WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету (автореферат) - Реферат

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Академії педагогічних наук України

ГРУЩЕНКО Людмила Миколаївна

УДК 378:159.9(043.3)

Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

Науковий керівник

Доктор психологічних наук, професор,

Семиченко Валентина Анатоліївна,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор,

Барбіна Єлизавета Сергіївна,

Херсонський державний педагогічний університет,

кафедра педагогіки і психології, професор;

кандидат педагогічних наук, доцент,

Гузій Наталія Василівна,

Національний педагогічний університет

ім. М.П.Драгоманова, кафедра педагогічної творчості, завідувач.

Провідна установа

Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, відділ теорії та практики педагогічної майстерності, м. Київ

Захист відбудеться "23" березня 2007 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою:

04053, м. Київ – 53, вул. Артема, 52-А, корпус 3, актова зала.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Автореферат розісланий "23" лютого 2007 р.

Вчений секретар

cпеціалізованої вченої ради

О.С.Снісаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Принципові зміни в економіці, техніці та науці, у соціальних відносинах та суспільній думці відбуваються з такою великою швидкістю, що на них не встигають у повному обсязі і повноті реагувати не лише консервативна, освітня система, а й більшість громадян у своїх світоглядних і ціннісних уявленнях. В Україні, яка обрала шлях європейської політичної, культурної, освітньої й економічної інтеграції, загострилася необхідність змін цілей діяльності і суспільних функцій всієї системи освіти, особливо – вищої.

Головна суперечність полягає в тому, що за десятиріччя існування Радянського Союзу вища освіта досягла значного розвитку і високого, визнаного всім світом рівня досконалості щодо виконання покладених на неї функцій підготовки необхідної для держави кількості професіоналів, визначеної державними планами обсягу і номенклатури профілів і спеціалізацій. Разом з тим, у межах можливого вища школа намагалася доповнити формування професійної компетентності громадянським вихованням, переважно щодо формування бажаних ідеологічних поглядів. Для цього постійно вдосконалювалися засоби і методи виховної роботи зі студентською молоддю (комсомол, трудові і політичні акції, система кураторів та ін.), а значну частину всього часу навчання займав комплекс філософських і політико-економічних дисциплін.

Суспільні трансформації в незалежній Україні вимагали внесення відповідних змін в успадковану систему вищої освіти. Проголошення особистісної орієнтації середньої і вищої освіти, гостра актуалізація останнім часом завдання підвищення духовності нації є важливими кроками на шляху завершення процесу реформування суспільства, що передбачають сутнісні зміни широкого обсягу в цілях, змісті і методах навчального процесу в усіх ВНЗ. На зміну адаптаційній парадигмі освіти й енциклопедично-інформаційному навчальному процесу мають прийти гуманістична парадигма й зорієнтований на розвиток особистості компетентного професіонала навчальний процес.

Таке оновлення – дуже складне завдання. У розвинених країнах, що випереджають Україну у соціальному розвитку, зміни вищої освіти під тиском вимог інформатизованого і швидкоплинного ринку праці скеровані на формування у ВНЗ більш самостійних і різнобічно підготовлених випускників, позитивні особистісні риси яких вважаються так само важливими, як і професійна компетентність. Для нашого дослідження дуже важливий той факт, що сучасні студенти мають готуватися до дій у мало передбачуваних умовах швидких технологічних і соціальних змін. Вони повинні усвідомлювати, що їм у майбутньому будуть потрібні як професійні, так і широкі громадянські навички, гнучкість і вміння навчатися самостійно, емоційна зрілість, знання інших мов і інших культур та ін.

Створення педагогічних умов, що відповідають таким завданням, обумовлює необхідність наукових досліджень, щодо розширення засобів і методів психолого-педагогічного впливу.

У сучасній вищій школі активно розвиваються такі основні напрями підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх спеціалістів:

– застосування нових прогресивних технологій викладання для підвищення рівня теоретичного навчання та покращення практичної підготовки;

  • розширення кола самостійної діяльності студентів під час навчання у вищому закладі освіти;

  • побудова навчального процесу на засадах "педагогіки співробітництва".

Разом з тим традиційно переважна більшість дослідників з теорії та методики професійної освіти орієнтуються на досягнення когнітивних завдань, які покладені в основу формування відповідних професійних навичок та вмінь.

Але останнім часом з'являється все більше доказів того, що велику вагу в успішності навчання мають мотиваційна та емоційна складові навчального процесу. Це особливо важливо враховувати в системі вищої освіти, в якій дедалі більше поширюється компетентнісний підхід у навчанні, що передбачає посилення уваги до особистісного розвитку студентів, створення сприятливих умов для зростання відповідальності студентів за якість свого навчання, розвиток і зміцнення інтересу до набуття знань. Важливу роль у цьому відіграє формування професійно-орієнтованого ставлення студентів як до навчального процесу в цілому , так і до окремих його складових (предметних циклів і предметів). Разом з тим вивчення дисциплін, які забезпечують процес засвоєння другої спеціальності не завжди має мотиваційну та емоційну основу, не розглядається студентами як особистістно та професійно значуща складова навчального процесу у ВНЗ.

Мотивація навчання як наукова і практична проблема привертала увагу багатьох науковців та педагогів-практиків. У педагогічній діяльності, в літературних і наукових працях видатних вітчизняних педагогів та психологів – К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, О.М.Леонтьєва, Л.С. Виготського та інших – подається характеристика чинників, що впливають на перебіг і результативність навчальної діяльності. У працях С.Л.Рубінштейна, П.В.Сімонова, Є.П.Ільїна, Б.Г.Ананьєва, К.Ізарда, Дж.П.Форгаса, П.К.Анохіна, та ін. визначено підходи до вивчення та аналізу мотиваційного фактору навчання. У наукових роботах П.П.Блонського, І.А.Зязюна, В.А.Семиченко, В.І.Андрєєва, П.В. Вергасова, Т.І.Левченко та інших досліджено вплив афективної складової на навчальний процес. Разом з тим майже не вивчена проблема мотивації навчання та педагогічні умови формування професійно-оріентованого позитивного ставлення студентів в процесі отримання другої спеціальності.

Таким чином, актуальність обраної проблеми, з одного боку, та її недостатня розробленість - з іншого - обумовили вибір теми дослідження: „Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів економічного університету".

Об'єктом дослідження є процес професійної підготовки студентів економічного університету.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування професійно-орієнтованого ставлення студентів економічного університету до дисциплін психолого-педагогічного циклу як базової складової підготовки за другою спеціальністю.

Мета дослідження – виявлення та експериментальна апробація педагогічних умов, що сприятимуть формуванню у студентів економічного університету професійно-орієнтованого ставлення до психолого-педагогічної підготовки в процесі отримання другої спеціальності.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

  1. Вивчити стан дослідженості проблеми підготовки студентів непедагогічних вищих навчальних закладів до викладацької діяльності.

  2. Виявити ставлення студентів до предметів психолого-педагогічного циклу за традиційних умов навчання.

  3. Розробити теоретичну модель позитивного професійно-орієнтованого ставлення студентів до дисциплін психолого-педагогічного циклу в економічному університеті та визначити її складові

  4. Визначити умови формування позитивного професійно-орієнтованого ставлення студентів економічного університету до дисциплін психолого-педагогічного циклу.

  5. Розробити та експериментально перевірити програму формування позитивного професійно-орієнтованого ставлення студентів економічного університету до дисциплін психолого-педагогічного циклу.


 
 

Цікаве

Загрузка...