WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроцир-куляторних порушень в дітей, хворих на пневмонію (автореферат) - Реферат

Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроцир-куляторних порушень в дітей, хворих на пневмонію (автореферат) - Реферат

Гострий період пневмонії характеризувався збільшенням в крові дітей кількості лімфоцитів, які несли на клітинних мембранах маркери готовності до реалізації апоптозної програми. Співставлення рівнів CD38+ та CD95+-клітин в молодшій та старшій групах дітей дозволили відмітити переважання у пацієнтів молодшого віку рівня CD38+-клітин при середньотяжкому перебігу у 1,53 рази, а CD95+-лімфоцитів – у 1,21 рази (р0,05 в обох випадках). Незалежно від ступеня тяжкості пневмонії, а також від віку дітей, мало місце суттєве переважання рівня CD38+-клітин над рівнем CD95+-лімфоцитів. У гострому періоді захворювання у всіх обстежених дітей було констатоване зниження показників ФІ та ФЧ нейтрофілів і моноцитів.

У періоді реконвалесценції змінені імунні показники покращувались, однак виразність цих зсувів також залежала від ступеня тяжкості перенесеного захворювання і від віку дітей. У дітей реєстрували Т-лімфопенію за рахунок дефіциту субпопуляції Т-хелперів/індукторів, а також зберігання відносного гіперпригнічувального варіанта імунодефіциту, дефіцит природних кілерів.

Стан гуморальної ланки імунітету.В гострому періоді пневмонії спостерігали збільшення в сироватці крові дітей загальної кількості ЦІК, яке супроводжувалось зменшенням питомої ваги великомолекулярних ЦІК і збільшенням найбільш патогенних середніх та дрібних фракцій. Найменший дисбаланс фракційного складу ЦІК спостерігали в гострому періоді пневмонії легкого ступеня. При пневмонії середнього ступеня тяжкості дисбаланс фракційного складу ЦІК був більш виразним, ніж при легкому перебігу. В періоді розпалу тяжкого перебігу пневмонії питома вага великих ЦІК була зниженою за відносним показником у 1,57 рази в групі дітей молодшого віку, і в 1,49 рази – в групі дітей старшого віку. Абсолютні величини великих ЦІК від відповідних вікових норм вірогідно не відрізнялись. Вміст середніх та дрібних ЦІК в гострому періоді тяжкого перебігу пневмонії збільшувався як за відносним, та і за абсолютним показником. У дітей молодшого віку, хворих на пневмонії з тяжким перебігом, кратність збільшення середніх ЦІК порівняно з референтною нормою склала 2,89 рази, дрібних ЦІК – 3,57 рази. У пацієнтів 6-14 років аналогічна кратність змін склала 2,64 та 3,18 рази відповідно.

У періоді реконвалесценції у дітей молодшого віку, які перенесли пневмонію легкого ступеня, концентрація в крові загальних ЦІК знизилась проти показника в гострому періоді у 1,1 рази і не мала вірогідних відмінностей з референтною нормою. В межах фізіологічного діапазону виявились і концентрації середніх та дрібних ЦІК. Аналогічна динаміка змін загальних ЦІК та їх фракційного складу була зареєстрована і в групі реконвалесцентів 6-14 років, які перенесли легкий перебіг пневмонії. У дітей молодшого віку, які перенесли пневмонію середнього ступеня тяжкості, вміст загальних ЦІК та їх великомолекулярної фракції вірогідних відмінностей з показниками норми не мали. У дітей 6-14 років рівень загальних ЦІК у періоді одужання був вірогідно вищим показника норми, не дивлячись на його зниження у 1,24 рази проти показника в гострому періоді. Динаміка змін фракційного складу ЦІК у реконвалесцентів 6-14 років була схожою з такою для дітей молодшої вікової групи. В періоді реконвалесценції після тяжкого перебігу пневмонії залишкові зміни ЦІК були найбільш виразними.

У дітей молодшого віку з легким перебігом хвороби мало місце вірогідне зниження рівнів Ig А та М в сироватці крові при невірогідному зменшенні концентрації Ig G. При пневмонії середнього ступеня тяжкості зміни рівнів імуноглобулінів були більш значними в обох групах, а при тяжкому перебігу зміни були найбільшими. Встановлена зворотна кореляційна залежність між рівнем загальних ЦІК і концентрацією Ig M (r=-0,748), а також між загальними ЦІК та концентрацією Ig А (r=-0,683).

У періоді одужання в обох вікових групах відбувався вірогідний приріст вмісту Ig А, М та G в сироватці крові, однак динаміка змін залежала від ступеня тяжкості пневмонії і від віку пацієнтів.

