WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування (автореферат - Реферат

Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування (автореферат - Реферат

Вивчено зміни вмісту мікроелементів: заліза, цинку, міді, марганцю і активність церулоплазміну, каталази та насичення трансферину залізом і роль в збалансуванні мікроелементного складу крові при прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості.

Вперше запропоновано для комплексної терапії прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості глутаргін та коензим композитум. Патогенетично обгрунтовано застосування даних препаратів в комплексі лікувальних заходів при прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості і доведено їх сприятливий вплив на показники гомеостазу.

Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що розвиток прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості супроводжується вираженими порушеннями місцевої бар'єрної функції генітального тракту, стійкими порушеннями в системі кооперації Т- і В-лімфоцитів, цитокіновому каскаді та системі ендогенних інтерферонів.

Застосування традиційних програм лікування прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості забезпечує відносну корекцію клінічно-лабораторної симптоматики процесу зі збереженням стійких порушень цитокінового профілю та локального захисту слизових оболонок генітального тракту.

В якості діагностичних критеріїв та ефективності медикаментозної корекції запропоновано використовувати вміст sІgA та IЛ-6 в цервікальному слизу, рівень CD95+ та окремі показники цитокінового профілю в сироватці крові (ІЛ-4, IFN-г).

На підставі проведених досліджень встановлено порушення функціональної здатності судинного русла плаценти у вагітних жінок з прееклампсією легкого та середнього ступенів важкості, уточнено групи підвищеного ризику по розвитку акушерських ускладнень у вагітних, що досліджувалися.

Розроблений і впроваджений в роботу охорони здоров'я патогенетично обгрунтований метод лікування вагітних з прееклампсією легкого та середнього ступенів важкості із застосуванням глутаргіну та коензим композитум.

Доведено, що використання запропонованого лікувального комплексу сприяє покращенню загального стану вагітних жінок і дозволяє зменшити кількість медикаментозних середників, пролонгувати вагітність , попереджує розвиток прееклампсії важкого ступеня, а також знижує показники перинатальної захворюваності та смертності.

Результати досліджень впроваджено в лікувальний процес обласного перинатального центру, міського пологового будинку міста Івано-Франківська та центральних районних лікарень Львівської області.

Матеріали дисертації використовуються на лекціях і практичних заняттях зі студентами та інтернами на кафедрі акушерства і гінекології Івано-Франківського державного медичного університету, Ужгородського національного університету, Вінницького національного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою роботою здобувача. Дисертантом самостійно проаналізовано літературні джерела та патентна інформація з проблеми прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості. Автору належить вибір теми, визначення адекватної мети і завдань дослідження, методологічних основ її виконання, проведено розробку основних теоретичних і практичних положень, висновків дисертаційної роботи. Дисертантом самостійно обстежено вагітних з прееклампсією легкого та середнього ступенів важкості, клінічні спостереження, підготовка матеріалу біологічних рідин для визначення показників ПОЛ, ферментів антиоксидантного захисту, імунологічних та біохімічних досліджень. Проведено забір матеріалу для морфологічного дослідження. Особисто проаналізовано отримані результати, зроблено їх статистичну обробку, самостійно проведено вибір препаратів запропонованого терапевтичного комплексу та розробка схем їх використання. Узагальнив результати досліджень і опублікував їх в наукових роботах.

При проведенні окремих клінічних, біохімічних, імунологічних та морфологічних досліджень автор користувався допомогою лабораторій кафедр оперативної хірургії, біохімії, факультетської терапії ІФДМУ.

Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом з науковим керівником.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційної роботи були повідомлені та обговорені на науково-практичній конференції акушерів-гінекологів України "Актуальні питання сучасного акушерства" (Тернопіль, 2003; 2005 р.р.), на YII науково-практичній конференції "Актуальні питання клінічної, лабораторної імунології та алергології" (6-7 жовтня 2005 року, м. Київ), Асоціації акушерів-гінекологів України (Київ, 2005 р.), на засіданнях асоціації наукового товариства акушерів-гінекологів міста Івано-Франківська і області (2003 р., 2004 р.), на засіданні проблемної комісії "Акушерство та гінекологія" (2003 р.).

