WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження – вивчення залежності ефективності лікування деструктивного туберкульозу морських свинок ізоніазидом та вітаміном в6 від режимів їх застосування.

Предмет дослідження – ефективність застосування препаратів вітаміну В6 в умовах інтоксикації ізоніазидом та при лікуванні експериментального деструктивного туберкульозу морських свинок – захисні властивості вітаміну В6 по відношенню до токсичних доз ізоніазиду; мінімальні пригнічуючі концентрації при сумісній дії ізоніазиду та вітаміну В6 на мікобактерії туберкульозу, токсикометричні показники для 4-х видів тварин та екстраполяція їх на людину; морфологічні зміни в органах морських свинок, лікованих різними режимами хіміотерапії; ефективність лікування деструктивного туберкульозу морських свинок ізоніазидом та вітаміном В6 в залежності від режиму їх застосування.

Методи дослідження – токсикологічні, фармакологічні, фізико-хімічні, статистичні, математичні, квантово-хімічні.

Наукова новизна одержаних результатів полягаєв тому, що вперше систематизовано, теоретично обгрунтовано та досліджено залежність ефективності лікування деструктивного туберкульозу морських свинок ізоніазидом та вітаміном в6 від режимів їх застосування.

Вперше показана наявність протитуберкульозної активності піридоксальфосфату та піридоксину на основі логіко-комбінаторного підходу з використанням дескрипторних підструктур відомих протитуберкульозних препаратів – ізоніазиду, фтивазиду, салюзиду, протитіонаміду, пара-аміносаліцилату натрію та антибіотика рифаміцину sv.

Вперше виявлена здатність піридоксин гідрохлориду та піридоксальфосфату гальмувати ріст культури Мусоbасtеrіum tuberculosis в дослідах in vitro. Показана синергічна пригнічуюча дія піридоксин гідрохлориду та піридоксальфосфату у їх сполученнях із ізоніазидом на штам H37Rv.

В результаті проведених модельних досліджень з залученням квантово-хімічних методів були встановлені три можливих шляхи впливу вітамінів В6 на посиленні протитуберкульозної дії ізоніазиду та його токсичних проявів:

– за рахунок гідразидної групи ізоніазид здатний конкурувати зб-амінокислотами в їх реакціях з піридоксалем та піридоксальфосфатом, втручаючись у процес переамінування амінокислот та призводячи до його порушення;

– доведена можливість утворення міжмолекулярних комплексів та гідразонів ізоніазиду з молекулами вітамінів В6 за їх енергетичними характеристиками;

– молекули ізоніазиду та вітамінів групи В6 здатні легко утворювати вільні радикали при взаємодії з окислювачами.

Вперше експериментально доведені захисні властивості вітаміну В6 по відношенню до токсичних доз ізоніазиду.

Екстраполяція токсикологічних показників (ЛД50, Limac, ОБРВ) з чотирьох видів тварин на людину показала, що для 5% розчину піридоксин гідрохлориду вони складають 8960; 127; 1254 мг/кг відповідно, та для 10% розчину ізоніазиду – 1249, 19, 175 мг/кг відповідно.

Фармакокінетичними дослідженнями встановлено, що абсолютна біодоступність ізоніазиду при введенні per os є більшою, ніж при інгаляційному шляху введення.

В дослідах на морських свинках вперше встановлено, що ефективність лікування деструктивного туберкульозу препаратами ізоніазидом та вітаміном В6 обумовлена в значній мірі оптимальною дозою вітаміну В6 та залежить від співвідношення доз обох препаратів. Вперше визначено оптимальний режим хіміотерапії деструктивного туберкульозу морських свинок, при якому специфічне та неспецифічне ураження органів морських свинок (легень, печінки, нирок, селезінки) було найменшим, а саме оптимальним є співвідношення доз (доза ізононіазиду + доза піридоксин гідрохлориду: 64 мг/кг + 28 мг/кг; 10 мг/кг + 50 мг/кг; 10 мг/кг + 28 мг/кг).

Результати досліджень поглиблюють існуючі уявлення про застосування препаратів вітаміну В6 з метою зменшення токсичності і підвищення ефективності лікування деструктивного туберкульозу в умовах фармакотерапії ізоніазидом.

Новизна одержаних даних підтверджена деклараційним патентом України на корисну модель: "Процес зниження токсичної дії ізоніазиду при курсовому лікуванні туберкульозу легень".

