WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зов-нішнього дихання у підлітків поділля (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

гудзевич людмила сергіївна

УДК 612.215:612.521.2:613.956

Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків поділля

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Тернопіль – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Сарафинюк Лариса Анатоліївна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського МОіН України, кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Офіційні опоненти:

- доктор біологічних наук, професор Піскун Раїса Петрівна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології;

- доктор медичних наук, професор Черкасов Віктор Гаврилович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нормальної анатомії.

Провідна установа: Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра анатомії людини.

Захист відбудеться 27 квітня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001,

м. Тернопіль, майдан Волі, 1).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (46001, м.Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 23 березня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Я.Я. Боднар

Загальна характеристика роботи

Актуальність проблеми. На даний час однією з основних завдань медицини є вивчення індивідуальних особливостей формування дитячого організму з метою подальшого вдосконалення системи охорони здоров'я для найкращого фізичного і духовного розвитку дітей (Панков Д.Д., 2002; Щеплягина Л.А., 2003). Дослідження функцій зовнішнього дихання є важливою складовою загальної оцінки стану здоров'я та розвитку дітей. Вивченню закономірностей становлення дихальної функції легень в онтогенезі присвячені праці вітчизняних та зарубіжних авторів (Кузнецова Т.Д., 1986; Коркушко О.В. з співавт., 2001; Паненко А.В., Романчук О.П., 2004; Піскун Р.П. з співавт., 2006; Carmelli D. et al., 2000; Santana H. et al., 2001). Проте до цього часу залишаються маловивченими особливості формування функціональних взаємозв'язків системи дихання у підлітків. У літературі в основному вивчаються морфофункціональні особливості дітей різних періодів дитинства (Шевченко В.М., 2001) та дорослих людей (Гумінський Ю.Й., 2001; Шапаренко П.П., 2002; Carey I. et al., 1999), нестабільна ж в процесах росту та розвитку підліткова група залишається недостатньо вивчена. Період статевого дозрівання, на переконання окремих дослідників, (Ширяєва И.С. с соавт., 2000; Маленюк Т., 2001; Каширская Н.Ю., 2002; Тарасюк В.С. з співавт., 2002) – період найінтенсивнішого росту і розвитку системи дихання. Але існує і протилежна думка (Rosenthal M., 1993), яка полягає в тому, що статева зрілість має негативний вплив на функцію легень.

У наш час є достатньо наукових фактів, які свідчать про взаємозв'язки окремих параметрів соматичного розвитку з морфофункіональними особливостями різних органів та систем (Гунас І.В. з співав., 2004; Сарафинюк Л.А. з співав., 2005; Черкасов В.Г. з співав., 2006). Однак до теперішнього часу існує певний дефіцит інформації про зв'язок зовнішніх параметрів тіла людини, як поліморфної структури, з спірографічними показниками, і відсутня єдина думка щодо взаємозв'язків між ними. Одні дослідники вважають, що антропометричні показники не мають кореляційної залежності із спірометричними параметрами (Manifold J. A., Murdoch B. E, 1993; Lazarus R. et al., 1998), тоді як іншими встановлені тісні взаємозв'язки з даними показниками (Доскин В.А. з співавт., 1997; Березюк И.В., 1998; Орлов С.А., Визгалов О.В., 2001). Тісний кореляційний зв'язок між показниками біомеханіки дихання та антропометричними даними, зокрема довжиною тіла, відмічений у дітей різних вікових категорій (Hoo A.F. et al., 2002; Marshall D.J. et al., 2003), чітко проявляється і у підлітків. Значення ж подібних досліджень визначається необхідністю пізнання онтогенети чних закономірностей функцій дихання.

Соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у здорових юнаків знайшли своє підтвердження в роботах О.В. Малярчука (1999); А.А. Касімцева і Л.Ю. Вахтіної (2002); Т.В. Панасюк з співавт. (2002); D. Zerbo et al. (1998). Кореляційні зв'язки між спірометричними та антропометричними показниками посилюються при вивченні їх в осіб окремих конституційних груп, зокрема, помічено найбільше число кореляцій між показниками функцій зовнішнього дихання і антропометричними параметрами у представників грудного і м'язового соматотипів і зовсім не виявлено таких зв'язків у осіб черевного соматотипу (Шарайкина Е.Н. с соавт., 2001). A. Rode, R.Shephard (1994) стверджують, що соматотип не впливає на ріст і розвиток дихальної функції.

Таким чином, відсутність чіткої концепції відносно взаємозв'язку компонентів соматотипу та антропометричних характеристик морфо-функціональних показників дихальної системи вказує на актуальність та практичну значущість досліджень, вістря яких спрямоване на встановлення різних аспектів антропометричних характеристик людини та вісцерометрії внутрішніх органів у різні вікові періоди.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом комплексної наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в рамках загально-університетської наукової тематики "Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)" (№ державної реєстрації: 0103U008992). В рамках зазначеної теми автор виконав спірографічні дослідження у міських підлітків різної статі. Тема дисертації затверджена проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" (протокол № 50 від 20.11.2002 р.).

Мета дослідження.Розробити нормативні показники зовнішнього дихання у здорових міських підлітків Подільського регіону України залежно від віку, статі, антропометричних та соматотипологічних характеристик організму.

Завдання дослідження.

1. Вивчити вікову динаміку та статеві відмінності спірографічних показників у здорових міських дівчаток та хлопчиків підліткового віку.

2. Дослідити основні показники зовнішнього дихання у здорових міських підлітків обох статей у відповідності з особливостями соматотипу.

3. Встановити взаємозв'язки спірографічних показників з антропометричними показниками, соматотипом і компонентним складом маси тіла у здорових міських підлітків.

4. Розробити регресійні моделі нормативних показників зовнішнього дихання у здорових міських підлітків української етнічної групи залежно від статі та особливостей будови тіла.

Об'єкт дослідження – спірографічні критерії здоров'я міських підлітків різної статі, мешканців Подільського регіону України.

Предмет дослідження – особливості показників зовнішнього дихання та антропометричних і соматотипологічних характеристик організму у практично здорових міських хлопчиків від 13 до 16 років і дівчаток від 12 до 15 років.

Методи дослідження: спірографічні – для визначення показників зовнішнього дихання, антропометричні та соматотипологічні – для встановлення особливостей будови тіла; математичні – для статистичної обробки отриманих результатів та побудови моделей.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в комплексі встановлено нормативні вікові, статеві та конституційні особливості показників зовнішнього дихання у здорових міських підлітків Подільського регіону України.

Вперше виявлено виражені статеві відмінності більшості кореляційних зв'язків спірометричних показників з антропометричними і соматотипологічними показниками у практично здорових міських підлітків.

Вперше на основі особливостей антропометричних та соматотипологічних показників, використовуючи метод покрокової регресії, побудовано моделі нормативних параметрів показників зовнішнього дихання у міських підлітків різної статі.

Практичне значення одержаних результатів. Базуючись на отриманих у ході дослідження даних відносно зв'язку спірометричних параметрів у хлопчиків та дівчаток підліткового віку з антропометричними та соматотипологічними показниками, побудовано математичні моделі, які дають можливість розробити нормативні морфо-функціональні параметри показників зовнішнього дихання. Отримані в ході дослідження результати дозволяють науково обґрунтувати антропометричний підхід для встановлення нормативних параметрів дихальної системи і мають значення для проведення в майбутньому комплексного дослідження патологічних відхилень та захворюваності даної системи.


 
 

Цікаве

Загрузка...