Обговорення матеріалів дисертації відбулося на спільному засіданні кафедри акушерства та гінекології, репродуктології та перинатології з курсом пропедевтики дитячих хвороб, біологічної хімії, терапії факультету післядипломної освіти, дитячих хвороб №1, медичної біології і генетики, факультетської терапії, госпітальної терапії №2 з курсом фтизіатрії, госпітальної терапії та наукової комісії Івано-Франківського державного медичного університету 29 вересня 2006 року, протокол № 15.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 друкованих праць (з них 6 - у фахових виданнях, затверджених ВАК України), одержано 2 патенти на корисні моделі №№ 8200, 8201.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 172 сторінках комп`ютерного тексту та включає: вступ, огляд літератури, п'ять розділів власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки та список використанних літературних джерел , який містить 268 найменувань (200 кирилецею і 68 латиною). Матеріали дисертації ілюстровані 23 таблицями і 19 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкт, методи та методологія досліджень. Для вирішення поставлених завдань обстежено 152 вагітних жінок із прееклампсією легкого та середнього ступеня важкості, із них: 41 вагітна жінка з преклампсією легкого ступеня важкості та 39 – середнього ступеня важкості, які отримували комплексну терапію, запропоновану нами; 37 вагітних жінок з прееклампсією легкого ступеня важкості та 35 – із прееклампсією середнього ступеня важкості, які отримували комплексне лікування, рекомендоване МОЗ України та 36 здорових вагітних, які склали групу порівняння.

Як доповнення до лікування прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості в комплексній терапії нами вибраний метод із застосуванням антигомотоксичного препарату коензим композитум по 2,2 мл в/м, 2 рази в тиждень. Курс лікування 10 ін'єкцій. Цей препарат фірми Heel (Німечина) не має тератогенного, мутагенного і ембіотоксичного впливу на плід (реєстраційне свідоцтво №2530 від 17.10.1997р.). Його застосовують для активації і розблокування аеробного окислення в циклі Кребса.

Разом з коензим композитум ми застосували препарат глутаргін. З метою лікування прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості ми пропонуємо в комплексній терапії препарат глутаргін 40,0% розчин - 5 мл розводити в ізотонічному розчині натрію хлориду, вводити в/в крапельно із швидкістю 40-60 кап/хв. Курс лікування 5 – 10 діб в залежності від важкості перебігу прееклампсії. Цей препарат має детоксикаційну та гепатопротекторну дію. Він нормалізує структуру мітохондрій, стабілізує мембрани ендоплазматичного ретикулуму і підсилює синтез білка, а також стабілізує ядерну мембрану і активує реплікації ДНК та стабілізує клітинну мембрану.

Ехографічне дослідження плода і плаценти проводили на апараті "Aloka – SSD – 500" виробництво Японії в реальному масштабі часу. Оцінку ступеня структурності і зрілості плаценти проводили за шкалою Crannum Р.

Зміни на кардіотокограмі оцінювали за шкалою Fischer W.M., а ступінь важкості – за узагальненою класифікацією Л.Б. Маркіна .

Стан системи ПОЛ оцінювали за рівнем в крові малонового диальдегіду і дієнових кон'югат. Показники системи АОС вивчали шляхом визначення активності церулоплазміну та насиченості трансферину сироватки крові залізом за методом Г.О. Бабенко (1968), каталази за А.Н. Бахом і С.Зубковою.

Для визначення концентрації мікроелементів використовували метод - атомно-абсорбційну спектрофотометрію. Для роботи використовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С–115–ПК. Атомізацію робочих розчинів проводили в повітряно-ацетиленовому і повітряно-дінітроксидному полум'ї.

Для імунофенотипування субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів [CD3+, CD4+, CD8+, CD24+ (ІПО 24+), CD56+ (NK), CD150+ (ІПО 3+), ІПО47+ (HLA-DR+), CD95+] з використанням моноклональних антитіл лімфоцити виділяли з периферійної крові за методом Л.Б.Хейфец, В.Ф.Абалкіна (1973).


 
 

Цікаве

Загрузка...