WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму (автореферат) - Реферат

Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму (автореферат) - Реферат

1

Т АВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Гаспарян Михайло Володимирович

УДК 323.233.005

Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в криму

23.00.02 – політичні інститути та процеси

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Сімферополь – 2007

Д исертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі політичних наук Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник

доктор філософських наук, професор

Габрієлян Олег Аршавірович,

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, завідувач кафедри політичних наук

Офіційні опоненти

доктор філософських наук, професор

Швецова Антоніна Вікторівна,

Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, завідувач кафедри економічної теорії, філософії та політології

кандидат політичних наук

Афанасьєв Віктор Олександрович,

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, старший викладач кафедри філософії та права

Захист відбудеться "6" вересня 2007 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.07 Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського за адресою:м. Сімферополь, вул. Київська, 116 А.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 4.

Автореферат розісланий "___" _________ 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

М. В. Ніколко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми

Суть соціально-політичних процесів, які виникають в Україні, полягає в зміні суспільних відносин, в трансформації економічних, державних і політичних структур. Це зумовлює істотні зміни в укладі життя, свідомості і поведінці великої маси людей. На початку 90-х років ці процеси набули кризового характеру:

По-перше, радикальні зміни сталися так швидкоплинно, що основна маса населення не зуміла активно включитися в соціально-політичний процес, а часом навіть не зрозуміла значення виниклих змін.

По-друге, перетворення відбуваються одночасно в економічній, культурній, політичній і соціально-психологічній сферах суспільства, тобто носять характер системних змін.

По-третє, вектором цієї трансформації є перехід від соціалістичного суспільства до суспільства з вільними ринковими відносинами.

Важко оцінити результати впливу цих процесів на соціум. Разом з тим, щоб нівелювати негативні наслідки, необхідний механізм, який дасть можливість відстежувати розвиток соціально-політичних процесів.

Таким механізмом може бути моніторинг соціально-політичних процесів. Він являє собою універсальну систему збору, аналізу і інтерпретації отриманих даних. Як один із ключових елементів системи моніторинга можна виділити "інструментарій моніторинга", який нарівні з базовими соціологічними методами дослідження передбачає використання математичних методик, зокрема, теорії графів, кореляційного аналізу, описової статистики.

Запропонована система розробляється безпосередньо для Криму. Це зумовлено тим фактом, що Крим із усіх регіонів України має найбільший конфліктний потенціал. Крим, як ніяка інша частина країни, зазнав серйозних демографічних трансформацій. Це було зумовлено поверненням на батьківщину раніше депортованих кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців, а так само економічною міграцією населення, що мешкало тут до розпаду СРСР. Крим виявився місцем зустрічі двох цивілізацій: християнської і мусульманської.

Незважаючи на те, що система створюється насамперед для Криму, вона наділена високою мірою універсальності і може бути застосована як базова модель і для інших регіонів України, і на національному рівні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри політичних наук Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського ("Регіональна політика: проблеми соціального капіталу", державна реєстрація теми №0106U008460).

Мета і задачі дослідження

Мета дослідження полягає в розробці методологічної основи системи моніторинга соціально-політичних процесів в Криму і побудові системи раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму.

Для досягнення поставленої мети в дисертації передбачається розв'язання таких задач:

- проаналізувати і систематизувати наявну наукову літературу з теми дослідження;

- проаналізувати існуючі підходи до визначення поняття "моніторинг";

- провести порівняльний аналіз найбільш значущих моніторингових систем;

- обґрунтувати ефективність розробленої методології;

- виявити і охарактеризувати основні параметри системи, що створюється на основі існуючих індикаторів;

- застосувати теорію графів до аналізу соціально-політичної реальності України;

- проаналізувати трансформацію радянської соціальної системи (на основі даних Державного комітету статистики СРСР) і виявити відмітні особливості (структурні зміни) соціальних відносин пострадянського періоду;

- визначити основних акторів соціально-політичних відносин в Криму;

- виявити основні елементи регіональної моделі соціально-політичних відносин;

- побудувати модель міжконфесійних відносин в Криму;

- створити систему раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму.

