WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

16. Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку /Сарафинюк Л.А., Прокопенко С.В., Клімас Л.А., Сарафинюк П.В., Кириченко І.М., Белік Н.В., Гудзевич Л.С., Арашина О.П., Антонець Т.І., Власенко М.В., Борейко Т.І., Якубовська К.Ф., Ясько В.В., Чайка Г.В., Поліщук І.В., Беляєв Е.В., Камінська Н.А., Безрукова Н.Ю., Василик В.С., Лукіна Н.Ю., Зорич Д.Б., Хмель Л.Л., Шапаренко Є.Г., Богачук //Вісник морфології. /Матеріали міжнародної конф. "Пироговські читання".- 2004.- Т.10, №1.- С.52-53. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, його статистичній обробці та описанні отриманих результатів).

17. Динаміка вікових змін показників зовнішнього дихання у дівчаток Подільського регіону України /Л.С. Гудзевич, Н.А. Камінська, П.В. Сарафинюк, О.М. Шаповал //Вісник Вінницького нац. медуніверситету. /Матеріали міжнародної конф. "Пироговські читання".- 2006.- Т.10, №2.- С.374-375. (Здобувач брав участь у зборі матеріалу, провів статистичну обробку та описання і узагальнення отриманих результатів, підготовку матеріалу до друку).

Анотація

Гудзевич Л.С. Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 2007.

Дисертація присвячена вивченню особливостей показників зовнішнього дихання у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від антропо-соматотипологічних характеристик організму.

Автором вперше встановлено нормативні значення спірометричних показників у практично здорових міських підлітків Подільського регіону України в залежності від віку, статі та особливостей будови тіла. Отримані результати виявили виражені вікові, статеві відмінності більшості кореляційних зв'язків показників зовнішнього дихання з антропо-соматотипологічними показниками. На основі особливостей антропометричних та соматотипологічних показників, вперше побудовані достовірні моделі параметрів зовнішнього дихання у міських підлітків Подільського регіону України.

Ключові слова: показники зовнішнього дихання, особливості будови тіла, міські підлітки.

Аннотация

Гудзевич Л.С. Антропомерические и соматотипологические особенности показателей внешнего дыхания у подростков Подолья.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.01 – нормальная анатомия. – Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского МОЗ Украины, Тернополь, 2007.

Диссертация посвящена изучению особенностей показателей внешнего дыхания в зависимости от антропометрических и соматотипологических характеристик организма у практически здоровых городских подростков разного пола проживающих на территории Подольского региона Украины.

На базе научно-исследовательского центра Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова были обследованы городские подростки (108 девочек от 12 до 15 лет и 103 мальчика от 13 до 16 лет), которым проведено спирографическое исследование, антропометрия за Бунаком, соматотипирование за схемой Хит-Картер, определение компонентного состава массы тела за Матейко, определение мышечной массы за методом американского института питания.Статистическая обработка полученных результатов проведена в стандартном пакете "STATISTICA 5.5." с использованием параметрических и непараметрических методов оценки полученных результатов.

Установлено, что спирографические показатели имеют поступательный рост в подростковом периоде онтогенеза. Исследование показало, что наибольшее увеличение показателей внешнего дыхания у подростков наблюдается в четырнадцатилетнем возрасте. У городских подростков обнаружены статистически значимые возрастные отличия в данном периоде онтогенеза форсированной жизненной емкости, односекундного объема форсированного выдоха, объемной скорости выдоха в 25 %, 50 %, 75 %, 25-75 %, 75-85 % от форсированой жизненной емкости, пиковой скорости выдоха, максимальной произвольной вентиляции, емкости вдоха, жизненной емкости и остаточного объема выдоха. У подростков установлены гендерные отличия спирографических показателей. В подростковом периоде онтогенеза у мальчиков, как в отдельных возрастных группах, так и в целом, форсированая жизненная емкость, односекундный объем форсированного выдоха, пиковый поток выдоха, форсированный поток вдоха, максимальная произвольная вентиляция, емкость вдоха, жизненная емкость; объемные скорости выдоха в 25 %, 50 %, 25-75 % от форсированой жизненной емкости и остаточный объем выдоха (во всех случаях кроме группы тринадцатилетних девочек и четырнадцатилетних мальчиков) достоверно больше, чем у девочек.