В гострому періоді пневмонії при легкому перебігу кратність збільшення концентрації ІЛ-1β у дітей молодшого віку склала 2,17 рази, ІЛ-6 – 3,09 рази, ІЛ-8 0 2,58 рази, ФНП- - 2,17 рази, -ІФН – 4,38 рази. У дітей 6-14 років підвищення вмісту ІЛ-1β склало 2,36 рази, ІЛ-6 – 3,21 рази, ІЛ-8 – 2,31 рази, ФНП- і -ІФН – 2,84 та 4,73 рази відповідно (р0,05 в усіх випадках в обох групах). У розпалі пневмонії середнього ступеня тяжкості у дітей молодшого віку кратність збільшення ІЛ-1β проти норми склала 3,26 рази, ІЛ-6 – 4,51 рази, ІЛ-8 – 4,08 рази, ФНП- та -ІФН – 3,91 та 3,5 рази (р0,05 в усіх випадках). У пацієнтів 6-14 років приріст проти відповідних вікових норм склав для ІЛ-1β 3,57 рази, для ІЛ-6 – 4,51 рази, для ІЛ-8 – 4,08 рази, для ФНП- - 3,91 рази, для -ІФН – 3,5 рази (р0,05 в усіх випадках). В гострому перебігу тяжкої пневмонії у дітей молодшого віку ступінь збільшення ІЛ-1β проти норми склав 5,23 рази, для ІЛ-6 – 6,32 рази, для ІЛ-8 – 5,62 рази, для ФНП- та -ІФН – 5,1 та 2,61 рази відповідно. Для старшої групи кратність збільшення в крові ІЛ-1β склала 5,1 рази, для ІЛ-6 – 6,4 рази, для ІЛ-8 – 5,45 рази, для ФНП- та -ІФН – 5,08 та 2,61 рази.

В періоді реконвалесценції при легкому перебігу пневмонії концентрації ІЛ-1β та ФНП- залишались у межах норми, тоді як вміст ІЛ-6 перевищував референтну норму у молодших дітей у 1,22 рази, у старших – у 1,19 рази, ІЛ-8 – у 1,17 та у 1,16 рази. Вміст в крові -ІФН був у дітей молодшого віку вищим норми у 1,72 рази, а в дітей 6-14 років – у 1,85 рази (р0,05 в обох випадках). В періоді одужання після пневмонії середнього ступеня тяжкості при загальній тенденції до зниження рівні всіх медіаторів були вірогідно вищими відповідних норм. В періоді реконвалесценції після тяжкого перебігу пневмонії залишкові зміни вмісту медіаторів були найбільш вираженими.

Стан процесів ПОЛ і системи АОЗ. Розвиток гострої пневмонії у дітей супроводжувався активацією процесів ПОЛ та виходом до крові внутрішньоклітинних ферментів системи АОЗ – каталази та СОД. Виразність вказаних змін залежала від періоду пневмонії і в меншій мірі – від віку дітей. Встановлено, що процеси ПОЛ активувались у гострому періоді пневмонії та стихали в періоді реконвалесценції. Найбільшу активацію ПОЛ спостерігали при тяжкому перебігу пневмонії, найменшу – при легкому перебігу. Інтенсивність процесів ПОЛ, особливо при середньотяжкому і тяжкому перебігу пневмонії, була більш вираженою у молодших дітей. Залишкові зміни активності ПОЛ в періоді одужання вказують на незавершеність патологічних процесів в дітей обох вікових груп.

У дітей, хворих на гостру пневмонію, мало місце підвищення в сироватці крові активності ключових внутрішньоклітинних ферментів системи АОЗ – каталази та СОД. Ступінь збільшення вказаних ферментів залежав від періоду і ступеня тяжкості пневмонії, а також від віку дітей. Найбільші зміни активності каталази та СОД спостерігали у гострому періоді тяжкого перебігу пневмонії у дітей молодшого віку, найменші – в періоді реконвалесценції після легкого перебігу пневмонії у дітей 6-14 років. В періоді реконвалесценції спостерігали залишкову активність каталази та СОД.

Стан системи ейкозаноїдів. При легкому перебігу пневмонії коефіцієнт простациклін/ТхВ2 в обох групах хворих дітей був зниженим у 1,26 рази проти відповідної вікової норми. При пневмонії середнього ступеня тяжкості зміни в системі простациклін/ТхВ2 були більш вираженими в обох групах: коефіцієнт простациклін/ТхВ2 у дітей молодшої вікової групи виявився нижчим референтної норми в 1,73 рази (р0,01), у хворих дітей 6-14 років - у 1,59 рази (р0,05). У гострому періоді тяжкого перебігу пневмонії коефіцієнт простациклін/ТхВ2 у дітей молодшого віку знижувався у 1,94 рази, у дітей 6-14 років – у 1,69 рази (р0,001). В періоді реконвалесценції виразність позитивних змін була неоднаковою в залежності від ступеня тяжкості перенесеної пневмонії і віку дітей.

Гострий період пневмонії характеризувався збільшенням у сироватці крові хворих дітей вмісту ПГЕ2 та ПГF2, що було найбільш вираженим при тяжкому перебігу захворювання. Співвідношення між ПГЕ2 та ПГF2 в гострому періоді пневмонії в обох групах пацієнтів вірогідних відмінностей з показниками референтной норми не мало. При середньотяжкому перебігу пневмонії у дітей молодшого віку коефіцієнт ПГЕ2/ПГF2 підвищився у 1,48 рази порівняно з нормою, у дітей 6-14 років – у 1,32 рази. В гострому періоді тяжкого перебігу пневмонії кратність збільшення коефіцієнта ПГЕ2/ПГF2 у дітей молодшого віку та у дітей 6-14 років склала 1,71 (р>0,05) та 1,58 (р0,05) рази відповідно. У періоді реконвалесценції рівні ПГЕ2 та ПГF2 знижувались, дисбаланс між ними зменшувався. Найбільші позитивні зміни при цьому мали місце в дітей, які перенесли пневмонію легкого ступеня, а у дітей обох вікових груп після середньотяжкого і тяжкого перебігу пневмонії реєстрували значущі залишкові зміни.


 
 

Цікаве

Загрузка...