WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, ді-агностика, принципи відновної терапії і профілактики) (автореферат) - Реферат

Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, ді-агностика, принципи відновної терапії і профілактики) (автореферат) - Реферат

7. Григорович А.А. Диагностика и реабилитация невротических расстройств у работников угольной промышленности //Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології: Матер. наук.-практ. конф. неврологів, психіатрів і наркологів України, присвяченої 100-річчу з дня заснування Чернівецької обласної психіатричної лікарні // Чернівці, 2002. – С. 107–108.

8. Григорович А.А. Клиника невротических расстройств у шахтеров // Актуальные проблемы сексологии и медицинской психологии: Матер. науч.-практ. конф., посвященной 15-летию кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медицинской академии последипломного образования). – Харьков, 2002. – С.77–79.

9. Григорович А.А. Непсихотичні розлади психіки у шахтарів / Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини: Матер. наук.-практ. конф. молодих вчених 22 листопада 2005 р. – Харків, 2005. – С. 26.

АНОТАЦІЯ

Григорович А.А. Невротичні розлади в працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відбудовної терапії й профілактики). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 19.00.04 - медична психологія. - Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. - Харків, 2007.

На підставі комплексного вивчення 224 пацієнтів проведене вивчення структури невротичних розладів й ідентифікація клінічної феноменології у працівників вугільної галузі, визначені клінічні й діагностичні особливості й розроблені принципи диференційованої відновлювальної терапії.

Найбільш частими розладами психічної сфери у працівників вугільної промисловості є гостра реакція на стрес (F 43.0) - 32,3%, тривожно-фобічні (F 40) - 24,0%, соматоформні розлади (F 45) - 23,6%. При цьому для працівників підземних виробіток найбільш характерними є гостра реакція на стрес (32,3%) і тревожно-фобічні розлади (24,0)%, для допоміжного персоналу - соматоформні розлади (23,6%) та генералізований тривожний розлад (15,0%).

Для всіх хворих характерний підвищений рівень реактивної й особистісної тривожності. Виявлений також високий рівень інтраверсії й нейротизму. Серед обстежених переважали особи із сенситивною й психастенічною організацією особистості - 59,8%. За типами організації особистості був такий розподіл: 59,8% – особи з сенситивною і психастенічною організацією особистості, 19,6% – з істероїдною, 13,1% – з рігідною, 7,5% – з іпохондричною та нав'язливою.

Розроблено комплексну систему мультимодальної психотерапії і психологічної корекції непсихотичних розладів невротичного регістру у працівників вугільної промисловості на основі ведучих патогенетичних механізмів їхнього формування, що дозволяє поліпшити показники медичної й соціальної ефективності. Встановлена висока ефективність сполучення гіпносугестивної, когнітивної та особисто-орієнтованої психотерапії в комплексному лікуванні непсихотичних розладів невротичного регістру у працівників вугільної промисловості в 78 % випадків у шахтарів і у 82% випадків у працівників наземного персоналу.

Ключові слова: структура невротичних розладів, невротичні порушення, працівники вугільної галузі, принципи диференційованої відбудовної терапії, гіпносугестивна психотерапія, мультимодальна психотерапія.

АННОТАЦИЯ

Григорович А.А. Невротические расстройства у работников угольной отрасли (клиника, диагностика, принципы восстановительной терапии и профилактики). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 19.00.04 – медицинская психология. – Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины. – Харьков, 2007.

На основании комплексного изучения 224 пациентов — 114 пациентов, работающих в горных выработках и 110 работников вспомогательных служб, работающих на поверхности проведено изучение структуры невротических расстройств и идентификация клинической феноменологии невротических нарушений у работников угольной отрасли, определены клинические и диагностические особенности и разработаны принципы дифференцированной восстановительной терапии и профилактики.

