WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Уперше встановлено функціональний стан ендотелію у хворих на фіброміому матки та при її поєднанні з ожирінням.

Удосконалено метод приточно-аспіраційного дренування порожнини матки при лікуванні хворих на фіброміому матки з використанням озонованих розчинів.

Науково обґрунтовано доцільність застосування медичного озону в комплексному лікуванні хворих на фіброміому матки.

Практичне значення отриманих результатів. У результаті проведених досліджень удосконалений алгоритм обстеження хворих на фіброміому матки, спрямований на ранню діагностику порушення функції ендотелію. Рекомендовано для нормалізації ендотеліальної дисфункції і ліпідного обміну включати до комплексу лікувальних заходів прогестагени, озонотерапію.

Дані, які отримав автор щодо обстеження і лікування хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння, впроваджені в роботу гінекологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні; клінічного пологового будинку №1 м. Харкова; пологового будинок №3 м. Харкова; міського пологового будинку №7 м. Харкова; міського клінічного пологового будинку з неонатологічним стаціонаром м. Харкова; гінекологічне відділення Ново-Водолазької центральної районної лікарні. Теоретичні положення та практичні рекомендації використовуються в навчальному процесі кафедр акушерства та гінекології Харківського державного медичного університету.

Особистий внесок дисертанта. Внесок здобувача в отриманні наукових результатів є основним і полягає у формуванні мети та завдань дослідження, засвоєнні та впровадженні сучасних методів обстеження й лікування, в аналізі результатів, обґрунтуванні висновків, практичних рекомендацій, підготовки даних для наукових публікацій і доповідей. Автор здійснив підбір тематичних хворих на фіброміому матки, упровадження методів обстеження в практичну охорону здоровя, брав безпосередню участь у клінічній і лабораторно-інструментальній діагностиці з використанням УЗД ОМТ, імуноферментного аналізу, лікуванні хворих, аналізі результатів терапії. Статистичне опрацювання матеріалу, впровадження практичних рекомендацій у лікувальний і навчальний процеси проводилися за особистою участю автора.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданні наукового товариства акушерів-гінекологів Харківської області (Харків, 2002, 2004), на конференції молодих вчених ХДМУ "Медицина третього тисячоліття" (Харків, 2001, 2003), ІІІ Українській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Місцеве і парентеральне використання озонотерапії в медицині" (Харків, 2003).

Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані в 9 наукових працях, з них 3-у виданнях, рекомендованих ВАК України, 6- у матеріалах зїздів та науково - практичних конференціях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 140 сторінках машинописного тексту; включає вступ, огляд літератури, 4 розділи власних досліджень, аналіз й узагальнення отриманих результатів, висновки і практичні результати. Список використаної літератури складає 87 робіт із країн СНД і 82 іноземних посилання. Матеріали дисертації проілюстровані 42 таблицями, 4 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети та задач дослідження проведено клініко-лабораторне обстеження 108 жінок з фіброміомою матки, що знаходилися на лікуванні в гінекологічному відділенні Харківської обласної клінічної лікарні. У залежності від лікування, що проводилося, усі хворі розподілені на три групи. До I групи ввійшло 36 жінок з фіброміомою матки без ожиріння, яким проводилася загальноприйнята тактика диспансерного спостереження та лікування. Вона включала призначення загальнозміцнювального лікування, препаратів, які сприяють зупинці кровотечі, антианемічних засобів (за показаннями). У жінок цієї групи (у відмінності від інших) ознаки ожиріння були відсутні. Це дозволило, з одного боку, встановити як впливає порушення обміну ліпідів на функцію ендотелію у хворих з ожирінням, з іншого боку – оцінити ефективність різних методів лікування (гормональне, озонотерапію) у порівнянні з загальноприйнятим.

До II групи ввійшло 36 жінок з фіброміомою матки на фоні ожиріння. Поряд із традиційним лікуванням (як у I групі) їм призначали препарат "Дуфастон" за такою схемою – двічі на день по 10 мг у комбінації з одноразовим прийомом етиніл-естрадіолу протягом 20 днів з 5 по 25 день менструального циклу протягом 3 місяців.

До III групи включено 36 жінок з фіброміомою матки й ожирінням. Однак, на відміну від II групи їм проводилося комплексно-традиційне лікування в поєднанні з розробленою методикою озонотерапії.

До ІV групи включено 30 здорових жінок і ця група була контрольною.

