WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз (автореферат) - Реферат

7. Розробити і впровадити метод прогнозування легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень.

8. На основі отриманих результатів досліджень розробити та апробувати алгоритм профілактики рецидивів легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень.

Об'єкт дослідженнятуберкульоз легень з кровохарканнями і легеневими кровотечами.

Предмет дослідженнячастота і характер легеневих кровохаркань та кровотеч у хворих на туберкульоз легень; фактори, які впливають на виникнення геморагічних ускладнень; стан печінки тамінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень з легеневими кровохарканнями і кровотечами; комплексне лікування та профілактика, спосіб прогнозування рецидивів геморагічних ускладнень.

Методи дослідженняклінічні, рентгенологічні, лабораторні, мікробіологічні, інструментальні, морфологічні – для діагностики туберкульозу легень, супутніх захворювань і ускладнень, біохімічні – для визначення функції печінки, денситометричні – для визначення мінеральної щільності кісткової тканини, статистичні – для оцінки достовірності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше сформульована концепція виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих з різними типами туберкульозу легень, залежність цих ускладнень від перебігу туберкульозного процесу, стану печінки, мінеральної щільності кісткової тканини, системи гемостазу, метеорологічних факторів та інших чинників.

Встановлені найбільш значущі фактори, які впливають на виникнення легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, і це, перш за все, поширені прогресуючі хронічні форми туберкульозу, наявність і вираженість деструкцій легеневої тканини, гіпертензія у малому колі кровообігу, супутні захворювання печінки.

З'ясовано частоту і характер супутньої патології печінки у хворих на туберкульоз легень, ускладнений легеневими геморагіями, встановлений взаємозв'язок порушень функції печінки з процесами гемокоагуляції та фібринолізу.

Вперше шляхом денситометричного обстеження проаналізований стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на туберкульоз легень, зокрема з легеневими кровохарканнями і кровотечами, встановлений взаємозв'язок порушень мінеральної щільності кісткової тканини з процесами гемокоагуляції і фібринолізу.

Розроблено і впроваджено алгоритм лікування хворих на туберкульоз легень з легеневими кровохарканнями і кровотечами.

Розроблено і впроваджено алгоритм профілактики рецидивів легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень, з урахуванням різних факторів ризику.

Доведено ефективність використання вітчизняного препарату тіотриазоліну при лікуванні хворих на туберкульоз легень з геморагічними ускладненнями і порушеннями функції печінки.

Встановлено ефективність використання кальційвмісного комбінованого препарату з вітаміном D3 при лікуванні хворих на туберкульоз легень з остеопенічним синдромом, зокрема з геморагічними ускладненнями.

Вперше розроблено і запропоновано метод прогнозування ймовірності легеневих кровохаркань і кровотеч за показниками ШОЕ в постійному магнітному полі.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених дослідженьсформовано комплекс заходів щодо лікування, профілактики і прогнозування легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз легень, які базуються на визначенні специфічних і неспецифічних факторів ризику (характеру туберкульозного процесу, супутніх захворювань печінки, гіпертензії у малому колі кровообігу, остеопенічного синдрому, метеорологічних факторів тощо).

Доведена ефективність комплексної антибактеріальної терапії при запобіганні і боротьбі з легеневими геморагічними ускладненнями у хворих з різними типами туберкульозного процесу.

Констатована у хворих на туберкульоз легень виражена регресія геморагічних ускладнень при приєднанні до хіміотерапії тіотриазоліну у випадках порушення функції печінки, та кальційвмісного комбінованого препарату з вітаміном D3 при наявності супутнього остеопенічного синдрому.

Диференційоване застосування запропонованих лікувальних і профілактичних програм у хворих на туберкульоз легень з кровохарканнями і легеневими кровотечами дозволило поліпшити результати лікування та запобігти у подальшому розвитку таких ускладнень.

Отримані результати досліджень впроваджені в Тернопільському, Волинському, Рівненському, Івано-Франківському, Чернігівському, Хмельницькому обласних, Чортківському, Заліщицькому міжрайонних протитуберкульозних диспансерах.

Теоретичні положення дисертації і практичні рекомендації використовуються в навчальному процесі на кафедрах пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, на профільних кафедрах Івано-Франківської державної медичної академії і Луганського державного медичного університету.

