WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2007.

Дисертація присвячена актуальній в науковому й практичному відношенні темі – поліпшенню результатів лікування хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння, на підставі визначення стану ендотелію й обміну ліпідів. Встановлено, що у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння відбуваються патологічні зміни, які призводять до порушення рівноваги в гемокоагуляційному гемостазі та до ендотеліальної дисфункції, яка є однією з причин розвитку гіпоксії, про що свідчить наявність чіткої кореляційної залежності між підвищенням вмісту ендотеліну-1 у плазмі крові, зниженням рівня циклічного 3'-5' – гуанозинмонофосфату в сироватці крові що зростає при збільшенні ступеня ожиріння.

У результаті проведених досліджень удосконалений алгоритм обстеження хворих на фіброміому матки, який спрямований на ранню діагностику порушення функції ендотелію. Показано, що для нормалізації ендотеліальної дисфункції і ліпідного обміну доцільно включати до комплексу лікувальних заходів прогестагени ("Дуфастон"), озонотерапію.

Ключові слова: фіброміома матки, ожиріння, ендотеліальна дисфункція, ендотелін-1, циклічний 3'-5' – гуанозинмонофосфат, озонотерапія, "Дуфастон".

АННОТАЦИЯ

Гузь ИА Роль нарушений липидного обмена и эндотелиальной дисфункции в развитии фибромиомы матки на фоне ожирения- Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 140101акушерство и гинекология Харьковский государственный медицинский университет МЗ Украины Харьков 2007

Диссертация посвящена актуальной в научном и практическом отношении теме – улучшение результатов лечения больных с фибромиомой матки на фоне ожирения на основании изучения состояния эндотелиальной функции и обмена липидов

Работа выполнена на основании обследования 108 женщин с фибромиомой матки, которая чаще встречалась в возрасте 41-45 лет. В зависимости от проводившегося лечения все больные были распределены на три группы. В І группу вошло 36 женщин с фибромиомой матки и (без ожирения) которым проводилась общепринятая тактика диспансерного наблюдения и лечения. Во ІІ группу вошло 36 женщин с фибромиомой матки и ожирением Наряду с традиционным лечением (как в I группе) им назначали прогестагены ("Дуфастон") В ІІІ группу было включено 36 женщин с фибромиомой матки и ожирением Однако в отличии от ІІ группы им проводилось комплексно – традиционное лечение и сочеталось с разработанной методикой озонотерапии В IV группу вошло 30 здоровых женщин и она была контрольной

Кроме общепринятой схемы обследования с применением традиционных методик, применялись специальные методики – изучение липидного обмена, функциональные пробы печени, характеризующие белковый, углеводный обмен, определение эндотелина-1, циклический 3-5 -гуанозинмонофосфат.

Наибольшие изменения эндотелиальной функции происходят при ГЛП ІІа и ІІб типов. При ГЛП ІІа типа, характеризующейся высоким содержание ХС ЛПНП и ОХС, отмечается снижение содержания цГМФ по сравнению с нормолипидемией на 31,7% (р0,05), тогда как уровень эндотелина-1 повышался в сравнении с нормолипидемией на 48,6% (р0,05). ГЛП ІІб типа, при которой кроме высокого содержания ОХС и ХС ЛПНП отмечается повышенный уровень ХС ЛПОНП и ТГ, характеризовалась достоверным уменьшением содержания цГМФ на 30,8% (р0,05). Увеличение уровня эндотелина-1 носило характер тенденции без статистически достоверной разницы ((р0,05).

У больных с ГЛП ІІа и ІІб типов обнаружена положительная корреляционная зависимость между содержанием эндотелина-1 и ОХС (r0,48; р0,05) и ХС ЛПНП (r0,41; р0,05). Определена отрицательная корреляционная связь между содержанием цГМФ и ХС ЛПНП (r0,34; р0,05).

При ГЛП ІV типа, характеризующейся повышенными уровнями ХС ЛПОНП и ТГ, уменьшение содержания цГМФ и увеличение эндотелина-1 носило характер тенденции без статистически достоверной разницы (р0,05).

