WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

3. Говбах И.А. Эпилепсия и гипертоническая болезнь: параллельная терапия // Международный медицинский журнал – Том 11, №2, 2005.– С.67-72.

4. Череватенко Г.Ф., Говбах И.А. Электроэнцефалография у больных старших возрастных групп // Експериментальна і клінічна медицина - №3, 2006. – С.148-150. (Дисертантом проведено літературний огляд, взято участь у зборі матеріалів і обробці отриманих даних, підготовлено до друку).

5. Дубенко А.Е., Говбах И.А. Клинико-неврологические аспекты терапии эпилепсии у лиц пожилого возраста // Український вісник психоневрології- Том 14, випуск 1 (46) - 2006. – С.19-22. (Дисертантом проведено літературний огляд, взято участь у зборі матеріалів і обробці отриманих даних).

6. Дубенко А.Е., Говбах И.А. Клинические и терапевтические особенности эпилепсии у пожилых больных. Методические рекомендации. Киев– 2006. 24 с. (Дисертантом проведено літературний огляд, взято участь у зборі матеріалів і обробці отриманих даних).

7. Дубенко А.Е., Говбах И.А. Клинико-неврологические особенности эпилепсии у лиц пожилого возраста // Вісник епілептології – 1 (7-8) - 2004. – С.72-73. (Дисертантом взято участь у зборі матеріалів і обробці отриманих даних).

АНОТАЦІЯ

Говбах И.А. Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, Харків, 2007.

На підґрунті комплексного обстеження й лікування 141 хворого на епілепсію визначено особливості етіологічних чинників, клінічного перебігу, інструментальної діагностики та терапії епілепсії у хворих похилого віку.

Особливостями клінічного перебігу епілепсії у хворих похилого віку є розвиток її внаслідок цереброваскулярних захворювань; превалювання парціальних комплексних епілептичних нападів; помірна частота нападів; ускладнений післянападовий період.

Визначено особливості інструментальної діагностики епілепсії у хворих похилого віку із застосуванням електроенцефалографічного, доплерографічного та нейровізуалізаційного досліджень.

На підґрунті визначення ефективності диференційованої протисудомної монотерапії вальпроєвою кислотою, карбамазепіном і ламотриджином залежно від типу нападів; ускладнень та оптимальних добових доз цих АЕП; препаратів патогенетичної терапії симптоматичної епілепсії; ефективності комплексної протисудомної та патогенетичної терапії симптоматичної епілепсії встановлено терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку.

Ключові слова: епілепсія, похилий вік, клінічний перебіг, електроенцефалографічні характеристики, мозкова гемодинаміка, морфологія головного мозку, терапія.

АННОТАЦИЯ

Говбах И.А. Клинико-диагностические и терапевтические особенности эпилепсии у больных пожилого возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины. Харьков, 2007.

Диссертационная работа посвящена изучению у пожилых больных эпилепсией особенностей этиологических факторов; клинического течения; инструментальной диагностики с использованием электроэнцефалографического, допплерографического и нейровизуализационного исследований; терапии на основании определения эффективности дифференцированной противосудорожной монотерапии вальпроевой кислотой, карбамазепином и ламотриджином в зависимости от типа приступов; осложнений и оптимальных суточных доз данных АЭП; препаратов патогенетической терапии симптоматической эпилепсии; эффективности комплексной противосудорожной и патогенетической терапии симптоматической эпилепсии.

Клиническими особенностями эпилепсии у пожилых больных являются развитие заболевания вследствие цереброваскулярной патологии; превалирование парциальных комплексных эпилептических приступов; умеренная частота приступов; осложненный послеприступный период.

Особенности электроэнцефалографических характеристик эпилепсии у больных пожилого возраста: наличие патологических феноменов тета- и дельта- диапазона амплитудой 50 мкВ – 60 мкВ; отсутствие пароксизмальной организации патологических феноменов; наличие низкоамплитудных острых волн; отсутствие очаговых изменений на ЭЭГ вне зависимости от первично либо вторично генерализованных приступов. Особенностью морфологических изменений головного мозга у больных эпилепсией пожилого возраста является наличие многоочаговой органической патологии, представленной атрофией, множественными мелкоочаговыми изменениями вещества головного мозга, гидроцефалией, лейкоареозом. Особенности церебральной гемодинамики у больных эпилепсией пожилого возраста заключаются в снижении скорости артериального церебрального кровотока, повышении показателей индекса пульсации и линейной систолической скорости венозного кровотока.

