WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Концептуальна ідея дослідження: ставлення студентів економічного університету до психолого-педагогічної підготовки обумовлюється як загальним визнанням необхідності психолого-педагогічних знань в сучасному суспільстві, так і мотивами вивчення відповідних навчальних дисциплін. Ці чинники є взаємопов'язаними, адже, з одного боку, ставлення студентів до психолого-педагогічної підготовки як необхідної професійної складової впливає на оцінку відповідних навчальних дисциплін , з іншого – розвиток професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу залежить від педагогічних умов їх викладання .

Гіпотеза дослідження: Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету можливо, якщо буде розкрита поліфункціональна роль психолого-педагогічних знань в житті людини, включаючи професійний, соціальний та особистісний рівень, a це можливе за таких умов:

- виявлення реальних мотивів і життєвих перспектив студентів, розширення їх шляхом розкриття професійного, соціального та особистісного аспектів вивчення психолого-педагогічних дисциплін;

- посилення емоційно-афективної складової навчальної діяльності;

- розширення репертуару завдань за рахунок введення теоретичних знань і конкретних вправ на розвиток професійно значущих якостей;

- залучення самих студентів до процесу планування, творчого проектування та організації навчальної діяльності, шляхом надання можливості самостійно обирати завдання та методи для навчальної роботи, виконувати організаційні та управлінські дії.

- застосування інноваційних систем оцінювання та створення зворот нього зв'язку, щодо якості засвоєння навчального матеріалу

Методологічну основу дослідження складаютьпринципи науковості, історизму, цілісності, соціальної зумовленості, полі культурності, теорії і практики, освіти і самоосвіти, виховання і самовиховання; основні положення сучасної теорії пізнання, зокрема взаємозалежність і взаємовплив явищ об'єктивної дійсності, парадигмальні підходи до освіти з врахуванням комплексу глобальних процесів, насамперед, демократизації, інформатизації, поширення високих технологій, прискореного розвитку тих наук, які поглиблено вивчають людину та ін.

Теоретичну основу дослідження становлять положення, що ґрунтуються на: філософії сучасної освіти (В.П.Андрущенко, С.У.Гончаренко, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, В.С.Лутай, О.Я.Савченко та ін.); теоріях діяльності й розвитку особистості (Л.С.Виготский, С.Л.Рубінштейн, Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, О.О.Леонтьєв, Д.М.Узнадзе та ін.); психолого-педагогічних підходах ефективного професійного розвитку особистості (Н.Г.Ничкало, О.М.Пєхота, С.О.Сисоєва, В.А.Семиченко та ін.); психолого-педагогічних дослідженнях мотиваційних основ навчання та виховання (М.І.Алексєєва, І.Д.Бех, Є.Г.Ільїн); інноваційних тенденціях організації навчання у сучасній вищій школі (Л.І. Даниленко, Л.П.Пуховська, В.Ф. Паламарчук та ін.); теорії освітнього менеджменту (В.І.Маслов, В.С.Пікельна, В.В.Олійник та ін.).

Методи дослідження. Специфіка досліджуваної проблеми визначила використання таких методів дослідження, зокрема: загальнонаукові методи - аналіз, синтез, які дали змогу порівняти, співставити окремі концептуальні ідеї та інтегрувати соціально-педагогічні факти, результати експериментів проведених в сфері освіти; теоретичне моделювання на основі якого визначено зміст та структуру професійно-зорієнтованого ставлення; емпіричні методи, зокрема, анкетування, інтерв'ю, діалог, дискусія, спостереження, опитування та ін. - для отримання даних щодо сформованості професійно-орієнтованого ставлення студентів до психолого-педагогічного циклу дисциплін; організаційні методи – констатуючий, формуючий та контрольний експерименти, які дозволили виявити загальні тенденції розвитку досліджувальних явищ та довести ефективність проведеної експериментальної роботи; статистичні методи обробки отриманих емпирічних даних.

Організація та основні етапи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося впродовж 2000 - 2006 рр.

На першому етапі (2000 - 2001 рр.) вивчалися й осмислювалися теоретичні проблеми організації і забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів, акумулювалися матеріали з різних джерел, визначалися методологічні основи та конкретизувалися науковий апарат дослідження.

На другому етапі (2001 – 2002 рр.) дослідження було здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань професійної підготовки студентів ВНЗ, зокрема, удосконалення викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу студентів економічних спеціальностей, розроблено теоретичну модель та визначено необхідну методичну базу, проведений констатуючий експеримент.

На третьому етапі (2003 - 2004 рр.) розроблено та експериментально перевірено програму формуючого експерименту з розвитку професійно зорієнтованого ставлення до психолого-педагогічних дисциплін у студентів економічного університету, проаналізовано та узагальнено отримані результати.

На четвертому етапі (2004-2006 рр.) підводилися підсумки проведеного дослідження, технічно опрацьовувався текст дисертації і автореферату.

Експериментальна база дослідження. Науково-дослідницька та методична робота здійснена на базі Київського національного економічного університету (КНЕУ). У констатуючому експерименті взяли участь 26 академічних груп загальною численністю 585 осіб. До формуючого експерименту було залучено 140 студентів, у контрольних групах задіяні 82 студента.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше виявлено емпіричні дані і тенденції, що поглиблюють наукові знання про специфіку навчання студентів другій спеціальності; уточнено і поглиблено загальне визначення наукового поняття "професійно-орієнтоване ставлення" та розкрито специфічні особливості його використання у системі професійної психолого-педагогічної підготовки; розширено та поглиблено наукові знання про зміст, структуру професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету, визначено критерії та рівні його сформованості, виявлено характер взаємозв'язку між компонентами; розроблено та експериментально перевірено програму формування професійно-орієнтованого ставлення студентів економічного університету до дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що: отримано нові дані щодо змісту та тенденцій розвитку аксіологічних складових навчання майбутніх педагогів в непедагогічному ВНЗ (як допоміжної професії в економічному університеті), у тому числі стосовно вивчення предметів психолого-педагогічного циклу; показані можливості впливу на формування професійно-орієнтованого ставлення студентів-економістів до дисциплін психолого-педагогічного циклу; визначено комплекс педагогічних умов та методичних процедур, який дозволяє побудувати навчальний процес з психолого-педагогічної підготовки з врахуванням емоційного аспекту, сприяє формуванню професійно-орієнтованого ставлення студентів до дисциплін як основи їх професійної підготовки.

Практичне значення дослідження обумовлено визначенням комплексу методик, що дозволяють досліджувати структуру професійно-орієнтованого ставлення студентів у полісистемних проекціях, дослідити ставлення студентів до психолого-педагогічної підготовки, до відповідних навчальних предметів, здійснювати педагогічний моніторинг змін, що відбуваються у системі ставлень студентів. Матеріали дослідження можуть бути впроваджені у навчальний процес вищих навчальних закладів інших профілів для удосконалення процесу орієнтації студентів на вивчення циклу психолого-педагогічних дисциплін і для підвищення ефективності педагогічного процесу під час отримання студентами додаткового фаху.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Київського національного економічного університету, (підтверджено довідкою про впровадження №. 327/06 від 15.12.2006 р), Державного професійно-технічного навчального закладу „Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва" (довідка про впровадження № 441 від 19.12. 2006 р.).

Особистий внесок автора у посібниках, які написані у співавторстві складає зміст окремих розділів. Концептуальні ідеї та технологічні розробки інших авторів посібнику у тексті дисертації не використовувались.


 
 

Цікаве

Загрузка...