Фактор конституции усиливает половые отличия подавляющего большинства спирометрических параметров. Жизненная емкость и односекундный объем форсированного выдоха в девочек и емкость вдоха у мальчиков достоверно больше в мезоморфов, чем у эктоморфов.

Длина, масса и площадь поверхности тела с параметрами внешнего дыхания имеют преимущественно сильные (r=0,68-0,87) и средней силы (r=0,45-0,58) корреляции. Из парциальных размеров тела наиболее выраженные корреляционные связи имеют продольные, охватные и поперечные размеры тела (r=0,33-0,78). Обращает на себя внимание почти полное отсутствие достоверных корреляционных связей между показателями внешнего дыханиями и величинами кожно-жировых складок у девочек подросткового возраста. Форсированная жизненная емкость, односекундный объем форсированного выдоха, жизненная емкость, емкость вдоха у подростков имеют самые многочисленные и самые сильные корреляционные связи с антропо-соматотипологическими характеристиками. Большинство спирометрических показателей слабо коррелируют с величинами компонентов соматотипа, тогда как с величиной компонентного состава массы тела корреляционные связи более многочислены и имеют большую силу. Соматические параметры подростков с показателями внешнего дыхания имеют прямопропорциональные связи; величина эктоморфного компонента соматотипа у подростков обоего пола и толщина кожно-жировых складок на бедре и голени у девочек с большинством спирографических характеристик имеют обратнопропорциональные связи.

У мальчиков установлена высшая точность описания моделирующегося признака, (R2 от 51,3 до 84,7 %), чем у девочек (R2 от 53,0 до 76,3 %). У мальчиков обнаружено большее количество спирографических показателей, где конечный вариант регрессионного полинома имеет коэффициент детерминации выше 0,50 (у мальчиков – 9 случаев, у девочек – 5). К моделям показателей внешнего дыхания у подростков чаще всего входят тотальные размеры тела (масса, длина и площадь поверхности тела), высота лобковой точки, охватные размеры тела (обхват шеи, талии, бедра, грудной клетки), толщина кожно-жировой складки на задней поверхности плеча и под лопаткой, а также размеры таза. Из составляющих массы тела и соматотипа в модели чаще всего входит мышечный компонент, определенный по методу американского института питания, жировая масса за Матейко и тип соматотипа.

На основании особенностей антропометрических и соматотипологических показателей, используя метод пошагового регрессионного анализа, для практически здоровых городских мальчиком и девочек подросткового возраста, проживающих на Подолье, построены достоверные модели параметров внешнего дыхания.

Ключевые слова: показатели внешнего дыхания, особенности строения тела, городские подростки.

ANNOTATION

Gudzevych L.S. Anthropometric and somatotipologichni features of indexes of the external breathing for the teenagers of Podillya.- Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of biological sciences on a speciality 14.03.01 - normal anatomy. The Ternopol state medical university by I.Y.Gorbachevskiy of the Ministry of Health of Ukraine, Ternopol, 2007.

Dissertation is devoted to studing of the features of indexes of the external breathing for the practically healthy city teenagers of the Podil'skyi region of Ukraine depending on antroposomatotipologichnikh descriptions of organism.

The author for the time first set the normative values of spirometrichnikh indexes for the practically healthy city teenagers of the Podil'skyi region of Ukraine depending on age, sex and features of build body. The results recived found out the expressed age-old, sexual differences of most cross-correlation connections of indexes of the external breathing with antroposomatotipologichnimi indexes. On the basis of features anthropometric and somatotipologichnikh indexes, the reliable models of parameters of the external breathing are first built for the city teenagers of the Podil'skyi region of Ukraine.

Key words: indexes of the external breathing, feature of build, city teenagers.


 
 

Цікаве

Загрузка...