WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

НаціональнИЙ медичнИЙ університет

імені О.О. Богомольця

Господарський ігор ярославович

УДК: 616.36-002.14-022-085.832.97

Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія

14.03.08 – імунологія та алергологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Андрейчин Михайло Антонович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мельников Олег Федосійович, Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України, завідувач лабораторії патофізіології та імунології;

доктор медичних наук, професор Бєлоглазов Володимир Олексійович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2;

доктор медичних наук, професор Сидорчук Ігор Йосипович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології.

Провідна установа:

Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

Захист відбудеться "_25_" __квітня___ 2007 р. о _1330_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01023, Київ, вул. Шовковична, 39/1, Центральна міська лікарня, корпус 2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (01601, Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий "_23_" __березня__2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор С.Г. Свирид

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Проблема кріопатій на сьогодні надзвичайно актуальна у світі та в Україні. Протягом останніх 10 років у країнах Західної Європи і США з'явилися тисячі публікацій, присвячених цій науковій темі [Абдурахманов Д.Т., 2003; Tardif K.D., 2005]. Після виявлення тісного зв'язку кріопатій з такими поширеними хворобами, як хронічні вірусні гепатити, герпетичні інфекції, лімфопроліферативні стани, – проблема кріопатій стала міждисциплінарною [Gruner H., 2003; Herrera I.; 2004, Kakumu S., 2005].

Зараз до питання кріопатій в Україні і у світі прикута увага фахівців різних спеціальностей – клінічних імунологів, інфекціоністів, гематологів, онкологів, ревматологів [Абдурахманов Д.Т., 2003; Андрейчин М.А., 2004; Чоп'як В.В., 2006; Prato R., 2006].

На сьогодні кріопатії вважають не тільки основною причиною розвитку позапечінкових уражень при хронічних вірусних гепатитах [Amiel A., 2001; Racanelli V., 2003], але і своєрідним „містком" між вірусною інфекцією і автоімунними процесами [Чоп'як В.В., 2004]. З'явилися також поодинокі публікації проте, що кріоглобуліни можуть маскувати віруси гепатитів і специфічні антитіла до них [Persico M., 2003; Шевченко Л.Ю., 2005]. У таких випадках не тільки утруднюється діагностика і етіологічна верифікація гепатитів, але й спотворюється імунна відповідь проти збудника [Андрейчин М.А., 2004]. В умовах неадекватної противірусної імунної реактивності та підсилення схильності до автоімунних проявів спотворюється вплив імунотропних і противірусних засобів (у першу чергу – інтерферонів та їх індукторів), створюються умови для виживання і тривалої персистенції вірусів в організмі, формування тяжчого перебігу гепатиту з частим розвитком несприятливих наслідків – цирозу печінки і первинного раку печінки (ПРП), що підтверджується численними дослідженнями [Вовк А.Д., 2001; Дрижак В.І., 2005].

У той же час, існує чимало досліджень інших науковців, які свідчать про те, що хронічні вірусні гепатити перебігають легше і з меншою частотою ускладнень на тлі кріоглобулінемічної кріопатії. Більше того, різні автори подають неоднаковий спектр кріглобулінзалежних позапечінкових проявів гепатитів та різну частоту формування ураження судин, суглобів, нирок у хворих на HCV-інфекцію [Шевченко Л.Ю., 2005].

Залишаються різними також підходи до лікування таких пацієнтів [Racanelli V., 2003; Андрейчин М.А., 2004]. Якщо результати одних досліджень переконливо свідчать про ефективність препаратів рекомбінантного інтерферону у терапії кріоглобулінемій у хворих на хронічний гепатит В (ХГВ) і С (ХГС), то інші дані заперечують дієвість інтерферонів у таких випадках, а іноді наводять приклади автоімунізуючого впливу такого лікування [Бєлоглазов В.О., 2004].

Такі протиріччя, на нашу думку, пов'язані з неоднорідністю кріоглобулінемії. На сьогодні відомі 3 основні типи кріоглобулінів, причому принаймні 2 з них тісно пов'язані з хронічними вірусними інфекціями, зумовленими тривалою персистенцією лімфотропних або гепатотропних збудників [Sun R., 2004]. Якщо вірусу гепатиту В притаманна лише гепатотропність, то для збудника гепатиту С властиві обидві названі властивості [Stefanutti C., 2003; Takeshita M., 2005].

