WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

гОНЧАР кОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 618.39:616—053.31]–084-085:618.3-06:616.988:616.36-002-022

Прогнозування та профілактична корекція невиношування вагітності та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит в

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. ШупикаМОЗ України

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Камінський В'ячеслав Володимирович,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. ШупикаМОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Жук Світлана Іванівна,

Українська військово-медична академія,

професор кафедри військової хірургії

доктор медичних наук, професор

Яковлева Ельвіра Борисівна,

Донецький національний медичний університет ім.. М.Горького МОЗ України,

професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти

Захист відбудеться 01.11. 2007 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17; т. 234-13-91)

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01057, м. Київ,вул. Зоологічна, 3).

Автореферат розісланий 28.09. 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Я.М.Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з серйозних медико-соціальних проблем кінця двадцятого, початку двадцять першого сторіччя у всьому світі, є проблема зростання інфекційної захворюваності, зокрема вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі, найпоширенішими з яких є вірусні гепатити В та С. Це пов'язано із їх широким розповсюдженням, важким перебігом та наявністю складних безпосередніх та віддалених наслідків інфікування – перехід у хронічну форму перебігу, формування цирозу та первинного раку печінки (Яковлєва Э.Б.,Батман Ю.А., 2006.).

Захворюваність на вірусний гепатит В, що реєструється серед дорослих в Україні за останні 5 років, коливається в межах 20–30 випадків на 100000 населення. Рівень носійства НВsАg в популяції складає 1-2% (Сенчук А.Я., Дубоссарская З.М., 2005.).

Інфікування вірусним гепатитом В може відбуватися "природним шляхом" – статевим, та вертикальним, тобто від матері до дитини трансплацентарно, та "штучним шляхом" – під час медичних, лікувально-діагностичних процедур та при переливанні крові та її компонентів (Кузин С.Н., Икоев В.Н., Шахгильдян Н.В. 1990.).

На сучасному етапі розвитку медичної науки вірусні гепатити розглядаються як проблема загально медичного значення. В останні роки достовірно встановлено негативний вплив вірусних гепатитів на перебіг вагітності та пологів (Венцківський Б.М., Заболотна А.В., Зелінський О.О., Сенчук А.Я., 2007.).

Вагітні жінки хворіють на вірусні гепатити в 4,5 – 5 разів частіше, ніж невагітні. Це пояснюється високою вразливістю тканин печінки у період вагітності вірусом гепатиту внаслідок зміни функціонального стану органу, та пов'язано з великою кількістю гінекологічних та інших обстежень під час вагітності (Шехтман М.М., 1999.).

У 15-25% жінок, які хворіють на вірусний гепатит В у розпал захворювання виникає невиношування вагітності, частіше в терміні 28-34 тиж., що призводить до її переривання. Частота таких ускладнень, як гестози вагітних, допологове відходження навколоплідних вод складає 2-5% і 20-25 % відповідно. Це пов'язано з вираженою інтоксикацією організму, порушенням обміну речовин та гормональної функції фетоплацентарної системи, накопиченням недоокисленних продуктів, розвитком субкомпенсованого ацидозу, який зростає відповідно з важкістю захворювання.

Серед ускладнень пологів автори відмічають аномалії пологової діяльності, кровотечі у ранньому післяпологовому періоді, ЗВУР плоду. Перинатальна смертність при цьому складає до 14% (Диндар О.А. 2000).

Як свідчать роботи Фарбера Н. А., Мартинова К. А., Гуртового Б. Л. (1990) вірус гепатиту В проникає через плаценту, та викликає внутрішньоутробне інфікування плода, однак за даними Шехтмана М.М. (1999) переважно відбувається інтранатальне інфікування (90-95%). На пре- та постнатальне інфікування припадає 5-10 % (Сенчук А.Я., Дубоссарская З.М., 2005; Жук С.І. 2006.).

Також існує думка, що можлива вертикальна передача вірусу в першому триместрі вагітності (в доімплатаційному періоді) внаслідок інтеграції ДНК вірусу в ДНК внутрішніх органів ембріону (Фарбер Н. А. 1990). У дітей може відбуватися персистенція вірусу протягом всього життя, в результаті чого в віці до 20 років такі пацієнти гинуть від цирозу або від раку печінки.

Не дивлячись на наявність великої кількості робіт, присвячених проблемі вірусного гепатиту В та вивченню перебігу вагітності при вказаному виді інфікування, актуальною проблемою продовжує залишатись питання прогнозування перебігу вагітності, оскільки клінічні ознаки загрози переривання вагітності не дають повної достовірної інформації щодо перебігу вагітності та пологів, стану новонародженого. Серед лабораторних тестів найбільшу діагностичну цінність за даними літератури мають дослідження маркерів гепатиту, біохімічний аналіз крові, та дослідження фетального фібронектину (Сенчук А.Я., Дубоссарская З.М., 2005., LaShay N., Gilson G., Joffe G Et al., 2000.) Однак, якщо за їх допомогою можна визначити ступінь важкості перебігу вірусного гепатиту В, та успішно прогнозувати термін передчасних пологів, то дані тести не дають можливості диференціювати патогенні фактори, що лежать в основі ініціювання передчасних пологів.

В зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення в якості маркерів невиношування вагітності, на фоні вірусного гепатиту В, показників активності запального процесу, що дасть змогу прогнозувати перебіг вагітності, пологів та стан новонародженого.

Іншим важливим аспектом даної проблеми є необхідність у призначенні ефективних лікувально-профілактичних заходів, які б мали патогенетичне обґрунтування. Саме з цих позицій ми виходили, виконуючи дане дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л.Шупика за темою "Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, прогнозування та профілактика ускладнень у вагітних із захворюваннями, що передаються статевим шляхом", № державної реєстрації 0101 U 00496.

Мета дослідження – покращити перинатальні наслідки у вагітних, які хворіють на вірусний гепатит В, з невиношуванням, шляхом розробки і впровадження в практику комплексу прогностичних і лікувально-профілактичних заходів на основі вивчення маркерів запального процесу, гормональних, функціональних параметрів.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити особливості перебігу вагітності, пологів та стану новонародженого у жінок, які хворіють на вірусний гепатит В.

  2. Визначити рівні маркерів запального процесу у жінок досліджуваних груп (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6), та біохімічні показники.

  3. Дослідити кореляційні зв'язки між рівнем запальних медіаторів та клінічними ознаками невиношування вагітності.

  4. Дослідити діагностичну значимість інструментального (УЗД, КТГ, біофізичний профіль плода), та імунологічного (ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-6) моніторингу у прогнозуванні внутрішньоутробного стану плоду у жінок досліджуваних груп.

  5. Вивчити частоту інфікування новонароджених від жінок, які хворіють на вірусний гепатит В за допомогою імунохроматографічних тестів, та запропонувати методи профілактики.

  6. Розробити, науково обґрунтувати та вивчити клінічну ефективність комплексу заходів прогнозування невиношування, його ранньої діагностики і корекції у покращенні перинатальних наслідків у вагітних, які хворіють на вірусний гепатит В.


 
 

Цікаве

Загрузка...