Дифференциальная противосудорожная монотерапия эпилепсии у пожилых больных заключается в применении вальпроевой кислоты при парциальных комплексных и генерализованных приступах, карбамазепина – при простых парциальных приступах, как вальпроевой кислоты, так и карбамазепина - при полиморфных приступах. У 58,7% больных пожилого возраста противосудорожная монотерапия данными АЭП осложняется развитием побочных реакций, которые развиваются у 52,3% больных при приеме карбамазепина, у 34,5% больных – вальпроевой кислоты, у 13,2% больных – ламотриджина. У пожилых больных в возрасте от 60 до 69 лет оптимальные суточные дозы составляют: вальпроевой кислоты - 12 мг/кг, карбамазепина - 8 мг/кг, ламотриджина - 4 мг/кг. У пожилых больных старше 70 лет оптимальные суточные дозы составляют: вальпроевой кислоты - 9,75 мг/кг, карбамазепина - 6,25 мг/кг, ламотриджина - 3,25 мг/кг.

У пожилых больных симптоматической эпилепсией препаратами патогенетической терапии, повышающей эффективность лечения в среднем на 25%, являются при развитии заболевания вследствие цереброваскулярной патологии антиагреганты, антиоксиданты, церебротропные блокаторы кальциевых каналов; черепно-мозговой травмы и нейроинфекции - антиоксиданты, церебротропные блокаторы кальциевых каналов; хронической алкогольной интоксикации - гепатопротекторы, тиамин, препараты магния и калия.

Ключевые слова: эпилепсия, пожилой возраст, клиническое течение, электроэнцефалографические характеристики, мозговая гемодинамика, морфология головного мозга, терапия.

ANNOTATION

Govbakh I.A. The Clinico-diagnostic and Therapeutic Features ofEpilepsy in the Patients of Elderly Age. – А Manuscript.

Dissertation for the candidate of medical science degree in specialty - 14.01.15 – Nervous diseases – Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of AMS of Ukraine. - Kharkiv, 2007.

On the basis of complex inspection and medical treatment of 141 epilepsy patients the characteristics of etiologic factors, clinical flow, instrumental diagnostics and therapy of elderly epilepsy patients have been specified.

The special clinical features of epilepsy of elderly patients are the development of the disease as a result of cerebrovascular diseases; the predomination of partial complex epileptic attacks of moderate frequency; the complicated post-attack period.

The special features of instrumental diagnostics of epilepsy of elderly patients have been determined with the use of electroencephalographic, dopplerographic and neurovisual research.

The therapeutic features of epilepsy of elderly patients have been revealed on the basis of efficiency determination of the differentiated anticonvulsive mono-therapy by Valproat acid, Carbamazepin and Lamotridgin depending on the type of attacks; the optimum daily dosage of the given antiepileptic preparations; the complications of anticonvulsive mono-therapy; preparations of pathogenic therapy of symptomatic epilepsy; the efficiency of the complex anticonvulsive and pathogenic therapy of symptomatic epilepsy.

Key words: epilepsy, elderly age, clinical flow, electroencephalographic characteristics, cerebral hemodynamics, morphology of cerebrum, therapy.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЕП антиепілептичні препарати

ЕЕГ – електроенцефалографія
ІП – індекс пульсації
ЛСШВК – лінійна систолічна швидкість венозного кровотоку
КТ – комп'ютерна томографія
МкВ – мікровольт
МРТ – магнітно-резонансна томографія
СЛШАК – середня лінійна швидкість артеріального кровотока
УЗДГ – ультразвукова доплерографія

Підп. до друку 16.07.2007р. Формат 60х90/16

Набір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. 203.

Віддруковано: ТОВ "Радуга", пр.50 років ВЛКСМ, 52


 
 

Цікаве

Загрузка...