WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування (автореферат - Реферат

Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування (автореферат - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ГОЛОВЧАК ІГОР СТЕПАНОВИЧ

УДК: 616-085+616-084+616-06+618.3-008.6.

Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Лизин Михайло Андрійович,

Івано-Франківський державний медичний університет

МОЗ України,

професор кафедри акушерства та гінекології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Беседін Віктор Миколайович,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України ,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук, професор

Хміль Стефан Володимирович,

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,

професор кафедри акушерства та гінекології медичного факультету

Захист дисертації відбудеться "29" вересня 2007 р. о 11 год. на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.04 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розіслано "17" серпня 2007 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Попович А.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Частота прееклампсій коливається від 13,0% до 21,0% (В.М. Беседін, Г.М. Семеніна, 2000; Г.К. Степанківська, 2000; Б.М. Венцківський, 2002). За даними вітчизняних і зарубіжних дослідників протягом останніх 10 років відмічається зростання частоти цієї патології з 13,8% до 25,6% за рахунок важких форм. На сьогодні прееклампсії, які відносять до пізніх гестозів, належать до числа найбільш розповсюджених і важких ускладнень вагітності та пологів, що супроводжуються розвитком поліорганної недостатності, і зумовлюють високу материнську, перинатальну захворюваність і смертність (О.О. Зелінський, 1996; В.І. Кулаков, 1998; А.Г. Коломийцева, 2000; Ю.П. Вдовиченко, 2002). Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених діагностиці, лікуванню та профілактиці прееклампсій, деякі з них залишаються дискутабельними.

Всі стадії розвитку прееклампсії у вагітних супроводжуються вираженими змінами метаболізму в організмі матері, що проявляється порушенням імунологічного спектру сироватки крові та клітинних мембран, змінами активності ряду ферментів, які беруть участь у тканинному диханні, а також морфологічними змінами судинного русла плаценти. В зв'язку з цим, в останні роки приділяється велика увага вивченню біохімічних механізмів метаболічних порушень при даній акушерській патології (З.М. Дубоссарська, 1999; В.Е. Радзінський, 1999; А.Я. Сенчук, 2000).

Прееклампсії супроводжують важкий перебіг пізнього гестозу від 4,0% до 12,0% випадків і характеризуються високою материнською та перинатальною (79 на 1000) смертністю, що вказує на декомпенсацію функціонального стану печінки (Г.М. Савельєва, 2000; Г.І. Герасимович, 2004; Н.М. Рожковська, 2004). В зв'язку з цим в акушерстві питання ранньої діагностики прееклампсій набувають особливої актуальності.

У світлі досягнень останніх років з питань вивчення патологічних проявів прееклампсій наголошується на важливості таких патогенетичних ланок, як інтенсифікація вільнорадикального окислення та антиоксидантна недостатність, імунологічні порушення, зміни морфологічної структури плаценти та її судинного русла (В.Ф. Нагорна, Н.А. Зелінська, 1996; А.П. Мілованов, 1999; К.В. Воронін, 2000; В.В. Абрамченко, 2005). Як показав аналіз наукових робіт по проблемі прееклампсій, необхідна подальша розробка і корекція фармакотерапії. Враховуючи вищесказане, можна думати, що найбільш ефективним і раціональним буде введення в комплексну терапію прееклампсій препаратів, які володіють одночасно антиоксидантною і гепатопротекторною дією ( В. І. Грищенко, 1996; Б.Ф. Мазорчук, 2000).

Вище наведені обгрунтування послужили передумовою проведення даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової тематики кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківського державного медичного університету: "Клінічне і медико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічних станів, запобігання, діагностики і лікування захворювань вагітних та жінок в інші періоди їхнього життя" (№ держреєстрації 0104U008431). Дисертант є співвиконавцем комплексної наукової тематики.

Мета і задачі дослідження. Знизити частоту акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних жінок шляхом удосконалення комплексного патогенетично-обгрунтованого лікування прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості з врахуванням метаболічних, імунологічних, а також морфологічних змін плаценти та її судинного русла.

Відповідно до поставленої мети були визначені наступні задачі:

Вивчити у порівняльному аспекті клінічно-патогенетичні особливості прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості у вагітних жінок.

Вивчити стан процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту у вагітних жінок з прееклампсією легкого та середнього ступенів важкості.

Встановити зміни вмісту деяких мікроелементів та активність зв'язаних з ними металоферментів крові.

Виявити морфологічні особливості плаценти та її мікроваскуляризації, амніону і хоріонічної оболонки при прееклампсії легкого та середнього ступеня важкості.

Оцінити вплив загальноприйнятої терапії на показники системи перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, імунної відповіді, локальних факторів захисту слизових оболонок генітального тракту у випадку розвитку прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості.

Розробити схему патогенетично обгрунтованої медикаментозної корекції виявлених порушень з використанням глутаргіну та коензиму композитум при прееклампсії легкого і середнього ступенів важкості та оцінити їх клінічну ефективність.

Об'єкт дослідження: прееклампсія легкого та середнього ступенів важкості.

Предмет дослідження: метаболічні та імунологічні зміни, морфологічні зміни плаценти, судинне русло плаценти, хоріонічна і амніотична оболонки.

Методи дослідження: загально-клінічні і фізикальні, морфологічні , імунологічні, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено взаємозв'язок між показниками системного імунітету, локальними факторами захисту слизових оболонок генітального тракту, морфологічними змінами плаценти і її судинного русла, змінами ПОЛ і АОС при прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості.

Виявлено нові дані про збільшення експресії CD95+ на лімфоцитах периферійної крові, що корелює із зменшенням субпопуляційного вмісту активованих Т- і В-лімфоцитів та Т-хелперів, і вказує на активацію механізмів апоптозу трансформованих клітин у разі розвитку прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості. Дістало подальшого розвитку дослідження показників імунної резистентності, а саме: субпопуляційного спектру Т- і В-лімфоцитів, цитокінового профілю та складу імуноглобулінів цервікального слизу та сироватки крові у випадку розвитку прееклампсії і оцінка динаміки вказаних показників в процесі медикаментозної корекції запропонованим лікувальним комплексом.

На підставі проведеного дослідження отримано пріоритетні дані та доведено можливість використання показників вмісту sІgA та IЛ-6 в цервікальному слизу в якості маркерів можливої маніфестації симптомів прееклампсії.

Встановлено, що в патогенезі прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості провідне місце посідає зміна морфологічних структур плаценти та її судинного русла. Доведено, що в першу чергу виникають порушення гемомікроциркуляторного русла в плаценті та в її судинному руслі, які відіграють значну роль в розвитку проявів прееклампсії легкого та середнього ступенів важкості.

Визначено зміни процесів ліпопероксидації та їх вплив на ушкодження клітинних мембран і зниження антиоксидантного захисту.


 
 

Цікаве

Загрузка...