WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Досліджено чинники, які визначають ставлення студентів економічного університету як до навчальних предметів психолого-педагогічного циклу, так і в цілому до психолого-педагогічної підготовки в їх особистісному, соціальному і професійному ракурсах.

У другому розділі Особливості формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету" проаналізовано концептуальні передумови та висвітлено методичну базу організації та проведення констатуючого експерименту, наводяться експериментальні дані, що дозволяють з різних позицій охарактеризувати ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також до відповідних навчальних предметів у системі їх професійної підготовки. Охарактеризовано зміст та методику організації процесу формування професійно-зорієнтованого ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу в економічному університеті та представлено результати формуючого експерименту.

Програму дослідження складало: експериментальне дослідження а) ставлень студентів до психолого–педагогічних знань; б) ставлень студентів до дисциплін з психолого-педагогічного циклу; в) ставлень студентів до занять з дисциплін психолого-педагогічного циклу г) ставлень студентів до другої спеціальності „викладач економіки". Побудована модель професійно-зорієнтованого ставлення, складовими якої визначено: раціональний компонент, емоційний та поведінковий. компоненти .

Раціональний компонент охоплює сукупність знань, які забезпечують інформаційні основи формування професійно-зорієнтованого ставлення до ППЦ і виявляються в поглядах, поняттях, інформованості, розумінні необхідності психолого-педагогічної підготовки для професійної діяльності як викладача та економіста.

Емоційний компонент охоплює емоційні та мотиваційні стани, емоційне ставлення до знань, умінь, навичок викладача, визначає рівень інтересу, відчуття суб'єктивного задоволення від пізнання предмету, процесу та результату навчальної діяльності, включає результати самопізнання та емоційно-ціннісне ставлення до своєї особистості та до особистості викладача.

Поведінковий компонент виражає ступінь сформованості сукупності умінь та навичок практичного вирішення навчальних та професійних завдань, який свідчить про бажання випробувати себе в якості викладача на практиці, пов'язати своє життя з педагогічною діяльністю, характеризується відповідним рівнем професійної спрямованості, готовністю застосовувати отримані знання на педагогічній практиці. Ступінь сформованості поведінкового компоненту вказує на здатність відповідати за свої дії, свідомо обирати вид професійної діяльності.

Виявлено рівні досягнутості, сформованості професійно-зорієнтованого ставлення до ППЦ: оптимальний рівень (ОР): це студенти, яким властивий оптимум всіх показників (критеріїв сформованості ПЗС), - позитивне ставлення до психолого-педагогічних знань, дисциплін ППЦ, до занять з дисциплін, до викладачів, засвоєння психолого-педагогічних знань, високий рівень професійної спрямованості, позитивне ставлення до проходження педагогічної практики та до професії викладача (це студенти, які в цілому відзначаються гармонійним поєднанням знань, позитивною емоційною налаштованістю до сфери професійних інтересів та готовністю до обрання викладацької професії); середній рівень (СР): студентам властиве переважання одного із показників (критеріїв сформованості ПЗС) при достатній сформованості інших (ці студенти характеризуються достатніми знаннями з ППЦ, посередньою зацікавленістю процесом навчання ППЦ, визнанням ймовірності вибору професії викладача за певних умов); низький рівень (НР) – студентам притаманне недостатньо виражене прагнення до опанування психолого-педагогічною підготовкою, що виражається у нерегулярному прояві інтересу до ППЦ, в нестабільності показників академічної успішності з ППЦ, толерантному ставленні до викладачів, відсутністю професійної педагогічної спрямованості, ставленням до можливої викладацької діяльності як непрестижної.

Проведений аналіз емпіричних матеріалів довів, що оволодіння психолого-педагогічними знаннями та уміннями не завжди усвідомлюється студентами економічного університету як невід'ємна складова їх життєдіяльності та професійної діяльності за основним фахом.

Вивчення ставлень студентів до дисциплін і занять з психолого-педагогічного циклу та порівняльний аналіз результатів досліджень ставлень до ППЦ на початку навчання та після проходження відповідних навчальних курсів надав можливість виявити пріоритети у виборі професійних цінностей за основним фахом та за другою спеціальністю.

