WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри (автореферат) - Реферат

Мікробіологічне обгрунтування застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. Поліпшено можливості оцінки стану мікробіоценозу шкіри ступні у людини. Визначено домінуючі в структурі бактеріальних угруповань популяції мікроорганізмів. Визначено чутливість до антибіотиків представників мікробіоценозу шкіри та їх чутливість до антисептика мірамістину. Показано суттєвий вплив мірамістину на склад мікробіоценозу шкіри нижніх кінцівок. Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес та науково-дослідну роботу кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, кафедр мікробіології, вірусології та імунології вищих навчальних медичних закладів (Запорізького державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Одеського державного медичного університету, Донецького державного медичного університету), військової частини А 1769.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснив весь комплекс запланованої роботи: пошук літературних джерел та їх аналіз, мікробіологічне дослідження осіб в усіх досліджуваних групах, оцінив зміни мікробіоценозів, визначив чутливість виділених штамів до антибіотиків і мірамістину, дослідив ефект місцевого застосування мірамістину, створив бази даних, здійснив статистичну обробку матеріалу, сформулював висновки та практичні рекомендації з дисертаційної роботи, підготував матеріал до опублікування. Він самостійно написав текст дисертації. У наукових працях йому належить фактичний матеріал, отриманий ним при проведенні досліджень.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, включених у дисертацію, висвітлені в доповідях на ІІІ з'їзді мікробіологів, епідеміологів та вірусологів (Чернігів, 2001), на X з'їзді Товариства мікробіологів України (Одеса, 2004р.), Пленумі УНМТМЄП ім. Д.К. Заболотного (Київ-Одеса, 2000), підсумкових конференціях Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горба-чевського (Тернопіль, 1999-2005 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 3 – у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України та 8 – у матеріалах і збірниках конференцій та конгресів. Отримано 2 раціоналізаторських пропозиції за темою дисертації.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 167 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків і списку використаних джерел (всього 259 джерел, з яких 185 україно- та російськомовні та 74 іноземні). Робота ілюстрована 43 таблицями і 9 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі роботи подано огляд літератури, в якому наведено стислі дані про склад мікробіоценозів шкіри людини, їх функціональну активність, роль у виникненні різноманітних захворювань, чутливість їх представників до антибіотиків. Звернуто увагу, що при дії різноманітних факторів може формуватись стан дисбіозу. Наголошено на доцільності подальшого вивчення структури мікробіоценозів, які змінюються за різних умов, наприклад, при наявності у людини мікотичних уражень шкіри. Розглянуто мікробіологічні аспекти використання вітчизняного антисептика мірамістина в різних галузях медицини у тому числі при лікуванні грибкових уражень шкіри.

Матеріали, методи і обсяг досліджень наведено у другому розділі. Для досягнення поставлених завдань мікробіологічними методами обстежено обстежено 94 особи. Їх було поділено на дві основні групи: здорові (50 осіб чоловічої статі віком від 18 до 26 років) і хворі (44 особи чоловічої статі віком від 18 до 51 року) з клінічними проявами дерматомікозів, які перебували на лікуванні у Тернопільському шкірно-венерологічному диспансері та Тернопільській військовій частині А 1769.

Двадцять шість хворих підлягали повторному обстеженню в зв'язку з тим, що їм місцево застосовували розчин мірамістину для вивчення його впливу на мікробну спільноту шкіри.

У всіх здорових і хворих осіб за методом змивiв-зiскобiв Williamson i Kligman (1965) у модифiкацiї С.І. Климнюка і С.І. Ситника (1989) досліджено мiкробiоценози шкiри топодемів нижніх кінцівок (тильна поверхня стопи і ІV міжпальцевий проміжок). Матеріал вивчався на підставі Наказу МОЗ СРСР № 535 від 22.04.1985 р. "Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений". Оцінювали щільність мікробних популяцій, частоту зустрічальності бактерій, видовий склад бактерійних угруповань.

Пiд час проведених мiкробiологiчних досліджень шкiри видiлено 761 штам аеробних і факультативно анаеробних мiкроорганiзмiв, якi належали до 19 родiв. Ідентифікацію бактерій здійснювали згідно "Определителя бактерий Берджи" (1997), а чутливість до антибіотиків визначали за "Методическими указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков" (1983).

Всi числовi результати пiдлягали статистичнiй обробцi загальноприйнятими методами з використанням значень середньої геометричної (Хg), t-критерiя Ст'юдента, непараметричних критеріїв за програмами S-PLUS 2000, STATISTICA, пакету програм Excell. Результати вважалися достовірними при значеннях р<0,05.

Результати власних досліджень наведено в 3-ому–5-ому розділах. У результаті обстеження з поверхні шкіри здорових осіб було виділено 418 штамів аеробних і факультативно анаеробних бактерій, які належали до 16 родів, від хворих – 253 штама (13 родів), тобто в 1,7 рази менше, хоча кількість обстежених в обох групах була практично однаковою. Було підтверджено, що на шкірі нижніх кінцівок здорових і хворих людей є бактеріальна спільнота, яка складається з аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів. Домінуючими угрупованнями були стафілококи, мікрококи, коринебактерії, бацили. У мікробіоценозі шкіри здорових осіб не були представлені Moraxella spp., Enterobacter spp., у той час як у хворих – Citrobacter spp., Klebsiella spp., Streptococcus spp. Відмічено варіації в кількісному домінуванні тих чи інших угруповань мікроорганізмів залежно від топодему: наприклад, бацили частіше колонізували шкіру підошовної поверхні ступні, а стрептококи, навпаки, рідше.

Рівень колонізації шкіри різниться залежно від топодему і від наявності патологічного процесу (табл. 1). Кокова група мікробів формувала 71,80-70,84 % мікробіоценозу шкіри здорових. Коринебактеріям належало 18,97-19,73 % біоценозу. Частка бацил була дещо більшою в топодемі IV міжпальцевого проміжку, ентеробактерій, навпаки, – в топодемі тилу ступні.

Таблиця 1

Щільність угруповань мікроорганізмів на шкірі

Угруповання мікроорганізмів

Топодем, lg КУО/см2

тил ступні

міжпальцевий проміжок

здорові,

n = 195

хворі,

n = 109

здорові,

n = 223

хворі,

n = 144

Aerococcus spp.

6,77

0,00

6,85

0,00

Actinomyces spp.

0,00

4,6

0,00

4,90

Alcaligenes spp.

3,90

5,24*

0,00

4,74

Acinetobacter spp.

4,54

0,00

4,8

5,06

Bacillus spp.

3,91

3,91

3,89

4,52*

Corynebacterium spp.

4,58

4,97*

5,02

5,09

Enterobacteriaceae

4,53

4,90*

4,61

4,27*

Listeria spp.

4,98

0,00

3,77

0,00

Micrococcus spp.

4,64

4,51

4,96

4,86

Moraxella spp.

0,00

4,66

0,00

0,00

Pseudomonas spp.

6,63

0,00

6,64

5,38

Rothia spp.

0,00

0,00

4,31

0,00

Staphylococcus spp.

5,04

5,33*

5,83

5,54*

Streptococcus spp.

5,94

0,00

3,96

0,00

Разом:

4,96

4,75*

4,87

4,91


 
 

Цікаве

Загрузка...