WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри (автореферат) - Реферат

Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри (автореферат) - Реферат

10. Герасимів І.М. Мікроорганізми шкіри людини та їх чутливість до антибіотиків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали XLVIII підсумкової науково-практичної конференції, 3 червня 2005 р. – Тернопіль: ТДМУ. – 2005. – С. 92-93.

11. Герасимів І.М. Деякі аспекти антагоністичної активності представників мікробної флори шкіри людини // Актуальні питання клінічної інфектології: Матеріали V з'їзду інфекціоністів України. - Тернопіль: Медична академія, 1998.– С. 376.

12. Герасимів І.М., Бойчак О.В. Склад мікробіоценозів шкіри нижніх кінцівок здорових людей, які формують аеробні бактерії. // Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Україні на межі сторіч: Матеріали Пленуму УНМТМЄПім. Д.К. Заболотного, 7-9 червня 2000 року. – Київ-Одеса, 2000. – С. 75-76. (Здобувач зібрав фактичний матеріал, провів його статистичну обробку, підготував матеріал до друку).

13. Герасимів І.М., Климнюк С.І. Бактеріальні угруповання, що формують мікробіоценози шкіри нижніх кінцівок // X з'їзду товариства мікробіологів України: Тези доповідей, 15-17 вересня 2004 р.. - Одеса: Астропринт, 2004. – С. 115. (Здобувач зібрав фактичний матеріал, зробив висновки, підготував матеріал до друку).

АНОТАЦІЯ

Мікробіологічне обґрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07–мікробіологія. – ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова АМН України". - Харків, 2007.

Дисертація присвячена питанням дослідження структури мікробіоценозу шкіри ступнів у здорових осіб і хворих із мікозами ступнів, мікробіологічному обгрунтуванню можливості корекції мікробіоценозу за допомогою антисептика мірамістину.

Доведено, що шкіра ступнів здорових і хворих осіб у ділянках тилу ступні та IV міжпальцевого проміжку інтенсивно колонізована аеробними і факультативно анаеробними мікроорганізмами, серед яких домінують угруповання стафілококів, мікрококів, коринебактерій і бацил. Рівень щільності коливається в межах 4,75-4,96 lg КУО/см2. У топодем міжпальцевого проміжку більш високий колонізаційний рівень бактерій, ніж у топодемі тилу ступні. У хворих на дерматомікози шкіри ступнів частіше зустрічаються Escherichia spp., Pseudomonas spp., Alcaligenes spp., Acinetobacter spp.

Показано закономірності зміни рівнів колонізації топодемів шкіри залежно від їх локалізації, наявності вогнища інфекції, а також структурні зрушення в мікробіоценозах.

Досліджено рівень антибіотикочутливості мікрофлори шкіри. Виявлено, що високий рівень чутливості мікроби мають до еритроміцину, канаміцину, хлорамфеніколу, тетрацикліну. До 20 % мікробів резистентні до пеніциліну та лінкоміцину.

Бактерії, які формують мікрофлору шкіри людини, мають неоднакову чутливість до мірамістину. Найчутливішими до нього є коринебактерії і мікрококи.

Під впливом місцевих аплікацій мірамістину відбувається перебудова мікробіоценозу міжпальцевого проміжку, яка проявляється зниженням колонізаційної щільності мікрофлори, особливо коринебактерій, мікрококів, стафілококів, проте зростає вона у бацил. З поверхні шкіри зникають ентеробактерії, псевдомонади, зменшується колонізаційний рівень S. aureus.

Ключові слова: мікробіоценоз, шкіра, мікоз, мірамістин.

АННОТАЦИЯ

Микробиологическое обоснование применения мирамистина для коррекции микробиоценоза кожи.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 03.00.07–микробиология. – ГУ "Институт микробиологии и иммунологи им. И.И. Мечникова АМН Украины". - Харьков, 2007.

Диссертация посвящена вопросам исследования структуры микробиоценоза кожи нижних конечностей у здоровых лиц и больных с микозами стоп, микробиологическому обоснованию возможностей коррекции микробиоценоза с помощью антисептика мирамистина.

Показано, что кожа здоровых лиц в топодемах тыла стопы и ІV межпальцевого промежутка колонизирована аэробными и факультативно анаэробными микроорганиз-мами. Уровень плотности бактериальных сообществ колеблется в пределах 4,75- 4,96 lg КУО/см2. В микробиоценозе доминируют стафилококки, микрококки, коринебактерии и бациллы.

