WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Наявність активного запального процесу суттєво погіршує перебіг вагітності та негативно впливає на стан внутрішньоутробного плоду. До теперішнього часу одним з ефективніших методів, ще дозволяє проводити динамічний контроль за станом плоду, є кардіотокографія, а також оцінка біофізичного профілю плода (за Vintzileos).

У здорових жінок, з фізіологічним перебігом вагітності показники БЧСС в середньому складає 139,1 + 2,1 уд/хв., а у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В, з невиношуванням вагітності в межах від 120 до 170 ударів за хвилину. Тобто,у жінок, які хворіють на ВГВ, з невиношуванням вагітності має місце прискорення частоти серцевих скорочень. Вірогідно, що прискорення БЧСС у даного контингенту хворих пов'язано з хронічною гіпоксією плода. Отримані дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники біофізичного профілю плода у жінок досліджуваних груп (М+m)

Показники БПП

Контрольна група

n=24

Вагітні, які хворіють на вірусний гепатит В (основна група)

І підгрупа

n=42

ІІ підгрупа

n=58

НСТ (бал.)

1,980,32

0,420,69

0,380,72

ДРП (рух.)

11,042,45

5,692,01

5,352,12

ІДРП (%)

61,1215,35

30,716,89

28,715,69

РП (рух.)

6,892,17

4,132,03

3,921,98

М'язовий тонус (бал.)

2

2

2

Плацента 3 ст. (%)

11,763,4

28,135,06

30,034,06

Об'єм навколоплідних вод (бал.)

1,810,52

1,440,73

1,640,83

Оцінка за Vintzileos

11,250,77

7,050,99

6,750,88

Примітка : р 0,05

У жінок з фізіологічним перебігом вагітності амплітуда миттєвих осциляцій складала в середньому 9,5 0,3 уд/хв., а у жінок, які хворіють на ВГВ,з невиношуванням вагітності АМО була достовірно нижчою і складала в І підгрупі – 7,63 0,7 уд/хв., а в ІІ підгрупі – 7,23 0,6 уд/хв.

Ступінь компенсаторних можливостей серцево-судинної системи плоду відображає наявність акцелерацій. У жінок контрольної групи середня кількість акцелерацій складала 8,4 0,1 за 30 хвилин. У жінок, І підгрупи цей показник склав – 5,2 0,3., а ІІ підгрупи – 5,0 0,2. Таким чином, кількість акцелерацій у жінок, які хворіють на ВГВ, із загрозою переривання вагітності нижча за таку у здорових вагітних (р<0,001), що можна розцінити як погіршення стану плода.

Крім частоти акцелерацій, стан плоду характеризує також і амплітуда та тривалість. Так, у жінок з фізіологічним перебігом вагітності амплітуда акцелерацій складала 25,5 0,5 уд/хв., а їх тривалість – 22,2 + 0,4 сек. У жінок основної групи (І і ІІ підгрупи) спостерігалось зменшення амплітуди та тривалості акцелерацій у порівнянні з такими у здорових вагітних (р<0,001), що можна розцінити як погіршення стану плоду, зниження компенсаторних можливостей його серцево-судинної системи, ймовірно, у відповідь на хронічну гіпоксію.

Кореляційний аналіз показав, що стан плода виявляє залежність не лише від рівня ІЛ-6, але і інших маркерів запалення. Так, величина біофізичного профілю плода виявляє тісний кореляційний зв'язок не лише ІЛ-6 (коефіцієнт кореляції – 0,60), але і ФНП-α (r = –0,60), ІЛ-1β.

Фактори, що лежать в основі патогенезу загрози переривання вагітності суттєво погіршують не лише перебіг вагітності, про що вже нами повідомлялось вище, але спричиняють значний негативний вплив на перебіг пологів та стан новонародженого.

Пологи у вагітних, які хворіють на ВГВ у 78% випадків відбулися вчасно (на 38-40 тижні гестації), 20% передчасно (до 37 тижнів) та у 2% пологи відбулися у терміні вагітності 41 тиждень та більше. У контрольній групі передчасні пологи відзначені у 2% випадків, пологи при вагітності 41 тиждень та більше у 2% та вчасні у 96% випадків.