К наиболее частым расстройствам психической сферы у работников угольной промышленности относятся острая реакция на стресс (F 43.0) – 32,3%, тревожно-фобические (F 40) – 24,0%, соматоформные расстройства (F 45) – 23,6%. При этом для работников подземных выработок наиболее характерными являются острая реакция на стресс (32,3%) и тревожно-фобические расстройства (24,0)%, для управленческого и вспомогательного персонала – соматоформные расстройства (23,6%), генерализованное тревожное расстройство (15,0%). Синдромальная структура невротических расстройств у работников подземных выработок и вспомогательного персонала такова: тревожно-фобический (33,3% 7,6% соответственно), тревожно-депрессивный (22,8% 4,0%), депрессивно-фобический (11,4% 3,3%), истерический (6,5% 3,1%), астено-депрессивный (8,6% 33,2%), эмоционально-лябильный (2,6% 6,1%), астено-ипохондрический (8,4% 26,3%), тревожно-ипохондрический (6,4% 16,4%).

Для больных с непсихотическими расстройствами невротического регистра характерны повышенный уровень реактивной и личностной тревожности — 70,7% и 59,6% соответственно, отмечалось и общее изменение и повышение личностного профиля. Основное количество среди обследованных составили лица с сенситивной и психастенической организацией личности — 59,8%. Промежуточное положение занимают лица с истероидной личностной предиспозицией — 19,6% и ригидные — 13,1%. Наименьшую группу составили личности с ипохондрическими и навязчивыми включениями — 7,5%. Выявлен также высокий уровень интраверсии и нейротизма – 15,50 и 18,57 соответственно.

Разработана комплексная система мультимодальной психотерапии и психологической коррекции непсихотических расстройств невротического регистра у работников угольной промышленности на основе ведущих патогенетических механизмов их формирования, позволяющая улучшить показатели медицинской и социальной эффективности и повысить уровень качества жизни. Установлена высокая эффективность сочетания гипносуггестивной, когнитивной и личностно-ориентированной психотерапии в комплексном лечении непсихотических расстройств невротического регистра у работников угольной промышленности в 78 % случаев у шахтеров и в 82% случаев у работников из числа наземного персонала.

Ключевые слова: структура невротических расстройств, психопатологические нарушения, работники угольной отрасли, принципы дифференцированной восстановительной терапии, гипносуггестивная психотерапия, мультимодальная психотерапия.

ANNOTATION

Grigorovich A.A. Neurotic disorders at the workers of coal industry (clinic, diagnostics, principles of restoration therapy and prophylaxises). - Manuscript.

Dissertation for the receipt of scientific degree of candidate of medical sciences on speciality 19.00.04 - medical psychology. - Kharkov medical academy of postgraduate education of the Ministry of Health of Ukraine. - Kharkov, 2007.

On the basis of complex study of 224 patients the conducted study of structure of neurotic disorders and authentication of clinical phenomenology, certain clinical and diagnostic features and developed principles of the differentiated restoration therapy and prophylaxis.

The most frequent disorders of psychical sphere at the workers of coal industry belong sharp reaction on stress (F 43.0) - 32,3%, anxiety-fobic (F 40) - 24,0%, somatoform disorders (F 45) - 23,6%. Thus for the underground workers most characteristic there is the sharp reaction on stress (32,3%) and anxiety-fobic disorders (24,0)%, for the management and auxiliary personnel - somatoform disorder (23,6%), generalized anxious disorder (15,0%).

All patients registed promoted level of reactive and personality anxiety. Exposed also high level of intraversion and neurotism. Changes of personality types was sertain: 59,8% – persons with sensitive and psychasthenic personality organisation, 19,6% – hysteric, 13,1 – rigidity, 7,5 – hypochondric and obsessive.

The complex system of multimodal psychotherapy and psychological correction of non-psychotic disorders of neurotic register is developed at the workers of coal industry on the basis of global pathogenic mechanisms of their forming, that allows to improve the indexes of medical and social efficiency. High efficiency of connection of gipnosouggestiv, cognitive and personality-oriented psychotherapy is set in treatment complex of non-psychotic disorders neurotic register at the workers of coal industry in 78 % cases at undeground workers and 82 % at surface-oriented workers.

Keywords: structure of neurotic disorders, neurotic disturbances, workers of coal industry, principles of the differentiated restoration therapy, gipnosouggestiv psychotherapy, multimodal psychotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...