В микробиоценозе кожи больных с дерматомикозами в аналогичных топодемах также превалируют таксоны надвидового ранга – стафилококки, микрококки, коринебактерии, бациллы. Колонизационная плотность в среднем составляет 4,87-4,91 lg КУО/см2. Топодем ІV межпальцевого промежутка более интенсивно заселен микроорганизмами по сравнению с топодемом тыльной поверхности стопы. На коже больных на 20 % чаще встречаются энтеробактерии, псевдомонады, штаммы Acinetobacter, Alcaligenes и другие дополнительные представители микробного сообщества.

У больных с клиническими проявлениями дерматомикозов стоп по сравнению со здоровыми изменяется структура микробиоценоза, проявляющаяся увеличением частоты встречаемости бацилл и коринебактерий. Увеличивается доля S. аurеus в сообществе, при этом уменьшается она для S. epidermidis.

Микроорганизмы, представляющие автохтонную и аллохтонную флору кожи имеют неодинаковую чувствительность к антибиотикам. Популяции стафилококков, которые доминируют на коже здоровых лиц, наиболее чувствительны к канамицину (82,2 % штаммов), левомицетину (79,4 %), эритромицину (72,9 %). Более 40 % из них резистентны к линкомицину и пенициллину. Стафилококки с кожи больных лиц чаще всего чувствительны к канамицину (96,2 % штаммов), левомицетину (90,4 %), тетрациклину (78,8 %), эритромицину (76,9 %). Более 20,0-40,0 % из них резистентны к пенициллину и линкомицину.

Представители микробных сообществ кожи имеют неодинаковую чувствительность к антисептику мирамистину. Наиболее чувствительны к нему микрококки и коринебактерии, рост которых задерживается концентрациями препарата соответственно (2,35+0,53) мкг/мл и (2,75+0,48) мкг/мл. МБсК мирамистина для стафилококков – (3,59+0,54) мкг/мл. Наблюдаются популяционные вариации чувствительности бактерий к мирамистину.

Под влиянием местных аппликаций мирамистина происходит перестройка микробиоценоза межпальцевого промежутка, проявляющаяся снижением колонизационной плотности микроорганизмов в 1,6 раза, в особенности популяций коринебактерий, микрококков, стафилококков, тем не менее, возрастает она для бацилл. С поверхности кожи исчезают энтеробактерии, псевдомонады, в 4 раза уменьшается частота встречаемости штаммов Acinetobacter и Alcaligenes. Колонизационная плотность S. aureus уменьшается в два раза. Частота его встречаемости в группировке уменьшается на 40 %, а у S. epidermidis соответственно возрастает.

Ключевые слова: микробиоценоз, кожа, микоз, мирамистин

SUMMARY

Microbiological substantiation of miramistin use for skin microbiocenosis correction. – Manuscript.

The thesis for scientific degree of Candidate of Medical Sciences, speciality 03.00.07 - microbiology.– I.I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of АМS of Ukraine. - Kharkiv, 2007.

The thesis is devoted to the problem of foot skin microbiocenosis structure studying in healthy person and patients with foot skin mycoses, substantiation of miramistin use for microbiocenosis correction.

There have been described that the skin of the back of the foot and IV interdigital space is colonized with aerobic and facultative anaerobic microbes. Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Corynebacterium spp., and Bacillus spp. are dominant inhabitants of the skin. In patients with foot skin dermatomycoses colonization with Escherichia spp., Acinetobacter spp., Alcaligenes spp. іs in 1,2 times more then in healthy ones. The density of skin community is 4,75-4,96 lg CFU/сm2.

The differences in intertopodemes colonization of the foot in different groups of investigated patients have been shown.

Susceptibility of skin microflora to antibiotics has been examined. The most effective medicines according to majority of skin populations are Kanamycin, Chloramphenicol, Tetracycline. About 40 % bacterial populations are resistant to Penicillin and Lincomycin.

The microbial skin inhabitants have different susceptibility to miramistin. The most susceptible bacteria are Corynebacterium spp. and Micrococcus spp.

Under the influence of miramistin local application reorganization of IV interdigital space skin microbiocenosis has been occurred. The decrease of bacteria colonization density has been observed especially among Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., and S. aureus.

Key words: microbiocenosis, skin, mycosis, miramistin.


 
 

Цікаве

Загрузка...