WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку (автореферат) - Реферат

Отримані результати впроваджені в практику лікувальної роботи міської клінічної лікарні №7 м. Харкова, Обласної клінічної психіатричної лікарні №3 м. Харкова; діагностично-лікувального центру "Нейрон" м. Харкова, міської лікарні №1 ім. М.І. Пирогова м. Севастополя, у навчальний процес на кафедрі неврології Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним закінченим науковим дослідженням автора. Дисертантом самостійно виконано патентно-інформаційний пошук, вивчено і проаналізовано дані зарубіжної та вітчизняної літератури з теми дисертаційної роботи, сплановано мету та завдання дослідження. Самостійно проведено підбір тематичних хворих, вивчено їх неврологічний статус. Дисертант безпосередньо брав участь у електроенцефалографічному, доплерографічному і нейровізуалізаційному обстеженнях, дослідженні плазмоконцентрації антиепілептичних препаратів; здійснив первинне та статистичне опрацювання результатів клініко-інструментальних досліджень; формулювання наукових положень і висновків.

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи доповідалися на Науково-практичній конференції невропатологів Харківської області і м. Харкова (м. Харків, 2003р.), VIII Міжнародної конференції УПЕЛ (м. Київ, 2003р.), IX Міжнародної конференції УПЕЛ (м. Харків, 2003р.), X Міжнародної Науково-практичної конференції УПЕЛ (м. Київ, 2005р.), XII Симпозіумі УПЕЛ (м. Харків, 2006р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць, з яких 6 статей - у спеціалізованих виданнях за переліком ВАК України, 2 з них - без співавторів, а також методичні рекомендації "Клінічні та терапевтичні особливості епілепсії у похилих хворих".

Структура й обсяг дисертації. Основний зміст дисертації викладений на 142 аркушах друкованого тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, розділу "Характеристика обстежених хворих та методи дослідження", 3 розділів власних досліджень, заключної частини, висновків, практичних рекомендацій; ілюстрована 31 таблицею і 16 малюнками. Перелік використаних літературних джерел складається з 202 найменувань, з них 69 кирилицею і 133 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. У дисертаційній роботі подані матеріали комплексного обстеження 141 хворого на епілепсію, розділених, залежно від віку, на основну та контрольну групи. Основна група складалася з 89 хворих похилого віку. Контрольну групу склали 52 хворих на епілепсію молодого віку. В основній групі чоловіків було 51, жінок - 38, в контрольній відповідно - 25 і 27. В основній групі переважаючий вік хворих був від 60 до 69 років.

Систематизація клінічних проявів епілепсії здійснювалася на підставі Міжнародної класифікації епілептичних нападів (1981р.) і Міжнародної класифікації епілепсії та епілептичних синдромів (1989р.).

ЕЕГ дослідження проводилося на 8-ми канальному електроенцефалографі фірми "Медикор" і на 16-ти канальному комп'ютерному електроенцефалографі "ЕЕ 22 Д - Радмір - Україна" з монополярним розташуванням електродів за міжнародною системою "10-20". Структурні особливості головного мозку вивчалися за допомогою КТ на комп'ютерному томографі СРТ-1010 і МРТ на МР-томографі "Образ-1" із напруженістю магнітного поля 0,1 Тл. Дослідження мозкової гемодинаміки проводилося за допомогою доплерівського апарату "SciMed" (Великобританія – Швеція) при застосовуванні датчика безперервного випромінювання із несучою частотою 4 Мгц і 8 Мгц, а також імпульсного датчика із несучою частотою 2 Мгц. Дослідження концентрації вальпроєвої кислоти,карбамазепіну і ламотриджину в плазмі крові здійснювалося за допомогою фізико-хімічних методів: хроматографічного і спектрофотометричного. Статистична обробка отриманих результатів досліджень проводилась шляхом обчислення середніх арифметичних показників, їх середньоквадратичних помилок і достовірності відмінностей з використанням t-критерія Ст'юдента. Математична обробка даних дослідження проводилася на персональному IВМ-сумісному комп'ютері за допомогою прикладних пакетів програми "Ехcеl" виробництва компанії Microsoft.

