WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Вірогідність результатів дослідження забезпечена дотриманням сучасної методології наукового педагогічного пошуку, опрацюванням широкого кола наукових вітчизняних і закордонних джерел, здійсненням експериментів за поєднанням якісного і кількісного аналізу, значним обсягом вибірки, позитивними результатами формуючого експерименту та позитивними наслідками їх впровадження, виступами і обговоренням на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях.

Апробація результатів дослідження. Пропозиції, підходи, теоретичні положення за темою дослідження обговорювалися: на всеукраїнських конференціях "Наукові засади розвитку університетської освіти в малих містах" (Умань, 2003), "Проблеми модернізації освіти в Україні в контексті Болонського процесу" (Київ, 2004), "Актуальні проблеми особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в системі безперервної освіти" (Кременець, 2004); ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції „Безперервна освіта: реалії та перспективи" (Івано-Франківськ, 2005), ІІ Міжнародній науково-методичній конференції „Інновації у вищій освіті" (Ніжин, 2004), Міжнародному семінарі "Приватний сектор вищої освіти: виклики часу та ризики" (Київ, 2004 р.), щорічних конференціях науково-викладацького складу Київського національного економічного університету.

Основні теоретичні положення і висновки дисертації викладені у 16 публікаціях, у тому числі 7 одноосібних статей опубліковано у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 7 одноосібних статей –у збірниках матеріалів конференцій, окремих розділах у 2 навчальних посібниках, написаних у співавторстві.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 240 сторінок. Основний зміст викладено на 206 сторінках. Список використаних джерел – 266 найменувань, з них 36 – іноземними мовами. Робота містить 30 таблиць, 2 рисунки, додатки .

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу дослідження, методологічні та теоретичні основи дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретично і практичне значення, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, висвітлено апробацію і впровадження результатів дослідження.

У першомурозділі Теорія і практика формування професійно-орієнтованого ставлення студентів до навчання" розглядаються ті зміни, що відбуваються у суспільній свідомості і стосуються концептуальних основ професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Проблема формування професійно-орієнтованого ставлення розглядається в теоретико-методологічному контексті як складова формування життєвих смислів та цінностей особистості.

Проаналізовано роботи провідних авторів проблем з відповідних напрямів наукового пошуку: загальні методологічні проблеми людської активності та провідної ролі цінностей в її детермінації (О.Г.Здравомислов, М.С.Каган, В.М.Сагатовський С.Фарин), проблеми професійного вибору (А.К, Маркова, Є.М, Климов, В.А,Шадриков та ін.), міждисциплінарна сутність поняття "цінність" (Д.О.Леонтьєв, Г.Н.Маслов),аксіологічні основи пізнання та практики (О.Г.Здравомислов, Ю.П.Сурмін, Н.В.Туленков); розуміння – (С.С.Гусєв, Г.Л.Тульчинський); гносеологічні основи оцінки педагогічної діяльності (В.Г.Воронцова, Ю.Д.Гранін М.П.Данилкова), модернізації та оновлення освіти ((В.П.Андрущенко, С.У.Гончаренко, В.Г.Кремень, В.С.Лутай, О.Я.Савченко, Л.І.Даниленко, Л.П.Пуховська, В.Ф.Паламарчук, В.І.Маслов, В.С.Пікельна, В.В.Олійник та ін.); проблема цінностей як ядра особистості у педагогіці та психології: (І.Д.Бех, Г.В.Гребеньков, О.К.Поправко, В.П.Зінченко, Т.П.Шевченко); цінності освіти і виховання (В.С.Болгарина, Ю.І.Терещенко, П.Р.Ігнатенко, Б.С.Кобзар); моральні цінності молоді (В.Ю.Болотіна, В.П.Лисенко); нові цілі освіти (Н.В.Крилова); духовні цінності як детермінанти розвитку та морального виховання особистості (І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, В.І.Костів, В.Іздебська); цінності як основа соціалізації та регуляції поведінки особистості (Т.В.Бутьківська, М.І.Бобнєва, Л.І.Іванько, О.І.Зотова, М.І.Бобнева, А.О.Ручка, В.О.Тюріна, О.Є.Бавико, І.О.Чичановський, І.В.Букрєєва, А.В.Орлов); особистісні цінності і особистісні переваги – (Г.Л.Будінайте, Т.В.Корнілова); життєві смисли (Л.М.Коган, О.О.Лєонтьєв), аксіопсихологія особистості, ціннісні виміри індивідуальної свідомості (З.С.Карпенко); естетична регуляція ціннісної свідомості (І.А.Зязюн); цінності різних видів професійної діяльності (М.В.Костенко, В.Л.Осовський), їх становлення у процесі навчання (М.П.Максимчук, Р.П.Скульський), розвиток ціннісної свідомості вчителя (В.А.Семиченко, Н.М.Нікітіна).