Виявилось, що майже половина студентів вважають, що психолого-педагогічна підготовка не повинна бути обов'язково для всіх, а доцільно здійснювати її лише за бажанням студента. Майже третина студентів вважає, що не потрібен цикл дисциплін, а достатньо окремих дисциплін, переважно психології. Низьким є рівень професійної спрямованості на професію викладача економіки, на яку орієнтується досить незначний відсоток студентів.

Ставлення студентів до занять з дисциплін психолого-педагогічного циклу визначалося за методикою В.А.Семиченко. Отримані результати свідчать про те, що навчальний предмет "Психологія діяльності та навчальний менеджмент" має недостатньо високий мотиваційний потенціал. Аналіз довів, що найбільш продуктивними студенти вважають форми та методи проведення занять, які пов'язані з взаємодією, дозволяють реалізувати гуманістичну позицію педагога. На перших етапах вивчення психолого-педагогічних дисциплін на успішність навчальної діяльності впливають переважно стосунки викладача та студента при цьомучверть студентів незадоволенаемоційним мікрокліматом, що склалася на заняттях ".

Таким чином визначено, що, незважаючи на те, що дисципліни психолого-педагогічного циклу займають в системі підготовки студентів економічних спеціальностей вагоме місце, проте їх викладання ведеться без урахування реально існуючих ставлень до цих дисциплін. Експериментально доведено, що професійно-зорієнтоване ставлення до психолого-педагогічних знань є недостатньо сформованим. Це підтверджується: невисоким ранговим місцем системи психологічних знань, умінь та навичок щодо ефективного розв'язання професійних проблем; недостатньо високою оцінкою доцільності обов'язкового вивчення ППД; низьким рівнем визнання необхідності вивчення педагогіки; відсутністю у значної частини студентів позитивного ставлення щодо окремих предметів ППД; небажанням пов'язувати свою подальшу діяльність з педагогічною діяльністю.

Вивчення структурних особливостей професійно-орієнтованого ставлення студентів до ППЦ довело наявність різних рівнів сформованості компонентів професійно-зорієнтованого ставлення до ППЦ. В результаті дослідження підтверджено, що професійно-зорієнтоване ставлення студентів до ППЦ є системним об'єктом, тому викладання ППЦ з врахуванням лише одного будь-якого його компоненту або його складової є недостатньо ефективним.

У ході формуючого експерименту розроблено та реалізовано програму формування професійно-орієнтованого ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу, яка складається з теоретичного і практичного компонентів. Програмою передбачено, що надання завдань на виконання, які включаються викладачем у зміст занять з дисциплін ППЦ, має обов'язково попереджатись максимально повним розкриттям їх функціональних задач і можливостей в різних аспектах: для забезпечення поточної (навчальної) діяльності, для особистісного розвитку та професійного становлення як в якості викладача так і економіста,; виконання завдань має супроводжуватись рефлексивним самоаналізом, що включає самооцінку ефективності їх виконання стосовно попереднього індивідуального рівня освоєння; підключення самих студентів до творчого проектування змісту занять (методика портфоліо, економічні казки, лекція-співпраця, мотивація виконання завдань, організаційні та управлінські процедури); доповнення завдань, передбачених традиційною системою підготовки, завданнями, спрямованими на взаємодію, насиченими емоційним компонентом, що дозволяє розширити можливості стосовно створення ситуацій успіху; актуалізація і опрацювання міжпредметних зв'язків між дисциплінами базової професійної підготовки, та всіма предметами ППЦ, адже вони забезпечують особистісний і професійний розвиток як майбутнього викладача, так і економіста; залучення самих студентів до проектування змісту навчальних занять, групового аналізу і оцінювання, самоуправління і самооцінки; створення на навчальних заняттях атмосфери співробітництва і взаємоповаги, творчості, зміщення смислових акцентів на мотиваційно-ціннісний і рефлексивний аспекти, підтримка у студентів прагнення самовдосконалення і подальшого розвитку, визначення індивідуальних потреб і програм особистісного і професійного розвитку; формування професійно-зорієнтованого ставлення студентів до психолого-педагогічної підготовки в цілому, у тому числі і до навчальних дисциплін ППЦ і до відповідних занять як пріоритетне завдання педагога, що викладає даний курс.


 
 

Цікаве

Загрузка...