Таким образом, нарушение липидного обмена способствует прогрессированию эндотелиальной дисфункции, проявляющейся в усугублении дисбаланса между эндотелиальными вазоконстрикторами и вазодилататорами.

Содержание эндотелина-1 у женщин II и III группы на фоне ожирения достоверно выше, чем у женщин I группы. При анализе содержания эндотелина-1 у женщин с фибромиомой матки в зависимости от ее размеров обнаружено, что с увеличением матки до 5-6 недель беременности при наличии повышения содержания эндотелина-1 на 23,4% по сравнению с группой контроля достоверных различий не было. Однако, у женщин с увеличением матки до 9-10 недель беременности уровень эндотелина-1 был достоверно выше не только в сравнении с группой контроля, но и в сравнении с женщинами с увеличением матки до 5-6 недель беременности.

Изучение содержания цГМФ у женщин с фибромиомой матки показало, что у женщин III группы уровень цГМФ в плазме крови оказался достоверно ниже, чем в контрольной группе. А у женщин ІІ группы уровень цГМФ в плазме крови был ниже чем у больных III группы. Не обнаружено существенных различий в уровнях цГМФ у женщин с различными увеличениями матки.

Уставлено, что включение в состав комплексного лечения озонотерапии и препарата прогестагеного действия ("Дуфастон") повышает эффективность лечения больных с фибромиомами матки на фоне ожирения и способствует нормализации ряда биохимических показателей и функции эндотелиальной системы, что обеспечивает благоприятное течение заболевания.

Ключевые слова: фибромиома матки, ожирение, эндотелиальная дисфункция, эндотелин-1, циклический 3'-5' – гуанозинмонофосфат, озонотерапия, "Дуфастон".

SUMMARY

GuzI. A. Theroleoflipidicmetabolismdisordersandendothelialdysfunctioninmetrofibromadevelopmentatabackgroundofobesity. – Manuscript

Dissertation for the degree of candidate of medical science by the specialty 14.01.01 – Obstetrics and Gynecology. Kharkiv State Medical University, Ministry of Public Health, Ukraine, Kharkiv, 2007.

The dissertation covers an actual in scientific and practical respects topic – an improvement in the result of treatment of patients with metrofibroma at a background of obesity, on the basis of endothelium condition and lipid metabolism detection. It was established that patients with metrofibroma at a background of obesity develop pathological changes inducing imbalance in hemocoagulatory hemostasis and endothelial dysfunction which is one of the reasons for hypoxia progress, which is manifested by a distinct correlation dependence between an increase in endothelin-1 in blood plasma, decrease in the level of cyclic 3'-5' – guanosine monophosphate in blood serum increasing in obesity rate accretion.

The carried research has made it possible to improve examination algorithm of patients ill with metrofibroma, aimed at early diagnostic of endothelium function disorders. It was indicated that for endothelial dysfunction and lipid metabolism normalization it is reasonable to include progestagens ("Dufaston"), ozonotherapy in individual care.

Key words: metrofibroma, obesity, endothelial dysfunction, endothelin-1, cycling 3'-5' – guanosine monophosphate, ozonotherapy, "Dufaston".

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АГ – альбуміно-глобуліновий коефіцієнт

АлАТ – аланінамінотрансфераза

АсАТ– аспарагінамінотрансфераза

ГЛП - гіперліпідемія

ГМК - гладка м'язова клітина

ЕТ-1 - ендотелін

ЕФР – ендотеліальний фактор релаксації

ЗХС – загальний холестерин

ЛПВЩ - ліпопротеїни високої щільності

ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності

ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності

ЛФ – лужна фосфотаза

НМТ - надлишкова маса тіла

УЗД ОМТ – ультразвукове дослідження органів малого таза

ФР - фактор росту

ХС - холестерин

NO - оксид азоту

Підписано до друку 25. 09 07 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк ризографія. Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 253-07

Надруковано СПД ФО Бровін О.В. Св-вд 2708608999

61022, м.Харків, пл.Свободы 7,

Т. (057) 758-01-08.


 
 

Цікаве

Загрузка...