Відмічено, що серед широкого спектру понять, які в тому чи іншому ракурсі пов'язані з поняттям "цінності" (потреби, мотиви, ставлення, особистісні смисли, мотиваційні тенденції, відносини та ін.), найменш чітким є поняття "професійно-орієнтоване ставлення", хоча його вживають у психолого-педагогічній літературі. Запропоновано визначення поняття "професійно-орієнтоване ставлення" в вузькому (на рівні процесуальних дій)та широкому (і процесуальних дій, і їх наслідків) значенні.Так, у вузькому значенні, професійно-орієнтоване ставлення як комплексне поняття, є наявність у певного індивіда усвідомленого бажання займатися певним видом професійної діяльності, виявити у ній свій внутрішній духовний і фізичний потенціал, враховуючи усвідомлені на даний момент власні здібності і нахили і перспективи успіху в даній професії.

У широкому значенні під професійно-орієнтованим ставленням студента вважатимемо одну з форм соціально-громадянської орієнтації, що містить його уявлення про можливе місце і кар'єрне зростання в тому чи іншому соціальному середовищі і є проявом установок, сформованого комплексу ціннісних орієнтацій, інтегрального впливу природних і суспільних стимулюючих чинників.

Відзначено, що серед багатьох тенденцій змін ринків праці, номенклатури професій та сукупності вимог до компетентності працівників все помітнішим стає зростання значення психолого-педагогічної обізнаності не лише освітян, а практично всього активного населення. Виявлено провідні аспекти педагогізації сучасних суспільств, а саме: перехід до суспільства знань, що вимагає постійного зростання освітнього рівня всіх громадян.

Системи освіти мають враховувати, що випускники ВНЗ будуть діяти в мультикультурних соціумах, змагатися за місця праці з представниками багатьох країн, а це полегшується за умов їх ґрунтовної психолого-педагогічної підготовки. Це значно змінює модель випускника ВНЗ, готового до діяльності у ХХІ ст., зокрема, завдяки представленості знань з психології і педагогіки.

Виявлено, що варіативність ринку праці примушує вносити постійні зміни в систему вищої освіти шляхом урізноманітнення дисциплін за вибором, поглиблення міждисциплінарних зв'язків, запровадження інновацій у навчальний процес та ін.

Проаналізовано практику надання майбутнім економістам другої професії викладача, акцентовані ті нововведення, які орієнтовані на її поліпшення у найближчі роки з врахуванням приєднання України до Болонського процесу.

Визначено вихідні концептуальні підходи щодо вибору предметів психолого-педагогічного циклу і наповнення їх змісту. Вони мають бути орієнтованими на: розвиток соціально-необхідних якостей особистості (ініціативність, самостійність, підприємливість); формування морально-ціннісних засад і високодуховних мотивів економічної і фінансової діяльності (толерантності, соціальної відповідальності, спроможності до творчого співробітництва в процесі соціально-значимої діяльності); свідомої участі в інтеграційних європейських процесах, в перетворенні України в частину спільного європейського духовного і культурного простору.

Дослідження з педагогіки і психології вищої школи свідчать про те, що мотиваційно-цільова основа навчання на рівні окремих суб'єктів являє собою складну багаторівневу і багатомірну систему (В.А.Семиченко, І.В.Імедадзе, В.О.Якунін).

Виявлено, що важливим шляхом підвищення результативності вивчення предметів психолого-педагогічного циклу є формування у студентів професійно-орієнтованого ставлення до отримання другої професії викладача. А це може бути можливим лише за умов врахування у навчальному процесі і відповідного методичного забезпечення основних напрямів впливу цього предмету на людину: ціннісного особистісного (формування ставлення до професії викладача як до цінності, розвиток гуманістичної спрямованості студента), професійного (оволодіння елементами професійної викладацької техніки), активізуючого (запровадження активних методів навчання ППЦ), мотивуючого (створення позитивної емоційної атмосфери на заняттях), соціального (засвоєння навичок міжособистісної взаємодії в процесі роботи над творчими проектами), тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...