Об'єкт і предмет дослідження

Як об'єкт дослідження виступає соціально-політичне життя в Криму сучасної України.

Предметом дослідження є ті аспекти, які найбільш адекватно відображають соціально-політичне життя і можуть виступати як базові індикатори. Це влада і політика, економіка, соціальні відносини, демографія і міграція, культура і релігія.

Влада і політика

Опис: політичний режим і державно-адміністративний устрій; політична доктрина; політичний потенціал етнічних груп (представленість у владі, бізнесі, ЗМІ тощо); відношення "центр-периферія"; легітимність і компетентність регіональних лідерів і еліт.

Економіка

Опис: макроекономічні показники, процес формування бюджету і його спрямованість, рівень прибутків і розрив між соціальними, етнічними групами; безробіття, його характер і природа; розподіл праці (етнічний, регіональний, зайнятість у престижних областях); участь у приватизації землі та інших об'єктів; екологічні проблеми; соціальна захищеність; характер злочинності.

Соціальні відносини

Опис: контакти і стереотипи; попередні конфлікти і групові травми; мобілізаційні здібності етнічних груп і їх лідерів; електоральна поведінка етнічних груп; зміни самооцінки (кореляції етнічні/релігійні і соціальні, нові і старі ідентичності); статус етнічних груп, міфи, страхіття, рівень толерантності.

Демографія і міграція

Опис: населення (динаміка чисельності, етнічний склад); міжетнічні шлюби і розлучення; природний приріст (народжуваність, смертність, тривалість життя); міграція (внутрішня і зовнішня, біженці, репатріанти, сезонні робітники).

Культура і релігія

Опис: культурні домінанти (етнічні установки, стереотипи, орієнтації, цінності та їх інтеріоризація в ході виховання); релігія (конфесійний склад і динаміка його зміни, зростання релігійних общин і культових приміщень; міжконфесійна толерантність і взаємодія; роль держави та її ставлення до різних конфесій; місце релігії в суспільній свідомості і діяльності етнічної общини); соціокультурний потенціал етнічних груп (що відображає рівень освіти, кваліфікованих кадрів); умови функціонування мов (законодавство про мови, державна мова, мова бізнесу, освіти, ЗМІ, міжетнічного спілкування).

Зовнішні умови

Опис: вплив материнських держав і сусідніх країн, споріднених за культурою і релігією; регіональна стабільність; боротьба за геополітичний вплив; трансгранична співпраця; зміна іміджу (країни, регіону, етнічної групи).

Концептуальні підходи і методи дослідження

Дослідження здійснено на основі принципів взаємозв'язку, взаємодії і взаємообумовленості, а також системного підходу і структурно-функціонального аналізу.

У ході дослідження використовувалися методи:

У I розділі використовувалися порівняльний аналіз і теорія графів.

  • Порівняльний аналіз застосовувався для дослідження систем моніторинга соціально-політичних процесів ("Система раннього попередження міжетнічних конфліктів в Криму", "Система раннього попередження переміщень населення на рівні країни", "Система моніторинга і прогнозування етнополітичних і етносоціальних процесів в Ставропольському краї").

  • Теорія графів використовується для аналізу зв'язків, які утворяться між індикаторами Системи моніторинга соціально-політичних процесів в Криму, що розглядаються як предмет дисертаційного дослідження.

У II розділі були використані порівняльно-історичний метод і аналіз документів

  • Порівняльно-історичний забезпечив дослідження процесу формування радянської соціальної системи, її трансформації і формування "нових" соціально-політичних відносин, через яких заявили про себе основні актори Криму.

  • Аналіз документів дозволив досліджувати соціально-класову структуру радянського суспільства (короткий статистичний збірник "СРСР в цифрах ...", за різні роки), а також вторинні матеріали емпіричних соціологічних досліджень.


 
 

Цікаве

Загрузка...