WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри ( - Реферат

Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри ( - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ"

ГУЛЕЙ ЛІЛІЯ ОМЕЛЯНІВНА

УДК 616.53-002.25-055.2:612.621.31-085

Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри

14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки

Калюжна Лідія Денисівна,

Національна медична академія післядипломної освітиім.П.Л.Шупика МОЗ України,

завідувач кафедри дерматовенерології;

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Бочаров Василь Андрійович,

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, професор кафедри професійних хвороб та радіаційної медицини;

кандидат медичних наук, доцент

Шмелькова Катерина Сергіївна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, доцент кафедри дерматовенерології

Захист дисертації відбудеться "28" листопада 2007 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.603.01 при ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України": 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України" за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9.

Автореферат розісланий "19" жовтня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук Бондаренко Г.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вугрова хвороба (ВХ) – поліморфне мультифакторне захворювання волосяних фолікулів і сальних залоз, котре є одним із найпоширеніших захворювань шкіри. За даними літератури, на вугрову хворобу страждає до 80% населення віком 12-25 років і 37-42% − після 25 років [Вовк О.Б., 1999; Вольбин С.В., 2004]. На ВХ страждають до 35% підлітків чоловічої статі і 23% – жіночої. Цей дерматоз посідає перше місце в структурі косметичної патології і третє – за частотою звертання в установи дерматологічного профілю [Данилова А.А., Шеклакова М.Н., 2001; Калюжная Л.Д. и соавт., 2002].

Згідно із сучасними уявленнями, ВХ – поліетіологічне захворюван-ня, серед важливих патогенетичних механізмів розвитку якої виділяють: спадкову схильність, прийом препаратів анаболічної дії, дефіцит цинку, психоемоційні та невротичні розлади, захворювання печінки, дисбаланс ліпідів, ендокринопатії, зниження неспецифічної імунологічної реактив-ності, надмірне розмноження коринебактерій, запальний процес, фолікулярний гіперкератоз, порушення процесів кератинізації тощо [Ковалев В.М., 1991; Самцов А.В., Варинов В.В., 2002; Mosam A. et al., 2005; Zouboulis C.C. et al., 2005]. Також відомо, що найбільш ранніми ознаками при ВХ є порушення мікроциркуляції шкіри, однак це питання вивчено не достатньо [Данилова А.А., Шеклакова, 2001; Масюкова С.А. и соавт., 2003; Самгин М.А., Монахов С.А., 2003; Вольбин С.В., 2004; Адаскевич В.П., 2005; Радионов В.Г., Высоцкая А.Л., 2005; Obermork S.S., Shalita A.R., 2002; Knor T., 2005].

У хворих на ВХ у період статевого розвитку порушується співвідношення між андрогенами та естрогенами. Такі розлади частіше спостерігаються в жінок у зв'язку з фізіологічним коливанням виділення естрогенів, які гальмують появу вугрів, а андрогени та прогестерон сприяють їх виникненню [Гунина Н.В. и соавт., 2005; Монахов С.А. и соавт., 2005; Огурцова Г.М., 2005; Moss C., Savin J., 1997; Thiboutot D., 2004]. Отже, розвиток і перебіг ВХ суттєво залежить від гормональних змін у організмі – порушення співвідношення між андрогенами та естрогенами, а саме: підвищення рівня дегідроепіандростерону та андростерону можна розглядати як один із імовірних чинників у механізмі розвитку вульгарних акне [Вовк О.Б., 1999; Проценко Т.В. та співавт., 2002]. Однак, дані щодо вивчення рівня статевих гормонів у жінок репродуктивного віку є неоднозначними, часто суперечливими.