Практичне значення одержаних результатів. Проведена кількісна оцінка захисної дії вітаміну В6 при отруєнні ізоніазидом (величина захисного індексу ЗІ у діапазоні 2,5-4,6). Визначена ефективність вітаміну В6 при передозуванні ізоніазиду. Доведено, що вітамін В6 у дозі 0,1 ЛД50 запобігає розвитку небажаних наслідків впливу токсичних доз ізоніазиду. Одержані дані оптимального співвідношення доз препаратів (ізоніазид 10 мг/кг + вітамін В6 26 мг/кг) експериментально обґрунтовують підвищення дози вітаміну В6 в 5 разів у порівнянні з прийнятою в клініці при лікуванні деструктивного туберкульозу. Запропонований новий метод лікування хворих на туберкульоз легень.

За результатами проведених досліджень опубліковано методичні рекомендації для наукових і педагогічних працівників, лікарів-фтизіатрів, гістологів, морфологів, які займаються проблемами лікування хворих на туберкульоз, а також для студентів, інтернів і курсантів.

Результати проведених досліджень впроваджено в науково-педагогічну діяльність кафедри фтизіатрії і пульмонології, кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедри фтизіопульмонології Одеського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в проведенні патентно-інформаційного пошуку, розробці ідеї та програми досліджень, плануванні експериментальних досліджень, здійсненні аналізу результатів токсикологічних, мікробіологічних, морфологічних, фармакокінетичних, факторного аналізу, квантово-хімічних досліджень та їх узагальненні, статистичної обробки експериментальних даних, здійсненні формування атласу рівнів ураженості органів морських свинок в умовах експериментального туберкульозу, лікованих сумісним використанням різних співвідношень доз ізоніазиду та вітаміну В6, формулюванні основних положень та висновків. Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації оприлюднено на ІІ Національному з'їзді Фармакологів України "Фармакологія 2001 – крок у майбутнє" (м. Дніпропетровськ, 2001); ІІ з'їзді Токсикологів України, науково-практичній конференції "Наукові основи експериментальної та клінічної токсикології", (м. Київ, 2004), на нараді спілки фтизіатрів та пульмонологів України, (м. Київ, 2006); на наукових семінарах: в Інституті фтизіатрії і пульмонології АМН України (м. Київ, 2005, 2006); на кафедрі біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, 2006); на кафедрі фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ, 2005); в Інституті фармакології та токсикології АМН України, (м. Київ, 2006).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 20 статей у фахових журналах, рекомендованих ВАК України, із них 4 самостійні, 6 тез з'їздів, 1 патент України на корисну модель, 1 методичні рекомендації.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 407 сторінках машинописного тексту та включає вступ, огляд літератури за напрямком, опис матеріалів та методів досліджень, 5 розділів власних досліджень, обговорення одержаних даних, висновки, методичні рекомендації, список використаних джерел, додатків. Робота містить 64 таблиці та 76 рисунків. Бібліографія включає 402 джерела інформації, з них 208 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Проведення досліджень здійснено з використанням препаратів: Ізоніазид-Дарниця (розчин 10% для внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення у стандартній упаковці 10 ампул по 5 мл), піридоксин гідрохлорид-Дарниця (розчин 5% для ін'єкцій у стандартній упаковці 10 ампул по 1 мл), піридоксаль-5-фосфат моногідрат виробництва Fluka Chemie AG (Німеччина).

Для мікробіологічних досліджень були використані мікобактерії туберкульозу людського типу штаму H37Rv із банку штамів Інституту фтизіатрії і пульмонології АМН України.

Токсикологічні дослідження були виконані на 100 білих нелінійних мишах обох статей, 85 білих статевозрілих щурах-самцях, а також 85 білих щурах обох статей, 50 морських свинках, 10 котах. Лікування деструктивного туберкульозу, гістопатологічні дослідження проводили на 50 морських свинках.

Квантово-хімічним методом за допомогою комп'ютерної програми HyperChem вивчали енергетичні, геометричні, електронні характеристики молекул та енергії утворення вільних радикалів (ізоніазид препарати, вітаміну групи В6 та їх похідні), моделювання молекулярних механізмів дії. Логіко-комбінаторним методом визначали дескрипторні ознаки структур молекул ізоніазиду, піридоксину, піридоксальфосфату. Мікробіологічним методом визначали мінімальну інгібуючу концентрацію ізоніазиду, піридоксину, піридоксальфосфату окремо та при їх сумісному використанні. Метод Літчфілда-Вілкоксона застосували для визначення токсикометричних показників. Статистичний метод для визначення стандартної похибки, рівня значущості, коефіцієнту кореляції та планування експерименту на морських свинках (факторний аналіз/експериментальний дизайн). Полярографічним методом визначали концентрацію ізоніазиду в біологічних середовищах та тканинах. Використовували аналітичний метод для визначення фармакокінетичних показників за експериментальними даними, метод Р.О. Драбкіної для визначення індексів ураженості органів морських свинок (табл. 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...