Для одержання озону з газоподібного медичного кисню шляхом електросинтезу й одночасно озонування розчинів використовували універсальний медичний апарат озонотерапії "Озон УМ-80", виготовлений в Інституті озонотерапії та медобладнання (м. Харків). Лікування хворих проводили в такий спосіб: після обробки зовнішніх статевих органів і піхви дезинфікуючим розчином (2 % розчином йоду) шийку матки фіксували щипцями Мюзо. Проводили зондування порожнини матки для уточнення її розмірів. У порожнину матки через канал шийки матки проводили двоканальний зонд, по якому через один просвіт виконувалася інфузія 0,9% озонованого фізіологічного розчину в обсязі 200 мл з концентрацією озону 4мкг/л протягом 1 години. Озонотерапія призначалася через день, курс лікування складав 5 сеансів.

З огляду на наявність пухлини матки, що супроводжувалася порушенням менструального циклу, усім хворим перед початком лікування проводилося діагностичне вишкрібання порожнини матки, з наступним гістологічним дослідженням отриманого зіскрібка. Такий підхід дозволив виключити злоякісний процес ендометрія. Оскільки в результаті вишкрібання не вдалося досягти гемостатичного ефекту хворим продовжувалося лікування: I група – загальноприйняте; II група – загальноприйняте та прогестаген; III група – загальноприйняте та озонотерапія.

Діагноз "фіброміома матки" встановлювався на підставі аналізу скарг, анамнезу захворювання, даних фізікального обстеження, інструментальних і біохімічних методів дослідження (гінекологічного статусу, УЗД ОМТ).

Крім загальноприйнятої схеми обстеження із застосуванням традиційних методик, використовували спеціальні - вивчення обміну ліпідів, функціональні проби печінки, що характеризують білковий, вуглеводний обмін, визначення ЕТ-1 у плазмі крові проводили імуноферментним методом за допомогою набору реактивів Endothelin-1 ELISA SYSTEM (code RPN 228) виробництва фірми AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH (Англія).

Попередню екстракцію ЕТ-1 виконували на мікроколонках Amprep C 18, 100 мг (code RPN 1900), олігопептид елюїрували тонітрилом у 1% розчині трифторацетата. Для оцінки ефективності екстракції одночасно з аналізованими зразками екстрагували контрольний зразок ЕТ-1 у визначеній концентрації. Як зразок використовували стандарт із набору в концентрації 16 пмоль/л. Після проведення аналізу всіх зразків порівнювали вихідну й отриману концентрацію К и розраховували фактор корекції. У даній серії фактор корекції склав 2,78 (ефективність екстракції 77%; екстракт із 1 мл плазми був розведений у 0,250 мл буфера, для аналізу використовували 0,1 мл, тобто фактор корекції дорівнює 1,3  2,5 = 3,25. Діапазон вимірів набору від 1 –16 пмоль/ л аналізованої рідини.

Визначення змісту циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату в плазмі крові проводилося методом імуноферментного аналізу за допомогою наборів реактивів АТ "Біоімуноген" (Росія), розрахованих на проведення аналізу в 96 лунках планшета і що дозволяють виявити зміст циклічного нуклеотиду від 0,8 до 2000 пмоль у 1 мл плазми. Метод заснований на конкуренції між адсорбованим на поверхні лунок планшета циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату й вільним (у каліброваній пробі або аналізованому зразку) циклічним 3'-5' - гуанозинмонофосфатом за активні центри зв'язування афінних кролячих антитіл до циклічного 3'-5' - гуанозинмонофосфату. Кількість антитіл, що зв'язуються, визначали за допомогою антитіл до імуноглобуліну G кролика, мічених пероксидазою. Реакція виявляється за допомогою субстрат-хромогенної суміші. Інтенсивність фарбування хромогену назад пропорційна змістові циклічного 3'5'- гуанозинмонофосфату в аналізованому зразку.

У процесі вивчення даних анамнезу й аналізу отриманого клінічного матеріалу особлива увага акцентувалася на перенесених соматичних та гінекологічних захворюваннях і хірургічних втручаннях, тривалості захворювання, кількості діагностичних вишкрібань, характері консервативної терапії, що супроводжувалися нейро-обмінно-ендокринним порушенням.

Встановлювався тип статури й ступінь ожиріння, при визначенні якої використовувалася формула Брока: належна маса (кг) ( ріст (см) – 100 + 10 %, тобто 91-110%. Відповідно до класифікації В.Г. Баранова (1972), виділялося 4 ступеня ожиріння:1 ступінь – 111% - 129% належної маси;2 ступінь – 130% - 149% належної маси; 3 ступінь – 150% - 199% належної маси; 4 ступінь – 200% і більш належної маси.


 
 

Цікаве

Загрузка...