WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедр нормальної фізіології та нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; кафедри анатомії і фізіології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; кафедри анатомії людини Івано-Франківського державного медичного університету; кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри нормальної анатомії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; кафедри нормальної анатомії людини Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського.

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено розробку основних теоретичних і практичних положень дисертаційного дослідження, проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, сформульовано усі положення і висновки. Автор провела первинне анкетування підлітків і брала участь у здійсненні спірографічного та антропометричного обстеження підлітків з наступною статистичною обробкою отриманих результатів. Автором самостійно написано 2 статті в наукових фахових виданнях. У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, автору належать основні ідеї та розробки стосовно особливостей показників зовнішнього дихання. Частина результатів (не більше 5%), що стосуються особливостей антропометричних і соматотипологічних показників у здорових міських підлітків Подільського регіону України, отримана спільно з групою виконавців вищевказаної планової наукової роботи НДЦ Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи оприлюднені на IV Міжнародній науково-практичній конференції "Фізична культура, спорт та здоров'я нації" (Вінниця, 2001); на III-му національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України "Актуальні питання морфології" (Київ, 2002); Міжнародному конгресі "Розвиток в морфологічних, експериментальних та клінічних дослідженнях положень вчення В.М.Шевкуненка про індивідуальну мінливість будови тіла людини" (Полтава, 2003); на Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам'яті проф. Б.О.Нікітюка "Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии" (Москва, 2003); на Пироговських читаннях (Вінниця, 2004; 2006); на IV Національному конгресі АГЕТ України "Інтегративна антропологія" (Сімферополь, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць (15 у співавторстві), із яких 11 – у виданнях, рекомендованих ВАК України (з них 2 самостійних), 5 – у матеріалах конференцій та конгресів, отримано 1 деклараційний патент України на винахід (корисна модель).

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена державною мовою на 218 сторінках, з яких 128 основного тексту, і складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку літературних джерел та 4-х додатків. Робота ілюстрована 22 рисунками та 66 таблицями. Список літературних джерел містить 271 бібліографічний опис, з яких 181 викладено кирилицею, 90– латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Відповідно до мети та задач дослідження на базі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова проведено комплексне обстеження міських дівчаток у віці від 12 до 15 років та хлопчиків у віці від 13 до 16 років. Комісією з біоетики ВНМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №1 від 23 вересня 2003 р.) встановлено, що проведене дослідження відповідає етичним та морально-правовим вимогам згідно наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.

Після первинного анкетування було відібрано 485 міських підлітків, представників української етнічної групи, що у третьому поколінні проживали на території Подільського регіону України і не мали скарг на стан здоров'я на момент обстеження та хронічних захворювань в анамнезі. Після проведення скринінг-оцінки стану здоров'я (психофізіологічне та психогігієнічне анкетування для визначення суб'єктивного стану здоров'я) було відсторонено від обстеження 175 підлітків. Відібраним 310-ти підліткам було проведено детальне клініко-лабораторне дослідження (ультразвукова діагностика серця, магістральних судин, щитоподібної залози, паренхіматозних органів черевної порожнини, нирок, сечового міхура, матки та яєчників; рентгенографія грудної клітки; спірографія; кардіографія; реовазографія; стоматологічне обстеження; визначення основних біохімічних показників крові; оцінка рівня гормонів щитоподібної залози та яєчників, прик-тест з мікст-алергенами тощо). В процесі даного дослідження був відібраний контингент практично здорових підлітків - 211 осіб (108 дівчаток та 103 хлопчика). У кожній віково-статевій групі підлітків було представлено не менше 25 осіб. Для встановлення вікових та статевих особливостей порівнювалися підлітки одного календарного віку, наприклад, 13-річні дівчатка та хлопчики, та одного біологічного віку, наприклад, 12-річні дівчатка та 13-річні хлопчики.

