WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку (автореферат) - Реферат

Державна установа

"ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

Гудзій Мирослава Юріївна

УДК 616.5+616-056.3-053.3-084

Профілактика розвитку поліалергії та трансформації клінічних проявів атопії у дітей раннього віку

14.01.10 – педіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2007

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Ласиця Ольга Іларіонівна,

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, завідувачка кафедрою педіатрії №1

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Тяжка Олександра Василівна

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, завідувачка кафедрою педіатрії №1

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Шадрін Олег Геннадійович

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань дітей раннього віку

Провідна установа: Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики дитячих хвороб

Захист дисертації відбудеться „12" червня 2007 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія", „Акушерство та гінекологія" при Державній установі "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України" (04050, м.Київ, вул..Мануїльського,8)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України" (04050, м.Київ, вул.Мануїльського,8)

Автореферат розісланий „ 11 " травня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Квашніна Л.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність проблеми. Алергічна патологія є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. Згідно даних ВООЗ, атопія виявляється у третини населення світу (О.І.Ласиця, В.В.Бережний, Л.Д.Калюжна, 2001).

За результатами проведених світових епідеміологічних досліджень, алергічні захворювання за критеріями поширеності, важкості перебігу, складності в діагностиці та лікуванні, ступеню погіршення якості життя займають одне з провідних місць в структурі „захворювань століття"(І.І.Балаболкін, 2001). Широко відомо, що перші прояви хвороби починаються з ранніх періодів дитинства (Ю.С.Смолкін, Ю.А.Чебуркін, В.А.Ревякіна, 2000). В останні роки зросла чисельність дітей з поліорганним алергічним ураженням. Особливу увагу привертають особливості трансформації алергічних проявів, з виникненням уражень респіраторного тракту і так званого дермо-респіраторного синдрому (ДРС). В цьому зв'язку однією із актуальних проблем педіатрії та дитячої алергології є профілактика як дебюту захворювання, так і подальшого „атопічного маршу" (О.І.Ласиця, 2006). Поява первинних ознак атопії у дітей молодшого віку, особливо в родинах із обтяжною спадковістю, з маніфестацією ураження респіраторної системи і раннього формування бронхіальної астми, ще й ще раз спонукає до вивчення механізмів розвитку цього процесу. В цьому сенсі розробка превентивних, а подекуди й лікувальних заходів є головним кроком вирішення цих, не лише суто медичних, а й соціальних питань.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах науково-дослідної роботи кафедри педіатрії №1 НМАПО ім.П.Л. Шупика МОЗ України за темою: "Удосконалення діагностики, лікування та профілактики бронхіальної астми у дітей груп ризику" (2002-2004 рр., № держреєстрації 01002 U 001538).

Мета роботи: оптимізувати лікувально-профілактичні заходи попередження клініко-патогенетичної еволюції атопії у дітей раннього віку.

Задачі дослідження.

  1. Проаналізувати фактори ризику атопічного дерматиту у дітей з обтяженою спадковістю 4-х річного віку.

  2. Визначити імуно-патогенетичні особливості атопії у дітей молодшого віку.

  3. Оцінити профілактично-лікувальну ефективність гіпоалергенної дієти у дітей.

  4. Обґрунтувати необхідність застосування місцевої терапії у хворих на атопічний дерматит.

  5. Вивчити можливості тривалого застосування антигістамінних препаратів як превентивного заходу подальшого розвитку "атопічного маршу".

  6. Дослідити ефективність лікувально-профілактичного комплексу при атопічному дерматиті та попередженні його трансформації в ДРС.

Наукова новизна роботи.

Визначені фактори ризику, які зумовлюють розвиток атопічного дерматиту у дітей з успадкованістю по алергії. Доведено роль генетично-детермінованих станів виникнення атопії у пацієнтів раннього віку. Проаналізована послідовність розвитку і надана специфічна імунологічна характеристика сенсибілізації харчовими, побутовими, пилковими алергенами в різні періоди життя. З'ясовано мікроекологічний ступінь порушень системи антиінфекційної резистентності та її значення у формуванні атопічного дерматиту й дермо-респіраторного синдрому.