Особливої актуальності проблема ВХ набуває в жінок репро-дуктивного віку, оскільки, за даними клінічних спостережень, ступінь тяжкості акне з віком зростає. У таких пацієнток нерідко розвиваються глибокі інфільтративні та конглобатні форми вугрової висипки, які призводять до утворення рубцевих змін шкіри, а це, у свою чергу, є причиною серйозних косметологічних проблем, психоемоційних розладів та соціальної дезадаптації хворих на акне жінок [Проценко Т.В., 2001; Кубанова А.А. и соавт., 2003; Кунгуров Н.В. и соавт., 2004; Калюжна Л.Д., 2005; Cheung M.J. et al., 2005].

Невирішеною є проблема лікування ВХ, оскільки традиційні засоби її терапії нерідко впливають лише на одну з ланок патогенезу акне, часто є причиною розвитку побічних реакцій та ускладнень, забезпечують лише короткочасний терапевтичний ефект, не запобігають рецидивам захворювання [Кубанова А.А. и соавт., 2003; Проценко Т.В. та співавт., 2005; Самгин М.А., Монахов С.А., 2005]. У зв'язку з цим оптимізація лікування ВХ, у тому числі в жінок репродуктивного віку, є однією з найбільш актуальних проблем клінічної дерматології та косметології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є фрагментом наукової роботи кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (Київ) "Вікові аспекти діагностики, перебігу та лікування хронічних дерматозів" (номер державної реєстрації 0103U001029), в якій дисертант особисто дослідила вплив комплексного лікування з використанням препаратів Ів-Кер та Курантил на клінічний перебіг ВХ, гормональні, імунологічні, біохімічні показники та параметри мікроциркуляції шкіри.

Мета дослідження. Удосконалити лікування хворих на вугрову хворобу жінок репродуктивного віку шляхом розробки патогенетично обгрунтованого методу комплексної терапії на підставі вивчення рівня статевих гормонів та стану мікроциркуляції шкіри.

Задачі дослідження:

1. Провести клініко-лабораторне обстеження 102 жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу.

2. Визначити в жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу, рівень статевих гормонів у плазмі крові.

3. З'ясувати взаємозв'язок клінічного перебігу вугрової хвороби зі змінами статевого гормонального фону в жінок репродуктивного віку.

4. Визначити стан мікроциркуляції шкіри в жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу.

5. З'ясувати залежність ступеня тяжкості вугрової хвороби від порушення мікроциркуляції шкіри.

6. Провести в жінок репродуктивного віку, хворих на вугрову хворобу, дослідження імунологічних і біохімічних показників та встановити їх вплив на характер перебігу ВХ.

7. Розробити та дослідити ефективність нового патогенетично обгрунтованого методу комплексної терапії вугрової хвороби в жінок репродуктивного віку.

8. Провести порівняльну оцінку клінічної ефективності традиційного лікування та запропонованого методу комплексної терапії вугрової хвороби в жінок репродуктивного віку.

Об'єкт дослідження. Хворі на вугрову хворобу жінки репродуктивного віку.

Предмет дослідження. Особливості клінічного перебігу ВХ, гормональний статус, мікроциркуляторні, біохімічні та імунологічні показники, результати лікування.

Методи дослідження

1. Клінічні – оцінка клінічних даних (аналіз скарг, анамнезу та об'єктивного статусу) вугрової хвороби в жінок репродуктивного віку, на підставі яких встановлюється діагноз та проводиться контроль за ефективністю лікування.

2. Цитологічні – гормональна цитодіагностика мазків букального епітелію.

3. Імуноферментні – визначення вмісту в плазмі крові фолікулостимулюючого (ФСГ) та лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів, естрадіолу, пролактину, прогестерону та тестостерону.

4. Біохімічні – дослідження показників ліпідного обміну.

5. Імунологічні – визначення показників неспецифічної резистентності організму.

6. Біомікроскопічні – біомікроскопія бульбарної кон'юнктиви та капіляроскопія нігтьового ложа.

7. Статистичні методи з оцінкою вірогідності отриманих результатів дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження жінок репродуктивного віку, хворих на ВХ, із встановленням рівня статевих гормонів, проведено їх аналіз у залежності від ступеня тяжкості дерматозу.


 
 

Цікаве

Загрузка...