Спірографічне дослідження проводили за загальноприйнятою методикою американської асоціації пульмонологів (American Thoracic Society), апробованої у 1994 році. Визначали життєву ємність легень (SVC, л), максимальний спокійний об'єм вдиху (ІС, л) та максимальний спокійний об'єм видиху (ЕRV, л), форсовану життєву ємність легень (FVC, л), об'єм форсованого видиху за першу секунду (FEVэ, л), швидкість потоку повітря під час форсованого видиху на різних ділянках розгалуження бронхо-легеневого дерева (БЛД): 25 %, 50 % та 75 % (відповідно FEF25 %, FEF50 % та FEF75 %, л/сек), максимальну швидкість потоку повітря, що видихається (FEFmax, л/сек), середню швидкість потоку повітря під час форсованого видиху на ділянках 25-75% та 75-85% розгалуження БЛД (відповідно FEF25-75 % та FEF75-85 %, л/сек), швидкість потоку повітря на вдиху в середньому відділі БЛД (FIF50 %, л/сек), максимальну довільну вентиляцію легень (MVV, л/хв).

Антропометричне обстеження проведено за схемою В.В.Бунака (1941). Воно містило в собі визначення тотальних (довжина і маса тіла), парціальних (поздовжніх – висота верхньогрудної, акроміальної, пальцевої, лобкової та вертлюгової точок; охватних – на грудях (при паузі, глибоких вдиху й видиху), на плечі (при максимальному напруженні та в розслабленому стані), передпліччі (у верхній та нижній частині), стегні, гомілці (у верхній та нижній частині), шиї, талії, стегнах, стопі та кисті; поперечних – ширина дистальних епіфізів плеча, передпліччя, стегна та гомілки, міжостьового, міжгребневого та міжвертлюгового розмірів тазу; передньозадніх – зовнішня кон'югата, ширина плечей, середньогрудний, нижньогрудний та передньозадній (сагітальний) середньогрудний діаметр грудної клітки) розмірів і товщини шкірно-жирових складок (на задній і передній поверхні плеча, на передній поверхні передпліччя, під нижнім кутом лопатки, на боці (верхньоклубова), на животі, на стегні та на гомілці). Поздовжні розміри визначали за допомогою універсального антропометра. Охватні розміри тіла вимірювали сантиметровою стрічкою з точністю до 0,5 см, після кожних 100 вимірювань стрічку змінювали. Визначення ширини дистальних епіфізів здійснювали штангенциркулем з точністю до 0,1 см. Вимірювання розмірів таза та діаметрів тіла проводили тазоміром. Товщину шкірно-жирових складок визначали за допомогою каліперу.

Для оцінки соматотипу нами використовувалась математична схема (Carter J.L., Heath B.H., 1990). Для визначення жирового, кісткового і м'язового компонентів маси тіла використовували спеціальні формули за J.Matiegka (1921) та американського інституту харчування (Heymsfield S.B. et.al., 1982).

Cтатистичну обробку отриманих результатів проведено в пакеті "STATISTICA 5.5" (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA) з використанням параметричних і непараметричних методів оцінки отриманих результатів. Оцінювали правильність розподілу ознак за кожним з отриманих варіаційних рядів, середні значення за кожною ознакою, що вивчається, стандартні помилки та відхилення. Достовірність різниці значень між незалежними кількісними величинами визначали при нормальному розподілі за критерієм Стьюдента, а в інших випадках за допомогою U-критерія Мана-Уітні. Аналіз кореляційних зв'язків отриманих результатів проводили з використанням статистики Пірсона. Для розробки нормативних індивідуальних показників зовнішнього дихання у підлітків залежно від особливостей будови тіла застосовували метод покрокового регресійного аналізу (Боровиков В.П., Боровиков И.П., 1998).

Результати дослідження та їх аналіз.

Залежність спірометричних розмірів від віку для організму, що росте та розвивається є доведеним багатьма науковими дослідженнями (Вадзюк С.Н., Зятковська Н.Є., 2001; Коркушко О.В. з співавт., 2001; Касимцев А.А., Вахтина Л.Ю., 2002; Паненко А.В., Романчук О.П., 2004).

Наше дослідження показало, що всі вивчені спірографічні показники мають поступальний ріст у межах підліткового періоду онтогенезу. Між підлітками вивчених вікових періодів помічено достовірне збільшення значень показників зовнішнього дихання від 12-ти до 15-ти років у дівчаток та від 13-ти до 16-ти у хлопчиків. Найбільш інтенсивне збільшення спірометричних показників на вивченому відрізку онтогенезу у хлопчиків і дівчаток спостерігається з 14 років. Саме у цей період, на думку науковців, відбуваються найактивніші процеси росту, розвитку та диференціювання різних тканин в організмі підлітків, які співпадають з другим різким збільшенням маси серця (Галатян А.А. з співавт., 1986; Ольбинская Л.И. с соавт., 2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...