На сьогодні практично відсутні дослідження, в яких би був вивчений диференційований зв'язок різних типів кріоглобулінемії з клінічним спектром та частотою формування позапечінкових проявів, особливостями перебігу гепатиту та його наслідками, імунологічною картиною та цитокіновим балансом. Залишилися поза увагою дослідників питання лікування хворих з різними типами кріоглобулінемії, оцінка ефективності імунотропної і етіотропної терапії хронічних вірусних гепатитів за умови супутньої кріоглобулінемії. Відсутній диференційований підхід до етіотропної терапії та імунотерапії різних типів кріоглобулінемії у хворих на хронічні вірусні гепатити.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені наукові дослідження є частиною комплексних міжкафедральних науково-дослідних робіт Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського "Удосконалення лікування хворих на гострі та хронічні вірусні гепатити різної етіології та лептоспіроз" – N держреєстрацїї 0100U005048 (1999-2001 рр.), "Оптимізація терапії розповсюджених вірусних та бактерійних хвороб" – N держреєстрацїї 0103U01015(2002-2004 рр.) та "Особливості клінічного перебігу, діагностики і терапії змішаних інфекційних хвороб" – N держреєстрацїї 0105U00411(2005-2008 рр.). У ході виконання планових наукових робіт автор виконував обов'язки відповідального виконавця, провів літературний та патентний пошук, підбір та клінічне обстеження хворих, вибір тактики їх лікування та розробив показання до диференційованого підходу щодо імунотерапії у хворих на хронічний гепатит С залежно від наявності і типу супутньої кріопатії.

Мета дослідження: поглибити знання про вплив кріопатій на імунопатогенез хронічних вірусних гепатитів і їх позапечінкові прояви, ефективність терапії інтерферонами та індукторами ендогенного інтерфероноутворення і на основі виявлених закономірностей запропонувати більш ефективну, диференційовану імунотерапію.

Завдання дослідження:

1. Вивчити поширеність і клінічні прояви кріоглобулінемій різних типів при хронічних гепатитах В, С та В+С.

2. Визначити зв'язок кріопатій з імунологічними змінами при хронічних вірусних гепатитах.

3. Визначити зв'язок між наявністю і типом кріопатії та особливостями цитокінового балансу при хронічних вірусних гепатитах, можливістю формування автоімунних реакцій.

4. Дослідити зв'язок кріопатій з імунопатогенезом позапечінкових проявів, розвитком остеопорозу.

5. Визначити зв'язок кріопатій з імунопатогенезом ураження печінки та формування цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми.

6. Вивчити вплив імунотерапії хронічних вірусних гепатитів (рекомбінантні інтерферони, індуктори синтезу ендогенних інтерферонів, препарати жовчних кислот) на вираження кріопатій.

7. Запропонувати диференційовану імунотерапію хронічного вірусного гепатиту з урахуванням його етіології, наявності та типу кріопатії.

Об'єкт дослідження: кріопатія та її асоціація з імунними механізмами у хворих на хронічні гепатити В, С і В+С, цироз печінки та гепатоцелюлярну карциному.

Предмет дослідження: стан імунної системи у хворих з кріопатіями, рівні цитокінів, антигени вірусів і антитіл до них, молекулярно-генетичні маркери (ДНК і РНК вірусів), рівні гормонів і автоантитіл, кріоглобулінів різних типів, мінеральна щільність кісткової тканини, ефективність медикаментозної корекції кріоглобулінемії різних типів.

Методи дослідження:стандартизоване клінічне та біохімічне обстеження хворих; імуноферментне визначення HBsAg, анти-HBs IgM, анти-HBс IgM, HBеAg, анти-HCV IgM, інтерлейкінів-1, -2, -4, -6, фактора некрозу пухлин-б (ФНП-б), б-інтерферону (б-ІФН), антитіл до тиреоглобуліну, естрадіолу, прогестерону, альфа-фетопротеїну (АФП), ревматоїдного фактора); молекулярно-генетичне визначення ДНК HВV, вірусів звичайного герпесу 1-го і 2-го типів, цитомегаловірусу, а також РНК HCV методом полімеразної ланцюгової реакції; дослідження за допомогою моноклонових антитіл імунної реактивності за вмістом імунокомпетентних клітин Т- і В-лімфоцитарного ряду, ступенем їх імунної зрілості та диференціювання, концентрацією імуноглобулінів (Ig) основних класів (IgА, IgМ, IgG) і циркулюючих імунних комплексів; визначення стану мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) поперекового відділу хребта методом подвійної рентгенівської денситометрії.


 
 

Цікаве

Загрузка...