Вперше доведено, що використання гідролізованої молочної гіпоалергенної суміші у дітей зі спадковою атопією має профілактичний, а у випадках клініко-імунологічних проявів атопічного дерматиту і лікувальний ефект. В 3-х річному спостереженні визначено зменшення ризику більш тяжких проявів хвороби, а також рівень сенсибілізації, в тому числі й до інгаляційних алергенів.

Вперше визначено клініко-імунологічні лікувальні властивості топічної нестероїдної терапії пімекролімус – кремом у хворих з шкірними проявами атопії.

Вперше доведено ефективність і безпечність довготривалого застосування антигістамінного препарату ІІІ-го покоління – дезлоратадину (сиропу) у дітей раннього віку з атопічним дерматитом.

Вперше, при спостереженні протягом 3-х років досліджено порівняльну ефективність розробленого профілактично-лікувального комплексу в якості заходу переривання „атопічного маршу".

Практична цінність роботи. Для впровадження в практику лікувальних закладів охорони здоров'я вперше запропонований комплекс превентивно-лікувальних заходів для профілактики розвитку поліалергії та трансформації клінічних ознак „атопічного маршу" у дітей раннього віку з обтяженою спадковістю.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику лікувально-профілактичних закладів м. Києва, Сумської та Черкаської областей. Видано два інформаційних листа: "Застосування гіпоалергенної суміші "НАН 1 гіпоалергенний" для попередження розвитку шкірних проявів алергії у дітей з атопією".-Київ.-2005 (співавт.: Ласиця О.І., Охотнікова О.М.); "Раннє застосування крему „Елідел" для попередження розвитку дермо-респіраторного синдрому".-Київ.-2005 (співавт. Ласиця О.І., Охотнікова О.М.).

Особистий внесок дисертанта. Дисертант приймав безпосередню участь у проведенні всіх клінічних досліджень. Автором самостійно проаналізована вітчизняна і зарубіжна література, визначені мета та задачі, проаналізовані дані результатів дослідження та клінічного матеріалу, створена база обстежених. Вибір, залучення до дослідження пацієнтів, їх динамічне спостереження та вивчення ефективності лікування виконано безпосередньо автором.

Самостійно проведені систематизація, аналіз, статистична обробка матеріалу.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на ЧI з'їзді педіатрів України (Київ, 2004), науково-практичній конференції наукових розробок молодих вчених НМАПО ім.П.Л.Шупика (2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції (Запоріжжя, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць, з них: 7 – статті у журналах; 1 – стаття у збірнику наукових праць; 2 – тези наукових конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота обсягом 145 сторінок тексту включає вступ, огляд літератури, 4 розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих результатів, висновки, практичні рекомендації, перелік використаних літературних джерел (232 найменування), розміщених на 23 сторінках. Дисертація ілюстрована таблицями та рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкт та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 170 дітей з сімейним анамнезом атопії віком від 1 місяця до 4-х років. Розподіл дітей за віком наведений на рисунку 1. Залучені до роботи пацієнти досліджувались на базі дитячої поліклініки № 1 ДКЛ №4 Солом'янського району м. Києва.

Дизайн дослідження та його методи надані в таблиці 1. Для виконання поставлених задач діти були поділені на репрезентативні групи. Під спостереженням протягом 1 року та в 3-х річному динамічному спостереженні знаходилось 70 дітей до одного року, з сімейним анамнезом атопії, без клінічних проявів атопічного дерматиту (АД). В якості профілактики виникнення АД діти вигодовувались гіпоалергенною молочною сумішшю на основі часткового гідролізу сироваткових білків, діти групи порівняння вигодовувались звичайною молочною сумішшю. У 30 дітей віком від 1 місяця до 4-х років, на тлі гіпоалергенного харчування, в якості топічної терапії був залучений пімекролімус-крем. У дітей віком до 4-х років, з клінічними проявами АД, та у 31,4% (22 дитини, віком 2-4 роки) були відмічені часті бронхообструктивні епізоди, для яких, з метою профілактики розвитку дермо-респіраторного синдрому був розроблений лікувально-профілактичний комплекс, що включав: гіпоалергенне харчування, топічну терапію пімекролімус-кремом та антигістамінний препарат ІІІ покоління – дезлоратадин.


 
 

Цікаве

Загрузка...