WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму (автореферат) - Реферат

Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму (автореферат) - Реферат

У III розділі застосовувалися статистичний аналіз, контент-аналіз і кореляційний аналіз

  • Статистичний аналіз забезпечив дослідження первинних і вторинних даних соціологічних досліджень.

  • Контент-аналіз (кількісна техніка) використовувся для аналізу друкованих ЗМІ Криму (газет "Голос Крыма", "Крымская газета", "Крымская правда", "Крымские известия") і формування масиву частотних даних, необхідного при створенні моделі міжконфесійних відносин на півострові (1999, 2000, 2001 роки).

  • Кореляційний аналіз був використаний для створення моделі міжконфесійних відносин у Криму.

Понятійний апарат створили слова: соціальні групи, соціально-політичні відносини, соціально-політичний процес, політичні актори, влада, моніторинг, індикатор, параметр, модель.

Наукова новизна дослідження представлена самою постановкою проблеми. Знайшла вона своє віддзеркалення в запропонованих рекомендаціях, направлених на зняття соціальної напруженості і попередження міжетнічних конфліктів в Криму. У ході дослідження отримано результати, що мають характер наукової новизни:

- розроблено методологію побудови системи моніторинга соціально-політичних процесів в Криму, що не має своїх аналогів;

- визначено основні актори соціально-політичних відносин в Криму;

- застосовано теорію графів до аналізу соціально-політичних відносин в Криму;

- побудовано модель соціально-політичних відносин в Криму;

- запропоновано оригінальну, орієнтовану на практичне застосування систему раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму;

- побудовано модель міжконфесійних відносин в Криму.

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів

Зміст роботи може бути корисний політичним діячам Криму, теоретикам і практикам політики, які розробляють концепцію стабільного розвитку регіону. Основні результати дисертації можуть застосовуватися у рамках формування державної регіональної політики.

Теоретичні розробки проведеного дослідження доведені до рівня практичних рекомендацій у Постійну Комісію Верховної Ради Автономної Республіки Крим із міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян, Республіканського комітету у справах релігії, відділів з міжнаціональних питань при міських і районних радах Автономної Республіки Крим, що, в свою чергу, буде сприяти вчасному попередженню міжетнічних конфліктів і нейтралізації наявної соціальної напруженості на півострові.

Теоретичні положення і висновки дисертації можуть використовуватися при створенні аналогічних систем для інших регіонів України, а також як методичний матеріал для вузівських курсів: "Методи політичних досліджень"; "Математичні методи політичних досліджень"; "Конфліктологія"; "Соціологія".

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно.

Апробація роботи. Основні положення дослідження знайшли своє відображення в доповідях на: XXXII науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І. Вернадського (Сімферополь, 2003 р.); XXXIII науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І. Вернадського (Сімферополь, 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Общество и власть: возможность диалога" (Сімферополь, 2004 р.); Круглому столі "Гражданское общество и религия" (Сімферополь, 2004 р.); Міжнародному науковому симпозіумі "Ялта 1945-2005: от биполярного мира к геополитики будущего" (Ялта, 2005 р.); XXXIV науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І. Вернадського (Сімферополь, 2005 р.); XXXV науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І. Вернадського (Сімферополь, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Національні інтереси України: компроміс влади, бізнесу і громадянського суспільства" (Сімферополь, 2007 р.); XXXVI науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів ТНУ ім. В.І. Вернадського (Сімферополь, 2007 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації автором опубліковано п'ять наукових статей, три з яких у фахових журналах, затверджених ВАК України. Загальний обсяг публікацій з теми дослідження становить 2 др. арк.

Структура дисертації. Особливість впорядкування матеріалу визначено методологічними основами і метою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку і списку використаних джерел.

Загальнийобсягроботи становить 201 сторінок, з яких 187 сторінок основного тексту. У кінці роботи представлено список використаних джерел – 180 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об'єкт і предмет, мету і задачі роботи, обґрунтовано методологічну основу, представлено наукову новизну, відзначено практичне значення отриманих результатів.

Робота складається з трьох розділів: „Система моніторингу соціально-політичних відносин"; „Еволюція соціально-політичних відносин в Криму за роки незалежності"; „Створення системи раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму".

