WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

6. Визначено педагогічні умови (напрями роботи, особливості взаємодії зі студентами, форми і завдання, прийоми організації навчального процесу), що спрямовані на підвищення професійно-орієнтованого ставлення студентів до ППЦ за усіма компонентами: раціональним, емоційним, поведінковим. Основу відповідної роботи зі студентами в межах формуючого експерименту склала сукупність концептуальних положень і створення відповідних цим положенням психолого-педагогічних умов:

- ставлення студентів до дисциплін ППЦ є складним полісистемним утворенням, що включає ряд компонентів:установок, комплексу ціннісних орієнтацій, спрямованості особистості, суспільних стимулюючих чинників; виходячи з цієї полісистемності структури професійно-зорієнтованого ставлення, включення студентів в навчання дисциплін ППЦ має ґрунтуватись на розкритті і методичному забезпеченні всієї сукупності функцій, що виконуються даними дисциплінами у поточній діяльності і перспективному розвитку студента економічного університету як майбутнього професіонала-економіста, а також як професіонала - викладача економіки;

- доповнення завдань на виконання, що включаються викладачем у зміст занять з дисциплін ППЦ, максимально повним розкриттям їх функціональних задач і можливостей в різних аспектах: для забезпечення поточної (навчальної) діяльності, професійного становлення як викладача та економіста, особистісного розвитку;

- виконання будь-яких навчальних завдань має супроводжуватись рефлексивним самоаналізом, що включає самооцінку ефективності їх виконання стосовно попереднього індивідуального рівня освоєння;

- підключення самих студентів до творчого проектування змісту занять (методика портфоліо, економічні казки, лекція-співпраця, мотивація виконання завдань, організаційні та управлінські процедури);

- доповнення завдань, передбачених традиційною системою підготовки, завданнями, спрямованими на взаємодію, насиченими емоційним компонентом, що дозволяє розширити можливості стосовно створення ситуацій успіху;

- актуалізація і опрацювання міжпредметних зв'язків предметів базової професійної підготовки, а також всіх предметів ППЦ, адже вони забезпечують особистісний і професійний розвиток як майбутнього викладача, так і економіста;

- залучення самих студентів до проектування змісту навчальних занять, групового аналізу і оцінювання, самоуправління і самооцінки;

- створення на навчальних заняттях атмосфери співробітництва і взаємоповаги, творчості, зміщення смислових акцентів на мотиваційно-ціннісний і рефлексивний аспекти, підтримка у студентів прагнення самовдосконалення і подальшого розвитку, визначення особистих потреб і програм особистісного і професійного розвитку;

- формування професійно-орієнтованого ставлення студентів до психолого-педагогічної підготовки в цілому, у тому числі і до навчальних дисциплін ППЦ і до відповідних занять як пріоритетне завдання педагога, що викладає даний курс.

7. З метою підвищення сформованості професійно-орієнтованого ставлення студентів економічного університету до психолого-педагогічних дисциплін розроблено програму експериментальної роботи, що охоплює аудиторні заняття, самостійну роботу студентів і педагогічну практику. містить відповідні теоретичні і методичні матеріали і практичні завдання.

8. Впровадження запропонованої системи експериментальної роботи дозволило: а) підвищити мотивацію студентів до вивчення дисциплін ППЦ; б) підвищити привабливість професії викладача економіки та прагнення оволодіти нею; в) підвищити рівні сформованості психолого-педагогічних умінь; г) сформувати ставлення до психолого-педагогічних знань, умінь та навичок як необхідних в майбутній діяльності економіста, в організації поточної і перспективної життєдіяльності.

9. Впровадження запропонованої системи роботи з студентами економічного університету дозволило суттєво підвищити мотиваційні основи засвоєння циклу психолого-педагогічних дисциплін, потребу у неперервному професійному розвиткові під час аудиторних занять та шляхом самостійної роботи, сприяло більшій результативності відповідних навчальних предметів, посиленню їх впливу на особистісний та професійний розвиток майбутніх фахівців.

На основі проведеного дослідження можна визначити ряд актуальних проблем, які вимагають подальшої наукової і методичної розробки. Це стосується: розгортання досліджень щодо вивчення професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін інших циклів; екстраполяції отриманих даних на інші галузі професійної підготовки; подальшого розширення діагностичної та методичної бази з проблем формування професійно-орієнтованого ставлення тощо.

Вирішення визначених проблем буде сприяти підвищенню якості професійної підготовки і особистісному розвитку студентської молоді.

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях автора:

  1. Грущенко Л.М. Впровадження активних методів навчання у практику викладання економічних дисциплін // Педагогічні науки: Збірник наукових праць /Ред. кол. Барбіна Є.С. (відп. ред.) та ін. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – Вип. 30. - С. 89 – 93.

  2. Грущенко Л.М. Формування національної самосвідомості студентів профільного університету на основі вивчення історичного досвіду українського підприємництва //Нові технології навчання :Науково-методичний збірник //Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України" 14-15 листопада 2002 року м. Івано-Франківськ. – Київ, 2003. – С. 54-59.

  3. Грущенко Л.М. Про мотивацію студентів-економістів до отримання другої професії у контексті безперервної освіти.// Збірник наукових праць. "Актуальні проблеми гуманітарної освіти". Випуск 1. Київ - Кременець РВЦ КОГПІ ім. Т.Шевченко 2004. - С. 42-45.

  4. Грущенко Л.М. Афективно-емоційна складова активізації навчальної діяльності студентів. // Збірник. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки №3 Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, 2004. - С.176-180.

  5. Грущенко Л.М. Навчальний посібник "Педагогічна практика: підготовка та реалізація" (у співавт. Бутенко Н.Ю.). – Київ, КНЕУ. – 2005. - С. 240.

  6. Грущенко Л.М. Роль психолого-педагогічної компетентності в майбутньому і шляхи підвищення мотивації до її формування у студентів-економістів.// Журнал "Проблеми освіти". - Вип. 45. Ч.1. – 2005. – С. 114-119.

  7. Грущенко Л.М. Психолого-педагогічні знання як важлива складова компетентнісного підходу до навчального процесу у сучасній вищій школі.// Журнал "Вища освіта України". - № 3, 2006.

АНОТАЦІЯ

Грущенко Л.М.Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету". - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності формування професійно-оріентованого позитивного ставленнядо дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету в процесі отримання другої спеціальності. Формування професійно-орієнтованого ставлення розглядається як складова формування життєвих смислів та цінностей особистості.. Експериментально доведено, що за традиційних умов навчання ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу не завжди є оптимальним. Ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу розглядається як складне системне утворення структура якого визначається проекціями основних систем життєдіяльності (поточного життєзабезпечення, особистісного розвитку, навчальної діяльності, соціальної взаємодії, професійного становлення). Основу відповідної роботи зі студентами в межах формуючого експерименту склала сукупність концептуальних положень і створення відповідних цим положенням психолого-педагогічних умов. Для реалізації цих положень пропонується програма роботи, впровадження якої дозволило суттєво підвищити професійно-орієнтованого ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу, покращити результативність відповідних навчальних предметів, посилити їх вплив на особистісний та професійний розвиток майбутніх фахівців.


 
 

Цікаве

Загрузка...