WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння (автореферат) - Реферат

4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУЗЬ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК: 616-006. 363.03:577.153:577.17:616-056.52.

Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожиріння

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Паращук Юрій Степанович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №2.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Дубоссарська Зінаїда Михайлівна,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства, гінекології і перинатології.

доктор медичних наук, професор,

Гладчук Ігор Зіновійович,

Одеський державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри акушерства та гінекології №1.

Захист дисертації відбудеться „_22___"_листопада__________2007 р. о__13 30_____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01. при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий „__22__"_жовтня_________ 2007 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор В.В. Лазуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Фіброміома матки належить до найбільш розповсюджених захворювань внутрішніх статевих органів і виявляється у 20-25% жінок репродуктивного віку (Г.А. Савицкий, 2000 В. К. Чайка и соавт., 2006).

Дані літератури, які стосуються дослідження загальних відхилень в організмі хворих з фіброміомою матки, дозволяють вважати, що це новоутворення формується в умовах порушення мікроциркуляції, тканинної та клітинної гіпоксії. Одночасно із цим у хворих виявляються зміни функціонального стану серцево-судинної, ендокринної системи з порушенням практично усіх видів обміну (Г.И.Брехман и соавт., 2000). У процесі формування зростаючої пухлини утворюється особливий вид судин, у якому, власне, від первинної судини залишається тільки одна ендотеліальна вистілка, навколо якої хаотично розташовуються гладком'язові пучки фіброміоми із цілком скороченими гладком'язовими волокнами. Усе це створює особливі умови гемодинаміки фіброміоми матки (В.В.Щербакова, И.А.Захарченко, 1998; А.Л. Тихомиров, 2006).

У вітчизняній і зарубіжній літературі є численні дані про провідну патогенетичну роль гормонального впливу стимуляції росту міоматозних вузлів. Для представлення патогенезу захворювання із принципово нових позицій його необхідно розглядати в аспекті порушень міжклітинних взаємодій. Вони забезпечуються різними медіаторами, що роблять переважно короткодистанційний, локальний вплив. Серед них провідну роль відіграють фактори росту, а також позаклітинний матрикс, що бере участь у розвитку та диференціюванні клітин і може впливати на процеси, що відбуваються всередині них (Е.В. Коханевич, 1998 В.Н. Кустаров и соавт., 2001 Dorenberg E.J. 2005).

Саме через вплив ростових чинників відбувається гормональна стимуляція росту міоматозних вузлів. Найбільш вивченими в тканинах фіброміоми матки є епідермальний фактор росту, інсуліноподібний фактор росту, фактор росту фібробластів, що трансформує фактор росту  (J. Andersen, 1998 E.A. Stewart, 1998).

На даний час недостатньо даних, що могли б повноцінно характеризувати картину комплексної міжклітинної взаємодії в міометрії Однак розширення можливостей його вивчення дозволяє по-новому глянути на патологічні процеси а, отже, надалі виробити нові методи лікування та забезпечити профілактику багатьох гінекологічних захворювань.

Сьогодні є очевидним, що ендотелій відіграє вирішальну роль у регуляції судинної стінки при фізіологічних станах (W.G.Haynes et al., 1995). Під ендотеліальною дисфункцією розуміють дисбаланс між наступними факторами – вазоконстрикторами (ЕТ-1) і вазодилятаторами (ЕФР). Більшість чинників, що впливають на тонус судин, викликають синтез і звільнення з ендотелію оксиду азоту NO, він, у свою чергу, розслаблює гладку мускулатуру судин. Зменшення синтезу ЕФР у клітинах ендотелію має місце при артеріальній гіпертонії, гіперхолестеринемії, палінні, цукровому діабеті. Оскільки дисфункція ендотелію відіграє важливу роль у патогенезі і клінічних проявах різних захворювань, її виявлення має велике значення (T. Sakurai et al., 1992; A.Lerman et al., 1995 Л.Т. Малая, 2000).

Великий інтерес представляють дані про вплив різноманітних лікарських препаратів на функціональну характеристику ендотелію. Одним з таких засобів є озон який має бактерицидні, імуномоделюючі, біостимулюючі, дезінтоксикаційні властивості, що дозволяє використовувати озонотерапію в різних галузях медицини (Л.Д. Тондий, В.В. Ганичев, 2001; Б.М. Венцковский, 2002; З.М. Дубоссарская, 2004).

У механізмах протигіпоксичної дії озону важливу роль відіграє вазодилятація, що відноситься насамперед до артеріол і посткапілярних венул. Вазодилятаційний ефект озону пов'язаний з ендотеліоцитами ЕФР, до яких відноситься NO (Л.Д.Тондий, Ю.И.Козин, 2003; V.Bocci, L.Pacelesee, 1995).

Проблема лікування хворих з фіброміомою матки, недивлячись на тривалу історію її вивчення, продовжує залишатися в центрі уваги дослідників. Відсутність єдиної, загальновизнаної думки в даний час особливо гостро постає щодо питання розробки тактики ведення хворих на фіброміому матки (І.З. Гладчук, Н.М. Рожковська, 2006). У клініцистів досить часто виникають великі труднощі при виборі консервативного або оперативного методу лікування. На жаль, доводиться констатувати, що на початку нового тисячоріччя, незважаючи на значний прогрес у дослідженні проблеми фіброміоми матки й безперечних досягнень медикаментозної терапії цієї патології, хірургічний метод лікування залишається провідним. Фіброміома матки залишається найбільш частою причиною операцій у гінекології і складає до 80% планових хірургічних втручань (В.М. Запорожан, 2000 І.З. Гладчук, 2005).

Значення ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки, дослідження впливу лікарських препаратів на стан функції ендотелію має наукове і практичне значення для удосконалення розуміння патогенезу фіброміоми матки й оптимізації лікування хворих із цією патологією.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана на кафедрі акушерства та гінекології №2 Харківського державного медичного університету і спрямована на реалізацію програми "Розробка і впровадження ефективних методів і способів профілактики, діагностики і лікування основних захворювань і травм" (№ державної реєстрації № 0198U002627). Здобувач самостійно виконував фрагмент роботи з вивчення функції ендотелію і обміну ліпідів у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння.

Мета і задачі дослідження. Поліпшення результатів лікування хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння, на підставі визначення стану ендотелію й обміну ліпідів.

Для досягнення мети поставлені такі задачі:

  1. Визначити стан системи гемостазу у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння.

  2. Вивчити показники обміну ліпідів, активності ферментів у обстежених хворих.

  3. Вивчити функцію ендотелію у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння.

  4. Дослідити взаємозв'язок між активністю ендотеліальних факторів, обміну ліпідів у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння.

  5. Вивчити динаміку активності показників функціонального стану ендотелію при проведенні медикаментозної терапії хворих на фіброміому матки із застосуванням прогестагенів, озонотерапії.

Об'єкт дослідження: фіброміома матки на фоні ожиріння.

Предмет дослідження: стан ендотелію, обмін ліпідів, параметри системи гемостазу, активність ферментів у хворих на фіброміому матки на фоні ожиріння.

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, ультразвукові, інструментальні, імуноферментний, ферментативний, статистичні методи дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше вивчені параметри системи гемостазу при фіброміомах матки на фоні ожиріння різного ступеня. Встановлено основні патологічні зміни, що призводять до порушення рівноваги в гемокоагуляційному гемостазі та до ендотеліальної дисфункції.

Уперше дана оцінка показникам ліпідного обміну і їх взаємодія з порушеннями в згортаючій системі крові, з розвитком ендотеліальної дисфункції при фіброміомі матки.


 
 

Цікаве

Загрузка...