WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників (автореферат) - Реферат

Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л. В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

ГАЛУШКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК 579.84215:579.24; 616.935-02-036.2:313.13; 616.98:579.842.15]-02-07

Особливості епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах і біологічні властивості їх збудників

14.02.02 – епідеміологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В.Громашевського АМН України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Зарицький Анатолій Минович, завідувач лабораторії кишкових інфекцій з групами вібріозів та медичної паразитології, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Бондаренко Валентина Іванівна, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії поліомієліту та інших ентеровірусних інфекцій

доктор медичних наук, професор Гавура Віктор Васильович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Провідна установа

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра епідеміології

Захист відбудеться "12" червня 2007 року об ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.614.02 при Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України (03038, м. Київ вул. М.Амосова, 5).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України (03038, м. Київ вул. М.Амосова, 5).

Автореферат розісланий "11 " травня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук С.І.Доан

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У структурі гострих кишкових інфекцій (ГКІ) шигельози займають одне з головних місць. Питома вага їх серед загального числа ГКІ коливається від 28 до 75% (R.S. Barwick et al., 2000). Шигельози завдають значних економічних збитків (И.Л.Шаханина, 1986; Wld Hlth Rep., 1996). За своєю соціальною значущістю вони, поряд з другими ГКІ, посідають ІІІ місце серед інфекційних хвороб людини (А.М. Зарицький, 1998).

Соціальні зміни, які спостерігалися в країні протягом останніх 65 років, суттєво вплинули на епідемічний процес (ЕП) шигельозів (А.М. Зарицкий і свівавт., 1997). Період 1944 – 1972 рр. характеризувався високою захворюваністю, летальністю та інтенсивним поширенням хронічних форм цих захворювань (М.Н. Мельник і співавт., 1975). Наприкінці ХХ сторіччя захворюваність на шигельози значно знизилася, не реєструються хронічні форми цих захворювань, у 13 разів зменшилася летальність, (В. І. Покровський, Н. Д. Ющук, 1994; В. А. Шатило, 1990). Втім на тлі підвищення соціального рівня життя і санітарної культури населення кількість спалахів не зменшується. Як і раніше у них втягуються близько 2-3 % осіб з числа всіх захворівших на шигельози. Головною мішенню збудників, як правило, стають діти, частка яких становить близько 70 % усіх хворих на шигельози. Тому велике значення має вивчення механізмів, що підтримують епідемічний процес шигельозів в сучасних умовах.

Одночасно зі зниженням захворюваності на шигельози відбулися зміни в етіологічній структурі їх збудників: шигели Григор'єва-Шига, Штутцер-Шмітца практично зникли з епідеміологічного горизонту, а шигели Зонне і Флекснера залишилися основними видами збудників, які виділяються сьогодні. Причини змін етіологічної структури остаточно не з'ясовані.

Незважаючи на суттєве зниження захворюваності на шигельози в Україні, їх рівень і сьогодні значно перевищує рівень промислово розвинутих країн. Так, у США рівень захворюваності на дизентерію коливається від 4,5 до 10,0 на 100 тис. населення (L. Martin et al., 1983; NIAID, 2001).

Складність боротьби з шигельозами в сучасних умовах криється, на наш погляд, не тільки в численності факторів передачі, короткочасності імунітету після перенесеної хвороби, високій сприйнятливості до інфекції дітей і низькому рівні у них санітарно-культурних навичок, але й у високій мінливості збудників, їх спроможності швидко пристосовуватися до умов навколишнього середовища та організму хазяїна, що постійно змінюються. Тому знання біотичних та абіотичних умов виживання шигел сприятиме визначенню закономірностей розвитку епідемічного процесу шигельозів, його особливостей, встановленню причин змін етіологічної структури шигельозів та вдосконаленню системи санітарно-епідеміологічного нагляду за ними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота пов'язана з плановими науковими темами Київського інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського "Розробити принципи попередження формування домінантних популяцій ентеробактерій, резистентних до дезінфектантів (шифр за планом 085, № державної реєстрації 0102U000575), "Дослідження змін у паразитарній системі, які впливають на еволюцію епідемічного процесу кишкових інфекцій та інвазій в сучасних умовах" (шифр за планом 099, № державної реєстрації 0105U000018)

Мета та завдання дослідження.

Метою дослідження є вивчення особливостей епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах, визначення впливу на нього змін біологічних властивостей збудників та вдосконалення системи епідеміологічного нагляду.

Для реалізації вказаної мети були поставлені такі задачі:

1. Провести аналіз епідемічного процесу шигельозів в сучасних умовах, визначити його особливості.

2. Вивчити зміни біологічних властивостей збудників шигельозів, які впливають на еволюцію епідпроцесу.

3. Вивчити розповсюдженість серед штамів шигел плазмід множинної лікарської резистентності та плазмід, які обумовлюють вірулентний потенціал мікробних клітин.

4. На основі отриманих даних надати рекомендації з удосконалення епідемічного нагляду за шигельозами.

Об'єкт дослідження: еволюціяепідемічного процесу шигельозів в Україні за період 1944 – 2005 рр., мінливість біологічних властивостей шигел Флекснера і Зонне.

Предмет дослідження: особливості епідемічного процесу шигельозів та біологічні властивості шигел, які впливають на нього.

Методи дослідження: епідеміологічні, мікробіологічні, генетичні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показані особливості епідемічного процесу шигельозів у сучасних умовах:

- збільшення прихованого компоненту епідемічного процесу на тлі зменшення маніфестної захворюваності,

- паралелізм епідемічних процесів шигельозів Зонне і Флекснера та зменшення різниці між інтенсивністю поширення цих захворювань,

- підвищення захворюваності дітей відносно захворюваності дорослих.

Вперше проведено порівняльне вивчення біологічних властивостей шигел, які були виділені у 1944 -1972 і 1997-2003 рр., встановлено зв'язок цих властивостей з особливостями епідемічного процесу шигельозів у зазначених періодах. Доведено, що актуальні штами шигел Зонне і Флекснера відрізняються від архівних підвищеною адгезивною і антилізоцимною активністю, більшою резистентністю до антибіотиків, температурного фактору, набором плазмід. Показано зменшення гемолітичної активності шигел Флекснера і збільшення стійкості до хлорвмісних дезінфектантів шигел Зонне. Встановлені зміни біологічних властивостей відображують більшу спроможність сучасних популяцій шигел до персистенції в організмі хазяїна та переживання у навколишньому середовищі. Зазначені біологічні властивості є характерними для домінуючих популяцій збудників шигельозів.

Наукове і теоретичне значення отриманих результатів полягає у визначенні зв'язку між еволюцією епідемічного процесу шигельозів та змінами біологічних властивостей їх збудників, що забезпечують зберігання паразитичного виду.

Практичне значення отриманих результатів. Встановлені закономірності епідемічного процесу шигельозів в Україні дозволили вдосконалити існуючу систему епіднагляду в напрямках:

- орієнтації епідемічного нагляду не лише на показники маніфестної захворюваності, але й на прихований перебіг епідемічного процесу;

- врахування біологічних властивостей циркулюючих штамів збудників і діапазону їх динамічної мінливості з метою своєчасного встановлення домінуючих варіантів збудників, які впливають на епідемічний процес, ефективного прогнозування епідситуації, доказового встановлення епідеміологічної ролі окремих факторів і шляхів передачі, виявлення епідеміологічних зв'язків між окремими вогнищами;

- змін температурного режиму пастеризації продуктів харчування, зокрема молока;


 
 

Цікаве

Загрузка...