Отримані результати свідчать, що у 32% вагітних з вірусним гепатитом В навколоплідні води відійшли передчасно, у 14% відмічено раннє відходження навколоплідних вод та у 54% навколоплідні води відійшли своєчасно. У контрольній групі своєчасне відходження навколоплідних вод відбулося у 72% вагітних, у 24% відмічено раннє відходження навколоплідних вод, у 4% навколоплідні води відійшли передчасно (Рис. 1).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 1

Встановлено, що у дітей народжених від матерів з контрольної групи навіть народжених в строк виявляються вірогідні зміни параметрів пуповинної крові. Зокрема у цих дітей зростає вміст сечової кислоти (на 38,0%) та малонового діальдегіду (на 91,0%) в плазмі крові та рівень 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах (на 12,0%). Одночасно зменшується вміст АТФ в еритроцитах (на 14,0%) та вміст фосфоліпідів в еритроцитарних мембранах (на 10,0%). При цьому виявляються ознаки дестабілізації мембран, зростає в 2,1 рази чутливість еритроцитів до перекисного гемолізу.

Враховуючи знайдену нами тісну залежність біохімічних параметрів пуповинної крові дітей народжених від матерів, які хворіють на ВГВ, з загрозою передчасних пологів від концентрації медіаторів запалення в цій крові та амніотичній рідині не викликає подиву і залежність стану новонародженого за шкалою Апгар з концентрацією цитокінів та метаболітів оксиду азоту в амніотичній рідині та пуповинній крові.

Встановлено, що рівень інтерлейкінів в амніотичній рідині у жінок, які хворіють на ВГВ, із загрозою переривання вагітності змінювався навіть в тих випадках, коли стан народжених ними дітей за шкалою Апгар відповідав 8-9 балам. Так, у порівнянні з жінками контрольної групи, в амніотичній рідині породіть з загрозою передчасних пологів рівень ІЛ-6 виявився більшим в 2,6 рази, ФНП-α –β 2,0 рази, ІЛ-1 β – в 2,2 рази.

Високим виявився рівень медіаторів запалення в амніотичній рідині жінок, які народили дітей в менш задовільному стані. У тих жінок, які народили дітей зі станом за шкалою Апгар в 7 балів ці показники зростали, відповідно, в 3,1, 2,2, 3,0 та 1,7 рази, а у жінок, які народили дітей зі станом в 6 балів – відповідно, в 3,6, 2,6, 3,3 та 2,1 рази, а у жінок, які народили дітей з оцінкою їх стану за шкалою Апгар в1-5 балів, відповідно, в 5,3, 3,7, 5,4 та 2,6 рази. Встановлено також і достовірний кореляційний зв'язок між станом новонароджених за шкалою Апгар та рівнем медіаторів запалення в амніотичній рідині.

Також встановлено, що навіть у тих новонароджених, які народились в задовільному стані (8-9 балів), але від матерів, які хворіють на ВГВ, з загрозою невиношування вагітності має вірогідне зростання рівнів ІЛ-6, ФНП-α та ІЛ-1 β і нітротирозину в пуповинній крові (відповідно, на 34, 38, 23, 44% у порівнянні з дітьми від матерів контрольної групи). У дітей, які народились в менш задовільному стані ці показники були значно вищими. Зокрема в групі новонароджених зі станом по шкалі Апгар 7 балів рівні ІЛ-6, ФНП-α, ІЛ-1 β та нітротирозину перевищували такі в контролі на 64, 80, 80 та 73%, відповідно, а в групі дітей зі станом здоров'я в 6 балів по шкалі Апгар – в 2,4, 2,4, 2,4 та 2,0 рази, а в групі дітей зі значеннями шкали Апгар в діапазоні 1-5 балів – в 3,9, 3,4, 2,5 та 2,8 рази, відповідно.

Кореляційний аналіз показав значні обернені кореляційні залежності між рівнем прозапальних цитокінів та метаболітів оксиду азоту в амніотичній рідині, пуповинній крові та станом новонароджених, оціненим за шкалою Апгар. При цьому стан новонародженого в більшій мірі корелював зі вмістом медіаторів запалення в пуповинній крові, ніж з їх концентрацією в амніотичній рідині.

Таким чином, зростання вмісту цитокінів та метаболітів оксиду азоту в амніотичній рідині та в пуповинній крові у жінок, які хворіють на ВГВ, свідчить про можливість інфікування новонароджених вірусом гепатиту В. Тому для діагностики пренатального інфікування вірусом гепатиту В надалі використовували обстеження новонароджених на маркери НВ-вірусної інфекції за допомогою імунохроматографічних тестів.


 
 

Цікаве

Загрузка...