За темою дисертації складені інформаційні листи: "Профілактика легеневих геморагій у хворих на туберкульоз легень" (2004, із грифом Укрмедпатентінформ), "Застосування гепатопротекторів в комплексній терапії туберкульозу легень з метою попередження геморагічних ускладнень" (2004, із грифом Укрмедпатентінформ).

Отримано деклараційний патент України на корисну модель UA 4123 U, А 61 В 10/00, G 01 N 33/48. Cпосіб прогнозування легеневої кровотечі у хворих на туберкульоз легень (Заявлено 15.01.2004; опубл. 17.01.2005; Бюл. № 1. – 4 c.).

Складено нововведення (Реєстраційний № 137/23/05) "Прогнозування ймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби ШОЕ у зовнішньому постійному магнітному полі", яке включене в Реєстр галузевих нововведень (Київ, 2005, № 22-23. С. 91-92).

Видані методичні рекомендації "Легеневі кровохаркання і кровотечі у хворих на туберкульоз" (Київ, 2005, із грифом Укрмедпатентінформ).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням. Особистий внесок автора полягає в розробці методологічної основи роботи, адекватної меті і задачам дослідження, аналізі, узагальненні спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, проведенні клінічних і лабораторних досліджень.

Здобувачем самостійно проведено розподіл обстежених пацієнтів на групи, сформована база даних, проаналізовані результати досліджень, проведена статистична їх обробка, узагальнені результати роботи, обґрунтовані схеми діагностики і лікування, оформлена дисертація.

Робота виконана на базі Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. Денситометричні дослідження здійснювалися у лікувально-діагностичному центрі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Автор вдячний співробітникам даних підрозділів за надану допомогу.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії; внутрішньої медицини з клінічною імунологією та алергологією; інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами; кафедри онкології, променевої діагностики і променевої терапії та радіаційної медицини; кафедри оториноларингології і офтальмології; кафедри хірургії, травматології і ортопедії ФПО; терапії і сімейної медицини ФПО; педіатрії; фармакології з клінічними фармакологією, фармацією і фармакотерапією; кафедри загальної гігієни та екології; кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології; кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, медицини катастроф та військової медицини, медичної хімії, нормальної фізіології; соціальної медицини та ООЗ з медичною статистикою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, а також за участю лікарів обласного протитуберкульозного диспансеру від 14 квітня 2006 року.

Основні положення дисертаційної роботи викладені на: підсумкових наукових конференціях Тернопільського медичного університету "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (Тернопіль, 1995, 1997, 2001–2005); нараді-семінарі "Підсумки роботи протитуберкульозної та пульмонологічної служби України за 1996 р." (Тернопіль, 1997); науково-практичній конференції "Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом. Досвід Київської державної адміністрації" (Київ, 2001); ІІ та ІІІ з'їздах фтизіатрів і пульмонологів України (Київ, 1998, 2003); міжнародному симпозіумі "Гемостаз – проблеми та перспективи" (Київ, 2002); науково-практичній конференції "Актуальні проблеми геріатричної ортопедії" (Тернопіль, 2002); міжнародному конгресі "Менопауза та репродуктивне здоров'я жінки" (Тернопіль, 2002, 2003); Всеукраїнській науково–практичній конференції "Довкілля і здоров'я" (Тернопіль, 2003); науково-практичній конференції "Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Тернопіль, 2003); VII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Тернопіль, 2003); Міжрегіональному пульмонологічному симпозіумі "BRONCA-2003" (Бєловєжа, Польща, 2003); Міжнародній науковій конференції "Актуальні питання туберкульозу і мікробіології" (Вінниця, 2003); науково-практичній конференції "Клінічна медицина: проблеми діагностики і лікування" (Тернопіль, 2004); Х конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 2004); XXVIII з'їзді Польського Товариства Фтизіопульмонологів (Лодзь, Польща, 2004); науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю заснування кафедри фтизіатрії з курсом пульмонології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (Київ, 2004); другому українсько-польському симпозіумі та Симпозіумі Європейського Респіраторного Товариства "Актуальні проблеми пульмонології: патофізіологія, діагностика, лікування" (Київ, 2005); науковому симпозіумі "Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології" (Тернопіль, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...