2 та рецепторів CD95, APO-1/FAS та визначення компонентів екстрацелюлярного матриксу (колагенів І та ІІІ типу). Результати цього аналізу разом з даними морфологічних досліджень дозволили розкрити механізми раннього формування плацентарної недостатності при гіпертензивних розладах та розробити принципи корекції порушень функціонального стану плаценти в різні терміни вагітності за цієї патології.

Одержано нові дані про характер змін психоемоційного стану та нейроендокринної адаптації у вагітних з гіпертензивними розладами і їхню роль у формуванні порушень в системі мати-плацента-плід, що дозволиловперше застосувати їх в якості одного з критеріїв прогнозування розвитку плацентарної недостатності та обґрунтувати необхідність корекції таких порушень для покращання якості життя вагітних.

Вперше створено математичну модель прпогнозування порушень плода у вагітних з гіпертензивними розладами.

Отримано патент України на корисну модель № 19177 „Спосіб лікування плацентарної недостатності у жінок з гіпертонією вагітних, пізніми гестозами, невиношуванням вагітності" від 15 грудня 2006 року

Представлено наукове обґрунтування та оцінка ефективності застосування розробленої системи організаційних та лікувально-профілактичних заходів, які включають використання біофлаваноїдів та антигомотоксичних препаратів, що забезпечує зниження частоти ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, забезпечує значне покращання фізичного стану новонароджених.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень визначені групи ризику розвитку по виникненню порушень плода у вагітних з гіпертензивними розладами. Для практичної охорони здоров'я вперше розроблено і впроваджено в практику систему математичного прогнозування порушень плода. Визначені метаболічні та гормональні критерії ранньої діагностики порушень плода. Розроблені лікувально-профілактичні заходи для вагітних з прееклампсією і хронічною гіпертензією І ст. Запропонована нами вдосконалена терапія у 250 вагітних з хронічною гіпертензією І ст. і прееклампсією дозволили суттєво знизити кількість ускладнень, зменшити частоту асфіксій, ліквідувати перинатальну смертність та покращити фізичний стан новонароджених порівняно із існуючими методами лікування.

Впровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження використовуються в практиці роботи пологових будинків № 1, № 2, Центру матері та дитини м. Вінниці, Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, пологових будинках м. Хмельницького, м. Житомира, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ). Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі (в лекціях та практичних заняттях), що проводяться для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, для акушерів-гінекологів Вінницької та Хмельницької областей, на кафедрах акушерства та гінекології № 1 і № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Особистий внесок здобувача. Отримані дані є результатом самостійної роботи дисертанта. Дисертантом самостійно виконано пошук і проведено аналіз даних літератури та патентної інформації за темою дослідження, визначено мету та завдання дослідження.

Автором зроблений клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних з гіпертензивними розладами, розроблена анкета-опитувальник і проведене анкетування вагітних для визначення факторів ризику щодо розвитку ПН при гіпертензивних розладах у вагітних.

Здобувач самостійно провела формування груп вагітних, первинну обробку та аналіз отриманих результатів, статистичний аналіз результатів дослідження. Дисертант брала участь у проведенні інструментальних досліджень вагітних та лікуванні запропонованими методами.

Аналіз і заключення за отриманими результатами, які дозволили сформулювати наукові положення і зробити висновки з даної роботи, є особистим внеском дисертанта в розробку проблеми антенатальної охорони плода, профілактики та лікування плацентарної недостатності у жінок з гіпертензивними розладами.

Автором запропоновані практичні рекомендації, забезпечено їх впровадження в медичну практику.

Апробація результатів роботи. Основні результати досліджень, включених до дисертації, висвітлено на Всеєвропейському Конгресі акушерів-гінекологів (Прага, 2002), на 36-му Конгресі Міжнародного товариства з вивчення патофізіології вагітності організації гестозу (Москва, 24-28 травня 2004), на з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2001), на Пленумах акушерів-гінекологів України (Київ, 2001, 2004, 2005), на ХІІ-му З'їзді акушерів-гінекологів України з міжнародною участю „Репродуктивне здоров'я в ХХІ столітті" (Донецьк, 2006), на науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів України (Тернопіль, 2002, 2003), на засіданні асоціації акушерів-гінекологів (Вінниця, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 33 наукові роботи, із них 29 – у фахових журналах, затверджених переліком ВАК України, патент України на корисну модель № 19177 „Спосіб лікування плацентарної недостатності у жінок з гіпертонією вагітних, пізніми гестозами, невиношуванням вагітності" від 15 грудня 2006 року.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 346 сторінках друкованого тексту (з них 288 основного тексту), складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, семи розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, двох додатків і списку використаних джерел, що включає 354 вітчизняних і 119 зарубіжних джерел. Робота ілюстрована 50 таблицями і 49 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Комісією з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (протокол № 12 від 26 квітня 2006 р.) встановлено, що проведене дослідження не суперечить загально прийнятим біоетичним нормам та може бути використане в дисертаційному дослідженні.


 
 

Цікаве

Загрузка...