WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Гудзій М.Ю. Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. - Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", Київ, 2007.

Дисертація присвячена питанням удосконалення профілактично-лікувальних заходів щодо попередження клініко-патогенетичної еволюції атопії у дітей раннього віку. В роботі доведено, що дітям раннього віку з успадкованістю по алергії, притаманна вікова еволюційна послідовність розвитку феномену сумації й алергійного поліорганного ураження та маніфестація клініко-імунологічних проявів атопічного дерматиту з подальшим приєднанням дермо-респіраторного синдрому.

Початкові клінічні прояви атопічного дерматиту з'являються на першому році життя на тлі харчової алергії й зростання рівню специфічного IgЕ до коров'ячого молока. Після 2-х років життя ступінь сенсибілізації до харчових алергенів знижується, однак приєднується сукупня гіперчутливість до побутових, пилкових алергенів.

У 60% 2-3-х річних хворих відмічається підвищення чутливості до домашнього пилу, що виступає тригерним фактором появи / чи загострення шкірних проявів хвороби, а в 24% випадків відзначається приєднання дермо-респіраторного синдрому.

Превентивність комплексного призначення гідролізованих сумішей, як функціонального харчування, стримує каскад імунологічних зрушень у дітей з успадкованою атопією, попереджаючи розвиток атопічного дерматиту. Сумісне застосування гіпоалергенної суміші, топічної нестероїдної терапії та антигістамінного препарату ІІІ покоління при наявності клінічних проявів атопічного дерматиту відновлює імунну відповідь, покращує перебіг хвороби, запобігає розвитку більш тяжкого перебігу захворювання, а також розвитку дермо-респіраторного синдрому.

Ключові слова: діти, атопічний дерматит, атопічний марш, лікувально-профілактичний комплекс.

Аннотация

Гудзий М.Ю. Профилактика развития полиаллергии и трансформации клинических проявлений атопии у детей раннего возраста.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10. – "Педиатрия". Государственное учреждение "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины", Киев, 2007. – Рукопись.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования профилактически-лечебных мероприятий, посвященных клинико-патогенетической эволюции атопии у детей раннего возраста. В роботе доказано, что детям раннего возраста с отягощенным аллергологическим анамнезом, свойственна возрастная эволюционная последовательность развития феномена суммации и аллергического полиорганного поражения и манифестация клинико-иммунологических проявлений атопического дерматита с последующим присоединением дермо-респираторного синдрома.

Начальные клинические признаки атопического дерматита появляются на протяжении первого года жизни, на фоне пищевой аллергии и роста уровня специфического IgЕ к коровьему молоку. После 2-х лет жизни, степень сенсибилизации к пищевым аллергенам на 15% снижается, однако присоединяется сопутствующая гиперчувствительность к бытовым (+8%) и пыльцевым (+ 6%) аллергенам. В 60% 2-3-х летних больных повышение гиперчувствительности к домашней пыли выступает триггерным фактором появления / или обострения кожных проявлений болезни, а в 24% случаев отмечается присоединение дермо-респираторного синдрома. При отягощенном атопическом анамнезе профилактическое вскармливание детей продуктами функционального питания с гипоалергенними свойствами уменьшает риск (-6%) возникновения атопического дерматита в течение первого года жизни, а в 3-х годовом наблюдении на 10%.

При наличии клинических признаков атопического дерматита у детей до года, применение молочной гипоалергенной смеси на основе частично гидролизовавных белков сыворотки коровьего молока в 82% случаев на треть снижает концентрацию специфического IgЕ к аллергенам коровьего молока и сравнительно быстро регрессирует кожные проявления заболевания, уменьшая тяжесть его течения и повышает эффективность лечения в 1,7 раза. Привлечение к функциональному питанию гипоалергенной смесью топической нестероидной терапии, снижает тяжесть атопического дерматита у 97% больных, сравнительно улучшая эффективность кратковременного (в течение 8 дней) лечения на 50%, а на протяжении 6 месяцев почти в 2 раза. Индекс площади кожных поражений за шкалой SCORAD у детей до года уменьшается на 72% и у 2-4-х летних больных на 65 %.

Совместное применение гипоаллергенной смеси, топической терапии нестероидным противовоспалительным препаратом и антигистаминным препаратом третьего поколения, ускоряет ремиссию атопического дерматита, способствуя уменьшению концентрации специфических IgЕ на 27% после 6 месяцев применения и на 38% при 12 месячном наблюдении, как к пищевым так и к бытовым и пыльцевым аллергенам, что может рассматриваться как профилактическое мероприятие возникновения дермо-респираторного синдрома.

Превентивность комплексного назначения гидролизованых смесей, как функционального питания сдерживает каскад иммунологических сдвигов у детей с унаследованной атопией, предупреждая развитие атопического дерматита. Совместимое использование гидролизированной гипоаллергенной смеси, антигистаминного препарата ІІІ поколения и долговременная местная терапия нестероидным противовоспалительным средством при наличии клинических проявлений атопического дерматита возобновляет иммунный ответ, улучшает течение болезни и предотвращает и предотвращает ее последующее утяжеление и развитие дермо-респираторного синдрома.

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, атопический марш, лечебно-профилактический комплекс.

Annotation

Gydziy M.JU. Prophylaxis of development of poliallergii and transformations of clinical displays of atopii for the children of early age.

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of medical sciences on speciality 14.01.10. is "Paediatrics". Public foundation "Institute of paediatrics, obstetrics and genikologii AMN of Ukraine", Kiev,2007. It is Manuscript.

Dissertation is devoted the questions of improvement prophylactic-medical measures, touched kliniko-to the patogeneticheskoy evolution of atopii for the children of early age. It is proved in a robot, that to the children of early age with the burdened allergist anamnesis, the age evolutional sequence of development of the phenomenon of sumatsii and allergic poliorgannogo defeat and manifestation of kliniko is peculiar – immunological displays of atopicheskogo dermatitis with the subsequent joining of dermo-respirator syndrome. The initial clinical displays of atopicheskogo dermatitis appear on the first year of life that background of food allespecific immunoglobulina of E to cow milk. After 2th of life the degree of sensibilizatsii goes down to the food allergens, however much a concomitant hypersensitiveness joins to the domestic, pollen allergens.

For 60% 2-3 summer patients the increase of sensitiveness to the home dust comes forward the trrigernym factor of appearance / or intensifying of skin symptoms of disease, and joining of dermo is marked in 24% cases-respirator syndrome.

Preventiveness of complex application of gidrolizirovanykh mixtures, as a functional feed restrains the cascade of immunological changes for children with the burdened heredity on atopii, warning development of atopicheskogo dermatitis. Mix up the joint setting of gipoallergennoy, antihistaminic preparation ІІІ generations of dezloratadina and protracted topicheskaya therapy at presence of clinical displays of atopicheskogo dermatitis restores an immune answer nesteroidnym protivovospalitel'nym preparation (pimekrolimus is cream), improves the flow of disease and warns his further aggravating and development of dermo-respirator syndrome.

Keywords: children, atopicheskiy dermatitis, atopicheskiy March, lechebno-prophylactic complex.

Перелік умовних скорочень

АД – атопічний дерматит

АМ – атопічний марш

АР – алергічний риніт

БА – бронхіальна астма

БОС – бронхообструктивних синдром

ДРС – дермо-респіраторний синдром

ІПП – інтегральний показник патології

ІФА – імуноферментний аналіз

САІР- система антиінфекційної резистентності


 
 

Цікаве

Загрузка...