Перший розділ – „Система моніторингу соціально-політичних відносин" - включає три підрозділи:

- Система моніторингу як основа прийняття політичних рішень

У цьому підрозділі визначається поняття і суть системи моніторинга, розкриваються її базові елементи: суб'єкт моніторинга; комплекс моніторингових показників; інструментарій моніторинга; моніторингова діяльність. Формулюються основні вимоги, що пред'являються до процедури моніторинга, - цілеспрямованість, достовірність, оперативність, систематичність, комплексність. Розглядаються основні моделі прийняття політичного рішення, а так само методи прийняття політичного рішення, що виділяються на їх основі: аналітичний метод, метод гілок, змішаний метод і організаційні методи. Визначається роль моніторинга в системі прийняття політичного рішення.

- Порівняльний аналіз систем моніторинга

Другий підрозділ присвячений аналізу наявних моніторингових систем. Сама собою ідея створення подібних систем не нова. Головним чином ці системи спочатку розроблялися для попередження природних бід (землетрусів, засухи, повенів тощо) та їх негативних наслідків. Широке застосування моніторингові системи отримали в попередженні і аналізі потенційних збройних конфліктів. Вже в 1918 р. англійським ученим Льюїсом Ф. Річардсом була створена перша модель, яка дозволяла прогнозувати військові конфлікти. Вона отримала назву "Модель гонки озброєння".

Сьогодні концепція раннього попередження конфліктів отримала новий імпульс до розвитку завдяки ООН, і особисто старанням Генерального секретаря ООН Кофі Аннана. Так, у своєму виступі на Стокгольмському міжнародному форумі 26 січня 2004 року Генеральний секретар ООН заявив, що в питаннях вирішення конфліктів ООН повинна перейти від "...культури реагування на культуру попередження...".

Раннє попередження конфліктів має на увазі проведення двох видів дій - це раннє сповіщення конфлікту і превентивні дії з його запобігання. Під терміном „раннє сповіщення" мається на увазі моніторинг найважливіших індикаторів конфлікту і розробка моделей, які могли б прогнозувати події або процеси руйнівного характеру, створювати сценарії можливого розвитку конфліктів. Поняття превентивної дипломатії увійшло до політичного лексикону після публікації "Повестки дня во имя мира" Б.Б. Галі в 1992 році. У цьому документі сказано, що превентивна дипломатія - це дії, спрямовані на запобігання зростанню розбіжностей між сторонами, переростання існуючого напруження в конфлікт і обмеження останнього, якщо він все ж має місце.

У роботі були проаналізовані три наявні системи:

- Система раннього попередження переміщень населення на рівні країни. Розробник - Управління Верховного Комісара ООН.

- Система раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму. Розробник - д.ф.н., професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського О. А. Габрієлян.

- Система моніторинга і прогнозування етнополітичних і етносоціальних процесів в Ставропольському краї. Розробник - колектив Ставропольського державного університету спільно з Урядом Ставропольського краю.

Вибір першої системи як об'єкта аналізу зумовлений тим, що система УВКБ ООН є однією з базових систем. На відміну від системи ПР ООН система УВКБ ООН локалізується і застосовується до будь-якого рівня від держави загалом і до міста або населеного пункту. Це зумовлено наявністю чітко виражених критеріїв функціонування.

Вибір другої системи спочатку був зумовлений тим фактом, що це єдина розробка, виконана для кримського регіону.

Третя система цікава тим, що вона є регіональною системою, розробленою вченими (теоретиками) Ставропольського державного університету і представниками Уряду (практиками) Ставропольського краю.

- Методологія і методика створення системи моніторинга соціально-політичних процесів в Криму

У третьому підрозділі представлена методологічна основа системи моніторинга соціально-політичних процесів в Криму, що містить в собі визначення об'єкта і предмета дослідження, формулювання мети і постановку задач, уточнення і інтерпретацію основних понять, попередній системний аналіз об'єкта дослідження, розгортання робочих гіпотез, принциповий (стратегічний) план дослідження. Також розглядається весь комплекс дослідницьких процедур, техніки і методів, включаючи прийоми збору і обробки даних, що застосовуються в процесі створення системи. Подано набір індикаторів соціально-політичних відносин. Виділено параметри для кожного з розглядуваних індикаторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...