Результати досліджень та їх обговорення. Клініко-неврологічнеобстеження встановило клінічні особливості епілепсії у похилих хворих, які полягають в істотному переважанні симптоматичної епілепсії (94,4%), чинником розвитку якої у переважної більшості похилих хворих (74,2%) є цереброваскулярні захворювання, основну частину яких складає хронічна ішемія мозку (59,6%). Значно рідше чинниками розвитку симптоматичної епілепсії у похилих хворих є черепно-мозкова травма (10,1%), хронічна алкогольна інтоксикація (5,6%) і нейроінфекція (4,5%) (табл. 1).

Таблиця 1

Чинники розвитку симптоматичної епілепсії у хворих основної та контрольної груп

Чинник розвитку

Основна група

Контрольна група

Кіл-ть

хворих

Відсоток

%

Кіл-ть

хворих

Відсоток

%

Цереброваскулярні захворювання

всього

хронічна ішемія мозку

наслідки інсульту

66

53

13

74,2

59,6

14,6

2

0

2

3,8

0

3,8

Черепно-мозкова травма

9

10,1

8

15,4

Нейроінфекція

4

4,5

3

5,8

Хронічна алкогольна інтоксикація

5

5,6

4

7,7

Провідним клінічним типом епілептичних нападів у хворих похилого віку є парціальний (88,3%), в структурі якого превалюють комплексні напади (65,4%) (табл. 2.).

Таблиця 2

Типи епілептичних нападів у хворих основної та контрольної груп

Тип епілептичних нападів

Основна група

Контрольна група

Кіл-ть

хворих (n=89)

Відсоток

%

Кіл-ть

хворих (n=52)

Відсоток

%

Парціальний:

всього

простий

комплексний

79

21

58

88,3

22,9

65,4

42

29

13

80,7

55,8

24,9

Генералізований

10

11,7

10

19,7

Поліморфний

6

6,7

9

16,4

У хворих на епілепсію похилого віку переважає помірна частота нападів (58,3%) (табл. 3).

Таблиця 3

Частота епілептичних нападів у хворих основної та контрольної груп

Частота епілептичних нападів

Основна група

Контрольна група

Кіл-ть

хворих (n=89)

Відсоток

%

Кіл-ть

хворих (n=52)

Відсоток

%

Часта

11

12,3

21

40,4

Помірна

52

58,3

23

44,2

Рідка

26

29,4

8

15,4

Особливостями післянападового періоду у хворих похилого віку єйого ускладнений перебіг (84,3%), що характеризується повільним та тривалим відновленням свідомості (60,7%), збільшенням ступеня вираженості неврологічної симптоматики (84,3%), зміною системної гемодинаміки (5,6%) (табл. 4).

Таблиця 4

Клінічні характеристики післянападового періоду у хворих наепілепсію основної та контрольної груп

Клінічна характеристика

Основна група

Контрольна група

Кіл-ть

хворих (n=89)

Відсоток %

Кіл-ть

хворих (n=52)

Відсоток

%

Відновлення свідомості:

швидке (до 5 хв.)

повільне (до 10 хв.)

тривале (більш ніж 10 хв.)

14

21

54

21,3

23,6

60,7

32

13

7

61,5

25

13,5

Збільшення ступеня вираженості

неврологічної симптоматики

75

84,3

12

23

Зміни системної гемодинаміки

5

5,6

-

-

Аналіз результатів вивчення у хворих похилого віку клініки симптоматичної епілепсії, розвиток якої обумовлений різними чинниками, показав, що виявлені клінічні особливості епілепсії є характерними для осіб похилого віку і не залежать від чинників розвитку епілепсії.


 
 

Цікаве

Загрузка...